Midt-Telemark

Befolkning: 10 904 per 1.1.2024

Byer/steder: Bø (administrasjonssenter), Gvarv, Hørte, Akkerhaugen og Nordagutu

Landareal: 487 km2 

Totalareal: 518 km2

Kommunens nettsider: www.midt-telemark.kommune.no

Befolkning

Folketallet i Midt-Telemark kommune økte med 2,8 % eller 291 personer i perioden 2020 – 2023. Kommunen har både hatt netto innenlands tilflytting og nettoinnvandring over mange år. Kilder:
SSB, tabell 06913.
SSB, tabell 09588
 Det er særlig mye flytting mellom 
Midt-Telemark, Notodden og Oslo. Kilde: Panda analyse. Innvandrere utgjør 13 % av befolkningen i kommunen, og det er flest med bakgrunn fra Danmark, Syria og Polen. Kilde: IMDi.no.

I årene framover vil alderssammensetningen i befolkningen endre seg mye. Ifølge hovedalternativet i SSBs befolkningsframskrivinger vil antall over 80 år i Midt-Telemark fordobles fra 2023 til 2050, fra 545 personer til 1193 personer. Kilde: SSB, tabell 13600.

Næring og arbeid

I 2022 hadde Midt-Telemark 4419 arbeidsplasser. 61 % av disse var i privat sektor, mens 39 % var i offentlig sektor. Kilde: SSB, tabell 13472. 65 % av sysselsatte bosatt i kommunen jobber også i Midt-Telemark. I tillegg er det mye inn- og utpendling til nærliggende kommuner som Notodden og Nome. Kilde: SSB, tabell 03321.

Store virksomheter i kommunen er Systemblokk AS som er totalleverandør av betongprodukter, Multilux AS som prosjekterer og leverer belysning, og Telemark ByggEntreprenør AS. Midt-Telemark og Nome Utvikling AS er et næringsutviklingsselskap for kommunene Nome, Sauherad og Bø.

Reiselivet er en viktig næring i Midt-Telemark, der Bø Sommarland med i overkant av 150 000 besøkende i løpet av sommermånedene gir store ringvirkninger. Det er turisttrafikk i Lifjell-området både sommer og vinter, og kommunen har flere hoteller, et stort antall hytter og en rekke campingplasser. Midt-Telemark har en innovativ landbruksnæring som har markert seg tydelig innen fruktproduksjon. Hvert fjerde eple i Norge kommer fra Gvarv, som til sammen har 500 000 eple-, plomme- og morelltrær. 13 bedrifter har gått sammen i samvirkeforetaket Fruktbygda Gvarv, som blant annet omfatter gårdsbutikker, arrangementer og aktiviteter knyttet til fruktproduksjon. På Gvarv ligger også Sagaplant AS, som er et nasjonalt plantehelsesenter som er ledende på å fremstille klimatilpasset, sykdoms-kontrollert og sortsekte plantemateriale av hagebruksvekster for norske forhold.

Opplæring

Kommunen har fem grunnskoler med til sammen 1227 elever. Kilde: Udir.no. Bø vidaregåande skule har 307 elever fordelt på to utdanningsprogram. Kilde: Udir.no. På Gvarv ligger Sagavoll folkehøgskole, Norges eldste kristne folkehøyskole med plass til ca. 130 elever. I Bø ligger Universitetet i Sørøst-Norge campus Bø, med rundt 2500 studenter. Campus Bø tilbyr 37 studier og har 562 studentboliger.

Telemarksforsking, som er et nasjonalt forskningsinstitutt med rundt 40 ansatte, ligger også i Bø. Instituttet har spisskompetanse innen fagområdene kommunal økonomi og styring, kommunal og regional utvikling, helse, utdanning og velferd, grønn omstilling og kulturliv og kulturpolitikk. 

Folkehelse

Menn og kvinner i Midt-Telemark lever i snitt til de er henholdsvis 79,8 og 83,3 år. Dette er omtrent som fylkesgjennomsnittet på henholdsvis 79,5 og 83,4 år. Kilde: Kommunehelsa statistikkbank. Kommunen har også en del levekårsutfordringer, slik som lavt utdanningsnivå, høy andel personer med vedvarende lavinntekt og høy andel mottakere av stønad til livsopphold. Kilde: FHI.no. I likhet med mange andre kommuner i fylket har Midt-Telemark utfordringer knyttet til psykisk helse. I Ungdataundersøkelsen fra 2021 svarte 15 % av ungdomsskoleelevene at de hadde mange psykiske plager. Kilde: Ungdata.no.  Etter Skien har Midt-Telemark den nest høyeste andelen i Vestfold og Telemark av barn under 18 år som bor i husholdninger med vedvarende lavinntekt på 14,7 %, godt over landsgjennomsnittet på 11,8 %. Kilde: Kommunehelsa statistikkbank.

Samferdsel

Sørlandsbanen har to stopp i kommunen: Bø stasjon med bussforbindelse videre mot Seljord og Grenland, og Nordagutu stasjon med togforbindelse til Notodden og Grenland. Rv. 36 går gjennom hele kommunen, og er en viktig transportåre sør til Grenland og E18 og vestover til Seljord og E176. Fv. 360 går østover fra Gvarv til Notodden og E176 som går videre øst til  til Kongsberg og Drammen. Midt-Telemark kommune har 105 km fylkesvei og 142 km kommunal vei. Kilde: SSB, tabell 11845.

Natur og miljø

Hovedkilden til klimagassutslipp fra Midt-Telemark stammer fra annen mobil forbrenning, herunder bygg og anlegg, jordbruk og skogbruk m.fl. Kilde: Miljodirektoratet.no. Gjennom Bygdepakke Midt-Telemark arbeider kommunene sammen med fylkeskommunen, Statsforvalteren, Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet og Bane NOR for å redusere lokal biltrafikk og utvikle attraktive og klimavennlige sentrum. Bygdepakken er også prosjektansvarlig for et forskningsprosjekt med 17 partnere som skal utvikle samarbeidsmodeller og tiltakspakker på mindre tettsteders premisser.

Kultur og fritid

Midt-Telemark er kjent for sine rike kulturtradisjoner innen folkemusikk, folkedrakt, folkedans, felebygging og sølvsmedkunst. Hvert år arrangeres den internasjonale folkemusikkfestivalen Telemarkfestivalen i Midt-Telemark. Steinkirkene i Sauherad og Nes er begge fra 1100-tallet, og kjent for sine kalkmalerier. På Gården Klevar står et stabbur fra omkring år 1500. Gullbring Kulturanlegg rommer kulturskole, kino, svømmehall og er Bø sin storstue. Kroa i Bø er et viktig samlingssted for studentene på Universitetet i Sørøst-Norge og har en landskjent konsertscene. 

For å skape ny oppmerksomhet rundt det unike landskapet langs kanalen har Telemarkskanalen regionpark tatt initiativ til kunstprosjektet «Vannvegens fortellinger». Vertskommunene for prosjektet er Midt-Telemark, Kviteseid, Tokke, Nome, Notodden og Skien. Soria Moria på Dalen i Tokke åpnet i 2019 og TRE på Notodden stod ferdig i 2021.

Even Sannes Riiser

Rådgiver statistikk og analyse

even.sannes.riiser@telemarkfylke.no

98083312

Publisert: 12.05.2022 Oppdatert: 01.03.2023 kl.08:58