Skoleskyss

Her kan du lese mer om hvordan Telemark fylkeskommune behandler personopplysninger i forbindelse med skoleskyss.
Formål og behandlingsgrunnlag

Opplæringsloven regulerer retten til gratis skoleskyss. Fylkeskommunen har ansvar for å organisere skoleskyssen for elever med rett til gratis skyss. Innhenting og behandling av personopplysninger er nødvendig for at fylkeskommunen skal kunne fatte vedtak om skoleskyss. 

Det daglige behandlingsansvaret

Fylkessjef for samferdsel er ansvarlig for at opplysningene som innhentes behandles på en lovlig måte.

Opplysninger som hentes inn

I henhold til forvaltningsloven, plikter fylkeskommunen å påse at enhver sak er tilstrekkelig opplyst før vedtak kan fattes. For at fylkeskommunen skal kunne behandle søknaden din om skoleskyss, må du samtykke til at vi kan lagre og behandle nødvendige opplysninger for å avgjøre om du har rett til gratis skyss. Vi innhenter og lagrer opplysninger om navn, adresse, fødselsnummer, telefonnummer, e-postadresse, kontonummer, skole, reisehistorikk og eventuelle helseopplysninger som begrunner søknaden din.

Opplysningene innhentes fra folkeregisteret, kontakt- og reservasjonsregisteret og fagsystemer knyttet til skoleskyss. I noen tilfeller mottas også informasjon pr brev, på e-post eller telefon.

Kontaktopplysningene lagres i fagsystemet F-skyss. Personsensitiv informasjon lagres i fylkeskommunens saks- og arkivsystem. 

Opplysningene kan ikke brukes til andre formål enn det de er samlet inn for.

Utlevering av data til tredjepart

Dine opplysninger vil ikke bli delt med tredjepart uten ditt samtykke eller at hjemmel i lov krever at fylkeskommunen utleverer dem til offentlige myndigheter. Kun relevante/begrensede opplysninger utleveres til transportører som skal utføre skoleskyss, til leverandører av vårt busskortsystem, og til leverandør av skoleskyssløsningen.

Lagring og sletting

Alle personopplysninger i forbindelse med skoleskyss blir arkivert i henhold til arkivloven. Eventuelle helseopplysninger er kun tilgjengelig for de saksbehandlere som er involvert i saksbehandlingen av søknaden din. 

Hvis noen av personopplysningene som er registrert om deg er feil, har du krav på å få dem rettet. 

Du har, i noen tilfeller, rett til at vi sletter personopplysninger om deg.

Vær oppmerksom på at lovverket i enkelte tilfeller gir oss anledning til å gjøre unntak fra retten til sletting. For eksempel gjelder det når vi er nødt til å lagre personopplysninger for å oppfylle en oppgave vi er pålagt gjennom opplæringsloven, eller for å ivareta viktige samfunnsinteresser som arkivering, forskning og statistikk.

Hvis du ønsker at vi skal slette enkelte av personopplysningene om deg, er det viktig at du begrunner hvorfor du ønsker sletting, og eventuelt hvilke personopplysninger du ønsker å få slettet. Vi vil da vurdere om din begrunnelse er i tråd med loven.

Se også

Publisert: 20.10.2019 Oppdatert: 23.11.2023 kl.09:08