Levande og attraktive bygder og grender kring villreinfjellet Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane og Setesdal Austhei

Dette er ei regional støtteordning finansiert med midlar frå Miljødirektoratet og frå Vestfold og Telemark, Agder, Rogaland og Vestland fylkeskommunar.

Målet er å følgje opp satsingsområdet bygde- og næringsutvikling som er forankra i  handlingsprogrammet 2020-2023 til Heiplanen. Søkelyset er å vidareutvikle og oppretthalde levande bygde- og grendesentra kring villreinfjellet. Støtteordninga har som hovudføremål å styrke attraksjonskrafta til bygde- og grendesentra med å legge til rette for opplevingar og aktivitetar som spelar på lag med natur- og kulturkvalitetane til villreinfjellet.

Det er kommunane som er med i Heiplanen som kan søkje om økonomisk støtte. For Vestfold og Telemark gjelder det Fyresdal, Tokke og Vinje.

Her kan du søke:

https://www.regionalforvaltning.no/Startside/Velkommen.aspx?Ordning_Id=2212&Cookie=0

Søknadsfrist 15. januar 2022

Hugs å skildre i søknaden korleis prosjektet/tiltaket oppfyller kriteria sett i retningslinene.

Se også samme informasjon på nettsidene til Rogaland fylkeskommune.

Publisert: 26.10.2020 Oppdatert: 09.09.2022 kl.09:52

Kontaktpersoner

Om de treng hjelp til å utforme søknad kan de kontakte

  • Lene Hennum, Vestfold og Telemark fylkeskommune, Tlf: 91853099
  • Bjørg Hellem, Agder fylkeskommune
  • Sissel Bakke, Rogaland fylkeskommune
  • Snorre Waage, Vestland fylkeskommune

Om de treng hjelp med å bruka søkjarportalen

  • Torhild Haugen, Rogaland fylkeskommune, Tlf: 51516928