Seljord

Befolkning: 2979 per 1.1.2024

Byer/steder: Seljord (administrasjonssenter), Flatdal og Åmotsdal

Landareal: 669 km2 

Totalareal: 715 km2

Kommunens nettsider: www.seljord.kommune.no

Befolkning

Folketallet i Seljord kommune har vært relativt stabilt over mange år, og fra 2019 – 2023 var det en endring på 0,2 % eller 5 personer. Kommunen har hatt fødselsunderskudd og netto innenlands utflytting over flere år. Kilder: SSB, tabell 06913. SSB, tabell 09588

Det er særlig mye flytting mellom Seljord, Oslo, Midt-Telemark og Kviteseid. Kilde: Panda analyse.

Det er derfor nettoinnvandring som har opprettholdt folketallet i Seljord. Innvandrere utgjør 9 % av befolkningen i Seljord, og det er flest med bakgrunn fra Polen, Syria og Tyskland. Kilde: IMDi.no.  

I årene framover vil alderssammensetningen i befolkningen endre seg mye. Ifølge hovedalternativet i SSBs befolkningsframskrivinger vil antall personer over 80 år i Seljord fordobles fra 2023 til 2050, fra 168 personer til 357 personer. Kilde: SSB, tabell 13600.

Næring og arbeid

I 2022 hadde Seljord 1444 arbeidsplasser. 67 % av disse var i privat sektor, mens 33 % var i offentlig sektor. Kilde: SSB, tabell 13472. 63 % av sysselsatte bosatt i kommunen jobber også i Seljord. Det er ellers noe inn- og utpendling mellom Seljord og nabokommune Midt-Telemark og Kviteseid. Kilde: SSB, tabell 03321. Helse- og sosialtjenester er den sektoren med flest arbeidsplasser (20 % av arbeidsplassene), etterfulgt av varehandel og bygg- og anleggstjenester. 4 % av arbeidsplassene er innen jord- og skogbruk. Kilder: 
SSB, tabell 13472.
SSB, tabell 13470.
Innen industrien dominerer trevare- og møbelindustri, næringsmiddel- og verkstedindustri.

Seljord har flere offentlige virksomheter som sysselsetter mange. Blant annet er det familievernkontor for kommunene i Øvre Telemark i Seljord og Mattilsynet har lokasjon i Seljord.

Alf Johansen AS er den private bedriften med størst omsetning og flest ansatte i Seljord. Selskapet driver med grunnarbeid som utlasting, massehåndtering og graving/planering, hovedsakelig for entreprenører i Oslo og Viken. En annen stor aktør med høy omsetning og mange ansatte i Seljord er Telemark Bilruter AS, som driver med person- og godstransport. Andre bedrifter som sysselsetter mange er Aspit AS som leverer journalsystemer, Aasmundsen bakeri i Flatdal og Dyrsku’n Arrangement AS.

Seljord er den niende største hyttekommunen i fylket, med 1404 fritidsbygninger. Antallet har vært relativt stabilt de 10 siste årene. Kilde: SSB, tabell 05467.  Kommunen har også Seljord Hotel fra 1850 og flere store campingplasser.

I tråd med fylkeskommunens rolle som regional samfunnsutvikler, vedtok fylkestinget i 2021 å opprette et regionalt fylkessenter i Seljord, med mål om å flytte 20 arbeidsplasser til kommunen. Ved offisiell åpning i mars 2023 er 17 personer på plass. Kilde: VTFK.no Slik håper fylkeskommunen å bidra til sysselsetting og utvikling i Seljord.

Opplæring

I Seljord er det to grunnskoler med til sammen 350 elever. Kilde: Udir.no. Vest-Telemark vidaregåande skules avdeling i Seljord ble lagt ned i 2021, og i lokalene er det opprettet et regionalt fylkessenter. Samtidig ble skolebusstilbudet til og fra Vest-Telemark videregående skole på Dalen styrket. Seljord Folkehøgskule har rundt 90 elever og ligger i sentrum av Seljord.

Folkehelse

Menn og kvinner i Seljord lever i snitt til de er henholdsvis 78,9 og 83,5 år. Dette er noe under fylkesgjennomsnittet for menn og akkurat over for kvinner på henholdsvis 79,5 og 83,4 år. Kilde: Kommunehelsa statistikkbank. Kommunen har en del levekårsutfordringer, slik som lavt utdanningsnivå og høy andel mottakere av stønad til livsopphold. Kilde: FHI.no.  I likhet med mange andre kommuner i fylket har Seljord utfordringer knyttet til psykisk helse. I Ungdataundersøkelsen fra 2021 svarte 16 % av ungdomsskoleelevene i Seljord at de hadde mange psykiske plager. Kilde: Ungdata.no.

Samferdsel

E134 (Drammen–Haugesund) kommer inn i øst i kommunen i Flatdal, går sørover til kommunesenteret, hvor den møter rv. 36 fra Bø og Grenland, før den fortsetter vestover. Det gjør Seljord til et trafikknutepunkt både mot Oslo, Bergen, Grenland og Torp Sandefjord lufthavn. Seljord har ellers 75 km fylkesvei og 55 km kommunal vei. Kilde: SSB, tabell 11845.

Natur og miljø

Landskapsvernområdet Brattefjell–Vindeggen omfatter 382 km2 i kommunene Hjartdal (206 km2), Seljord (120 km2), Tinn (35 km2) og Vinje (21 km2). Landskapsvernområdet er et sammenhengende fjellområde som ligger sør for Møsvatn/Rjukan, vest for Gaustatoppen, nord for Hjartdal og øst for Rauland. Formålet med vernet er å ta vare på et egenartet naturlandskap, med urørt høyfjell og fjellskogsområde, biologisk mangfold med egen villreinstamme, rikt plante- og dyreliv samt verdifullt kulturlandskap og kulturminne.

Seljord er en mellomstor kraftkommune, med en gjennomsnittlig årsproduksjon på 546 gigawattimer (GWh) per 2016. Det er 11 kraftverk i kommunen, og høyeste fallhøyde er 98 m. Kraftverket med høyest snittproduksjon er Sundsbarm kraftverk, som kom i drift i 1970. Flere av vassdragene i kommunen har utfordringer med flom, og de fleste er påvirket av konsesjoner for vannkraftutbygging.

I minst 250 år har folk hevdet å ha sett et stort orm-lignende dyr, Seljordsormen, i Seljordsvatnet. Sjøormtårnet ble åpnet i 2011, er bygd i tre og er 17 m høyt med tre utkikksplattformer. Tårnet er som et lysende periskop i terrenget når det er mørkt.

Kultur og fritid

Dyrskuplassen er utgangspunkt for folkeliv og aktivitet med vårfestival, musikkfestivaler om sommeren og Dyrsku’n i september. Dyrsku’n ble startet i 1866 Kilde: dyrskun.no , og var et ledd i en nasjonal strategi om å øke matforsyningen i landet til en sterk økende befolkning. Det ble avviklet fesjå på en rekke plasser i Telemark. Her møtte bøndene fram for å handle og selge. Først og fremst var det handel med dyr, men etter hvert kom det og andre varer til. Arrangementene på Dyrskuplassen tiltrekker seg hvert år mange turister til kommunen.

Seljord kirke er reist på 1100-tallet. Utenfor kirken står billedhugger Anne Grimdalens monument over Magnus B. Landstad (som var prest her i 1840 – 1848), samt steinen på 570 kg som «Sterke-Nils» (Nils Olsson Langedal, 1722 – 1800) skal ha løftet. I Flatdal ligger Flatdal kirke fra 1654, samt Nutheim Gjestgiveri som kaller seg selv Kunstnerhotellet.

Even Sannes Riiser

Rådgiver statistikk og analyse

even.sannes.riiser@telemarkfylke.no

98083312

Publisert: 12.05.2022 Oppdatert: 01.03.2023 kl.13:12