Regionalt fylkessenter i Seljord

Vestfold og Telemark fylkeskommune skal ta i bruk hele fylket og være til stede også utenfor Skien og Tønsberg. Pilotprosjektet med å etablere et regionalt fylkessenter i Seljord er snart i mål.
Bilde av ett av byggene i Seljord


Fylkestinget vedtok at det i løpet 2022 skal være 20 nye fylkeskommunale arbeidsplasser/årsverk lokalisert til lokalene etter Vest-Telemark videregående skole i Seljord.

Dette er en del av fylkestingets lokaliseringspolitikk. Den handler om å flytte fylkeskommunale arbeidsplasser ut i distriktene. Tanken er at fylkeskommunen skal øke sin tilstedeværelse i øvre Telemark i løpet av fylkestingsperioden. På den måten viser fylkeskommunen at den også er en regional samfunnsutvikler og arbeidsgiver. 

Pilotprosjekt under landing

En prosjektgruppe i fylkeskommunen har arbeidet med å realisere de politiske vedtakene siden 2021, så langt er det bare snakk om én etablering utenom fylkeshusene i Skien og Tønsberg. Det er i Seljord.

Når kalenderen viste juni 2022, var 15 personer på plass i midlertidige kontorlokaler, og en fylkessenterleder er ansatt. Johannes Rindal startet i jobben som leder i slutten av september. 

Håper på ringvirkninger

Vestfold og Telemark fylkeskommune har ambisjoner om at fylkessenteret skal gi positive ringvirkninger i regionen. Dialogen med Seljord kommune og innspill fra dem er og har vært viktige. 

Tillitsvalgte og vernetjenesten i Vestfold og Telemark fylkeskommune har vært involvert i kartleggingsarbeidet siden arbeidet startet, og de sitter fortsatt i arbeidsgruppen for å ivareta de ansattes interesser. Endring av arbeidssted skjer gjennom frivillige løsninger, men i framtidige utlysninger av ledige stillinger skal Seljord foreslås og fremmes som arbeidssted.

Fylkestingets behanding

Saken om etableringen var oppe til behandling i fylkestinget 15. desember. 2021. Det var da det ble vedtatt å fortsette arbeidet med å etablere eit fylkessenter i Seljord,

LES OGSÅ: Fylkestingssak 182/21: Oppfølging av fylkestingets lokaliseringspolitikk – Etablering av fylkessenter i Seljord (15. desember 2021)

Etablering i løpet av 2022

Selve etableringen av det nye regionale fylkessenteret i Seljord skjer altså i løpet av 2022.

Eerfaringer fra denne etableringen blir viktig før det tas stilling til etablering av flere lignende sentre. Fylkesdirektøren er bedt om å fremme forslag om flere etableringer i 2022 med sikte på gjennomføring i 2023.

LES OGSÅ: Fylkestingssak 65/21: Oppfølging av fylkestingets lokaliseringspolitikk – Vekstkraft, likeverdige levekår og bærekraftige lokalmiljøer i hele regionen (19. mai 2021)

Vekst og utvikling i hele fylket

Målet for prosjektet i Seljord er at relokalisering av fylkeskommunale tjenester skal bidra til vekstkraft, likeverdige levekår og bærekraftige lokalmiljøer i hele regionen.

Fylkessenteret i Seljord skal etableres som et attraktivt og stabilt arbeidssted, det er viktig for å opprettholde god tjenestekvalitet. Det vil virke positivt på de langsiktige lokale effektene av etableringen.   

Les mer om å utvikle Vestfold og Telemark i regional planstrategi 2020 - 2024.

Verdiskaping, samhandling og FNs bærekraftsmål

Vestfold og Telemark fylkeskommune skal være en sterk regional samfunnsutvikler som prioriterer verdiskaping gjennom grønn omstilling og samhandling, styrt etter bærekraftsmålene

Gjennom å etablere regionale fylkessentre, skal samarbeidet med kommunene og andre regionale og lokale samfunnsaktører bli tettere.

Og gjennom dette, er ambisjonen å øke mulighetene for å løse de tre store samfunnsutfordringene i Vestfold og Telemark - for lav verdiskaping, for stort utenforskap og for store klimagassutslipp.

LES OGSÅ: Fylkestingssak 170/20: Vurdering av etablering av fylkessentre/fagsentre (15. desember 2020)

Styrker rollen som regional samfunnsutvikler

Etablering av regionale fylkessentre skal bygge opp under fylkeskommunens rolle som samfunnsutvikler. Dette er sentralt i regionreformen.

Regjeringen og Stortinget forventer at fylkeskommunene tar grep som regional samfunnsutvikler, og peker ut strategi, mobilisere ulike aktører og samordner interesser. 

LES MER: Stortingsmelding Oppgaver til nye regioner, Meld. St. 6 (2018–2019)

Å styrke rollen som samfunnsutvikler, bygger på en erkjennelse om at de store samfunnsutfordringene må løses gjennom samarbeid. For å lykkes, trenger vi samhandlingsarenaer. 

Et regionalt fylkessenter i Seljord er et konkret eksempel på at fylkestinget i Vestfold og Telemark går foran ved å flytte fylkeskommunale arbeidsplasser ut i distriktene.

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål eller innspill.

Liv Marit Hansen
Konstituert direktør for samfunnsutvikling, internasjonalisering og klima

Les tidligere nyhetssaker

Se alle nyhetssaker om det nye fylkessenteret i Seljord nederst i denne artikkelen, eller klikk her for å komme til nyhetsarkivet.

Ditt og mitt Vestfold og Telemark

Et kunnskapsgrunnlag for – og om – regionen.

Last ned

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å sikre sosial rettferdighet og god helse, og stanse tap av naturmangfold
og klimaendringer.

Flere saker om det regionale fylkessenteret i Seljord