Nome

Befolkning: 6539 per 1.1.2024

Byer/steder: Ulefoss (administrasjonssenter) og Lunde

Landareal: 385 km2 

Totalareal: 430 km2

Kommunens nettsider: www.nome.kommune.no

Befolkning

Nome har hatt relatvit stabilt folketall de siste årene. I perioden 2019 – 2023 økte folketallet med 0,3 % eller 21 personer. Nome har hatt fødselsunderskudd og netto innenlands fraflytting over mange år. Kilder:
SSB, tabell 06913.
SSB, tabell 09588
De siste årene har kommunen hatt særlig flyttetap til Skien, Midt-Telemark og Oslo. Kilde: Panda analyse.  Det er derfor nettoinnvandring som har bidratt til å opprettholde folketallet i Nome. 12 % av befolkningen i Nome er innvandrere, og det er flest med bakgrunn fra Polen, Nederland og Syria. Kilde: IMDi.no.

I årene framover vil alderssammensetningen i befolkningen endre seg mye. Ifølge hovedalternativet i SSBs befolkningsframskrivinger vil antall personer over 80 år i Nome mer enn fordobles fra 2022 til 2050, fra 386 personer til 925 personer. Kilde: SSB, tabell 13600.

Næring og arbeid

I 2022 hadde Nome 2216 arbeidsplasser. 56 % av disse var i privat sektor, mens 44 % av disse var i offentlig sektor. Kilde: SSB, tabell 13472. 53 % av sysselsatte bosatt i kommunen jobber også i Nome. Det er ellers mye utpendling til Midt-Telemark (8 %) og Skien (6 %). Kilde: SSB, tabell 03321.

Nome er en betydelig jord- og skogbrukskommune. Kommunen har fylkets tredje største jordbruksareal i drift, på 26 763 dekar. Kilde: SSB, tabell 06462. Skogen og vannkraften la tidlig grunnlag for industri på Ulefoss, og nettopp 17 % av arbeidsplassene i kommunen finnes innen industri. Kilde: SSB, tabell 13470.

De to største industribedriftene i kommunen, Ulefos Jernværk og Ulefos Brug AS, har styrt mye av utviklingen. De har utspring i gamle gods med tilhørende herregårder (Holden og Ulefos Hovedgaard) hos henholdsvis familien Cappelen og familien Aall. Ulefos Jernværk er Nordens største produsent av Kumlokk, sluk, rister osv. , og er i dag den bedriften i Nome med størst omsetning og flest ansatte (255 ansatte). Ulefos Brug AS er en av Norges ledende produsenter av brannklassifiserte dører, porter, vinduer og veggpartier. En annen stor arbeidsplass i kommunen er Bandak AS i Lunde, som utvikler mekaniske systemer og komponenter. Midt-Telemark og Nome Utvikling AS er et næringsutviklingsselskap for kommunene Nome, Sauherad og Bø.

Opplæring

Kommunen har to offentlige grunnskoler og en privat montessoriskole med til sammen 724 elever. Kilde: Udir.no. Nome videregående skole har 442 elever fordelt på åtte utdanningsprogram. Kilde: Udir.no.

Folkehelse

Menn og kvinner i Nome lever i snitt til de er henholdsvis 78,7 og 83,2 år. Dette er noe lavere enn fylkesgjennomsnittet for begge kjønn på henholdsvis 79,5 og 83,4 år. Kilde: Kommunehelsa statistikkbank. Kommunen har en del levekårsutfordringer, blant annet lav utdanning, høy andel personer med vedvarende lav inntekt og høy andel mottakere av stønad til livsopphold. Kilde: FHI.no.  I likhet med mange andre kommuner i fylket har Nome utfordringer knyttet til psykisk helse. I Ungdataundersøkelsen fra 2021 svarte 23 % av ungdomsskoleelevene at de hadde mange psykiske plager. Kilde: Ungdata.no.

Samferdsel

Rv. 36 fra Grenland går gjennom Ulefoss nord-vestover til Midt-Telemark og Seljord. Nome har 90 km fylkesvei, der fv. 359 er hovedforbindelsen mellom Ulefoss og Lunde, samt 134 km kommunal vei. Kilde: SSB, tabell 11845. Eksisterende fv. 359 gjennom Stoadalen er svingete, trang og har lav trafikksikkerhet. På strekningen Odden–Lanna ligger veien tett opp til eksisterende verneverdige boligbebyggelse. Det har siden 1970-tallet vært snakk å legge om dagens vei. 11.mai 2021 vedtok Stortinger finansieringen av prosjektet fv. 359 Kaste–Stoadalen. Byggestart er planlagt høsten 2023, opg vegen kan forhåpentligvis åpnes før jul 2024.

I Lunde er det togstopp på Sørlandsbanen.

Natur og miljø

Fensfeltet sørøst for Ulefoss har en egenartet geologi, med blant annet jernmalm og søvitt (navngitt etter gården Søve) som inneholder niob, som blant annet brukes i stållegeringer. Søve Gruver utvant niobkonsentrat i perioden 1953 – 1965. Under jordene på Fen kan det ligge enorme verdier i mineraler. I 2017 bevilget Nærings- og fiskeridepartementet midler til prøveboring i Fensfeltet, og i februar 2019 kom resultatene fra de to prøveboringene som viser at man kan finne sjeldne jordartsmetaller (REE) helt ned til de 1000 m som er boret. Fensfeltet har med dette potensielt Europas største forekomst av sjeldne jordartsmetaller. Sjeldne jordartsmetaller brukes mye i elektronikk som smarttelefoner, pc-er og nettbrett, og er dessuten avgjørende i mange innretninger som er nødvendige i det grønne skiftet, som for eksempel elbiler og vindmøller.

Kultur og fritid

Nome er den store kanalkommunen i regionen, og slusene er også en del av kommunevåpenet. Seks av Telemarkskanalens åtte sluseanlegg ligger i Nome kommune, deriblant det største anlegget, Vrangfoss, med fem slusekamre og en samlet løftehøyde på 23 meter. Før kanalen ble bygd, gikk elva gjennom et juv på rundt to kilometer med fosser og trange partier i Vrangfoss. Da kanalen stod ferdig i 1892 ble det i Europa omtalt som verdens åttende underverk. Kanalbygda Lunde er et perfekt utgangspunkt for aktiviteter ved Telemarkskanalen, blant annet sykling og padling. Fra Lunde kan man nå seks sluseanlegg innenfor en radius på 12 km. På Hollahaugen ligger ruinen av Holla gamle steinkirke fra før 1100. Nord for Ulefoss ligger Romnes kirke fra middelalderen.

Rett ved Ulefos Jernværk, ligger Øvre Verket, som er en samling fredede arbeiderboliger fra 1850-tallet tilknyttet jernverket. Tunet tilby restaurant, utstillinger, gallerier/verksteder, antikvariat og butikker. Ulefos Hovedgaard fra 1807 betraktes som landets viktigste bygg i empirestil, og er i dag en del av Telemark Museum.

For å skape ny oppmerksomhet rundt det unike landskapet langs kanalen har Telemarkskanalen regionpark tatt initiativ til kunstprosjektet «Vannvegens fortellinger». Vertskommunene Nome, Tokke, Kviteseid, Midt-Telemark, Notodden og Skien står for gjennomføringen av prosjektet. Soria Moria på Dalen i Tokke åpnet i 2019 og TRE på Notodden stod ferdig i 2021.

Even Sannes Riiser

Rådgiver statistikk og analyse

even.sannes.riiser@telemarkfylke.no

98083312

Publisert: 12.05.2022 Oppdatert: 01.03.2023 kl.10:56