Skien

Befolkning: 56 619 per 1.1.2024

Byer/steder: Skien (administrasjonssenter), Gulset, Åfoss, Nenset, Klyve, Menstad, Borgeåsen, Melum og Kilebygda

Landareal: 719 km2 

Totalareal: 779 km2

Kommunens nettsider: www.skien.kommune.no

Befolkning

Skien er den mest folkerike kommunen i Telemark. De siste årene har kommunen hatt en jevn økning i folketallet, og i perioden 2019 – 2023 økte folketallet med 2,3 % eller 1279 personer. Veksten skyldes både nettoinnvandring og netto innenlands tilflytting. Kilder:
SSB, tabell 06913.
SSB, tabell 09588
Det er særlig mye flytting mellom Skien, Porsgrunn, Bamble og Oslo. Kilde: Panda analyse. 14 % av innbyggerne i Skien er innvandrere, og det er flest med bakgrunn fra Polen, Somalia og Irak. Skien har sammen med Midt-Telemark den høyeste andelen innvandrere i Telemark. Kilde: IMDi.no.

I årene framover vil alderssammensetningen i befolkningen endre seg mye. Ifølge hovedalternativet i SSBs befolkningsframskrivinger vil antall personer over 80 år i Skien mer enn fordobles fra 2023 til 2050, fra 2714 personer til 6820 personer. Kilde: SSB, tabell 13600.

Næring og arbeid

I 2022 hadde Skien 26 539 arbeidsplasser. 58 % av disse var i privat sektor, mens 42 % var i offentlig sektor. Kilde: SSB, tabell 13472. 66 % av sysselsatte bosatt i kommunen jobber også i Skien. Skien er sammen med Porsgrunn den eneste kommunen i Telemark med nettoinnpendling (at flere sysselsatte pendler inn enn ut av kommunen). Det er ellers mye inn- og utpendling mellom nabokommunene Porsgrunn, Siljan, Bamble og Larvik. Kilde: SSB, tabell 03321.

Skien er en gammel trelast- og industriby, men industriens betydning har gått tilbake de siste årene. I dag er Skien en viktig handels- og administrasjonsby, blant annet med mange arbeidsplasser hos Sykehuset Telemark, Vestfold og Telemark fylkeskommune, Skatt sør og Borgestadklinikken.

Det er etablert næringsområder på blant annet Kjørbekk, Rødmyr og ved Voldsfjorden. ABB AS er en hjørnesteinsbedrift i Skien, og produserer ringkabelanlegg, nettstasjoner for sekundær kraftdistribusjon og sikringsmateriell til et globalt marked. EFD Induction AS er en høyteknologisk bedrift med ca. 160 ansatte i Skien som tilbyr induksjonsvarmeprosesser til industri over hele verden. Skiensavdelingen av Norgesmøllene AS produserer mel og kornvarer.

Skien er en viktig jordbrukskommune, både etter antall bruk og jordbruksareal. I 2020 var samlet jordbruksareal i drift på 39 429 dekar. Kilde: SSB, tabell 06462. Mye av arealet nyttes til korn. Produksjonen av poteter, grønnsaker og mjølk/storfekjøtt er også betydelig. Skien er også en av fylkets største skogbrukskommuner. 

Opplæring

Kommunen har 25 grunnskoler med til sammen 6351 elever. Kilde: Udir.no. Skien har tre offentlige og en privat videregående skole: Skien videregående skole med 953 elever fordelt på fire utdanningsprogram, Hjalmar Johansen videregående skole med 576 elever fordelt på tre utdanningsprogram, Skogmo videregående skole med 878 elever fordelt på fire utdanningsprogram og Telemark Toppidrett Gymnas med 240 elever fordelt på ulike idretter. Kilde: Udir.no.

Folkehelse

Menn og kvinner i Skien lever i snitt til de er henholdsvis 79,7 og 83,1 år. For menn er dette litt høyere og for kvinner litt lavere enn fylkesgjennomsnittet på henholdsvis 79,5 og 83,4 år. Kilde: Kommunehelsa statistikkbank. Kommunen har en del levekårsutfordringer, slik som lavt utdanningsnivå, høy andel mottakere av stønad til livsopphold og høy andel personer med vedvarende lavinntekt. Kilde: FHI.no.  I likhet med mange andre kommuner i fylket har Skien utfordringer knyttet til psykisk helse. I Ungdataundersøkelsen fra 2021 svarte 18 % av ungdomsskoleelevene at de hadde mange psykiske plager. Kilde: Ungdata.no. Kommunen har også utfordringer med barnefattigdom; 15,7 % av barn under 18 år bor i husholdninger med vedvarende lavinntekt, godt over landsgjennomsnittet på 11,8 %. Skien er den kommunen i fylket som har den høyeste andelen barn under 18 år bor i husholdninger med vedvarende lavinntekt. Kilde: Kommunehelsa statistikkbank.

Samferdsel

Fv. 32 kommer fra E18 (Eidanger) går gjennom kommunen på østsiden av Skienelva og fortsetter mot Siljan og videre til Lågendalen. Denne veien er en del av den korteste veiforbindelsen Skien–Oslo. På vestsiden av elva går rv. 36. Den kommer fra E18 i Skjelsvikdalen, og går videre gjennom Nome og Midt-Telemark til den møter E134 i Seljord. Skien har for øvrig 194 km fylkesvei og 422 km kommunal vei. Kilde: SSB, tabell 11845.

Skien har jernbaneforbindelse nordover via Bratsbergbanen til Nordagutu der det er en påkobling til Sørlandsbanen, og østover via Vestfoldbanen. På Geiteryggen ligger Skien lufthavn. Skien kommune er også en del av Bypakke Grenland.

Natur og miljø

Skien er Norges eneste by som kan skilte med en sluse midt i byen. Der starter Telemarkskanalen, som løfter båter og passasjerer totalt 72 meter fra Skien opp til enden av kanalen på Dalen. Skien er også en av veldig få byer der det kan fiskes laks i sentrum. I 2019 ble det fisket 1,9 tonn laks i Skiensvassdraget. Nord i kommunen ligger Svanstul, som er et populært utfartssted for hele Grenland. Deler av Svanstulområdet ligger i naturreservatet Skrim og Sauheradfjella, et stort sammenhengende skogsområde på 123 km2.

Kommunen er sammen med de andre Grenlandskommunene (Porsgrunn, Siljan og Bamble) og Drangedal medlem av Grenland friluftsråd, som bistår kommunene med sikring og tilrettelegging av friluftsområder, informasjonstiltak og friluftsaktiviteter.

Kultur og fritid

Den verdenskjente dramatikeren Henrik Ibsen er født og oppvokst i Skien, og byen har mange attraksjoner og aktiviteter knyttet til dette. Byen har et rikt kulturliv med egen teaterscene (Teater Ibsen), kulturhus (Ibsenhuset), en rekke kjente jazzmusikere og hele tre visningssteder for samtidskunst (Skiens Kunstforening, Spriten Kunsthall og Telemark Kunstsenter). Hvert år har byen en egen matfestival, Mersmak. I Skien ligger også et av Norges største og mest komplette idrett- og fritidsanlegg, Skien fritidspark. Telemark museum har sin administrasjon i Brekkeparken i Skien. Brekkeparken er et friluftsmuseum med herregård, bondestuer, kafe og escape room.

For å skape ny oppmerksomhet rundt det unike landskapet langs kanalen har Telemarkskanalen regionpark tatt initiativ til kunstprosjektet «Vannvegens fortellinger». Vertskommunene Skien, Tokke, Kviteseid, Midt-Telemark, Nome og Notodden står for gjennomføringen av prosjektet. Soria Moria på Dalen i Tokke åpnet i 2019 og TRE på Notodden stod ferdig i 2021.

Even Sannes Riiser

Rådgiver statistikk og analyse

even.sannes.riiser@telemarkfylke.no

98083312

Publisert: 12.05.2022 Oppdatert: 01.03.2023 kl.13:18