Tinn

Befolkning: 5533 per 1.1.2024

Byer/steder: Rjukan (administrasjonssenter), Miland, Mæl, Atrå, Austbygde, Tessungdalen og Hovin

Landareal: 1848 km2 

Totalareal: 2045 km2

Kommunens nettsider: www.tinn.kommune.no

Befolkning

Tinn har hatt en nedgang i folketallet over mange år. I perioden 2019 – 2023 sank folketallet med -4,0 % eller 234 personer. Kommunen har hatt fødselsunderskudd og netto innenlands fraflytting over mange år. Kilder:
SSB, tabell 06913.
SSB, tabell 09588
Det er særlig mye flytting mellom Tinn, Oslo, Notodden og Skien. Kilde: Panda analyse. Hadde det ikke vært for innvandring, hadde nedgangen i folketall vært enda større. 11 % av befolkningen i Tinn er innvandrere, og flest har bakgrunn fra Filippinene, Polen og Danmark. Kilde: IMDi.no.

I årene framover vil alderssammensetningen i befolkningen endre seg mye. Ifølge hovedalternativet i SSBs befolkningsframskrivinger vil antall personer over 80 år i Tinn mer enn fordobles fra 2023 til 2050, fra 332 personer til 778 personer. Kilde: SSB, tabell 13600.

Næring og arbeid

I 2022 hadde Tinn 2603 arbeidsplasser. 63 % av disse var i privat sektor, mens 37 % var i offentlig sektor. Kilde: SSB, tabell 13472. Tinn er en egen bo- og arbeidsmarkedsregion, der hele 82 % av de sysselsatte i kommunen også jobber i Tinn. Ingen andre kommuner i Telemark har så lav utpendling til andre kommuner. Kilde: SSB, tabell 03321.

Gründeren Sam Eydes visjon om å «sette fossen til å gjøre nyttig arbeid for menneskene», var starten på det som skulle bli Hydro og et helt nytt industrisamfunn på Rjukan tidlig på 1900-tallet. På 1960-tallet overførte Norsk Hydro en økende andel av sin virksomhet til Porsgrunn. Industrien i Tinn preges i dag av kjemisk industri og verkstedindustri.

Rjukan Næringspark huser blant annet Bilfinger Industrial Services Norway AS, Skarpenord AS og Nippon Gases Norge AS. I kommunen drives også noe jord- og skogbruk som gir grunnlaget for noe trevareindustri.

Tinn er Telemarks største og Norges sjuende største kraftkommune, med en gjennomsnittlig årsproduksjon på 3114 gigawattimer (GWh) per 2016, fordelt på ni kraftverk. Fornybar energi er et viktig næringspotensial i Tinn. Green Mountain har etablert datasenter på industriområdet Svadde på Rjukan, og har tilgjengelig areal på 40 000 m2 som bygges ut fortløpende. Det er stor etterspørsel og rask vekst i dette markedet, og tilrettelagte arealer med etablert infrastruktur og tjenester er etterspurt. Hima Seafood AS har begynt grunnarbeidet til utbyggingen av et landbasert oppdrettsanlegg på Svadde som skal stå ferdig i 2024.

Reiseliv er hovedsatsingsområde for næringsutvikling i kommunen, og kommunen vedtok ny reiselivsstrategi i 2018. Spydspissene i reiselivssatsingen er Gaustatoppen, med over 100 000 besøkende årlig, og Rjukan–Notodden Industriarv, med tilhørende krigshistorie.

Tinn er Telemarks nest største hyttekommune etter Vinje, med 3601 fritidsboliger. Hyttebyggingen har økt med 25 % de 10 siste årene. Kilde: SSB, tabell 05467. Gaustablikk Fjellresort, som i 1970 startet som en liten fjellstue, består i dag av hotell, leiligheter, spa, restaurant, skianlegg og betydelig hytteutbygging. Gaustaområdet bygges ut av flere aktører, og både grunneiere, utbyggingsaktører og kommunen har utbyggingsavtaler. Tinn har også en rekke turisthytter og fjellstuer.

Opplæring

Tinn har fem grunnskoler med til sammen 574 elever. Kilde: Udir.no. Rjukan videregående skole har 144 elever fordelt på seks utdanningsprogram. Kilde: Udir.no.

Folkehelse

Menn og kvinner i Tinn lever i snitt til de er henholdsvis 78,2 og 83,3 år. Dette er noe lavere enn fylkesgjennomsnittet på henholdsvis 79,5 og 83,4 år. Kilde: Kommunehelsa statistikkbank. Kommunen har en del levekårsutfordringer, slik som lavt utdanningsnivå, høy andel mottakere av stønad til livsopphold og høy andel personer med hjerte- og karsykdom. Kilde: FHI.no.  I likhet med mange andre kommuner i fylket har -Tinn utfordringer knyttet til psykisk helse. I Ungdataundersøkelsen fra 2021 svarte 16 % av ungdomsskoleelevene i Tinn at de hadde mange psykiske plager. Kilde: Ungdata.no. Tinn har også utfordringer med barnefattigdom – kommunen har den tredje høyeste andelen barn under 18 år som bor i husholdninger med vedvarende lavinntekt i regionen på 14,6 %, mot fylkesgjennomsnittet på 12,8 %. Kilde: Kommunehelsa statistikkbank.

Samferdsel

Fv. 37 går fra Kongsberg via Gransherad på vestsiden av Tinnsjøen gjennom Rjukan til Rauland og Vinje der den møter E134. Tinn har to vinterstengte veier: fra Svineroi til Tuddal over Gaustaråen og fra Tessungdalen i Tinn til Imingfjell turistheim i Uvdal. Veien over Imingfjell er vinterstengt av hensyn til villreinen, som har sine beiteområder sørøst for veien. Ellers har Tinn 168 km fylkesvei og 102 km kommunal vei. Kilde: SSB, tabell 11845.

Natur og miljø

Hardangervidda Nasjonalparksenter på Skinnarbu er et statlig autorisert nasjonalparksenter for Hardangervidda Nasjonalpark, og er samlokalisert med Norsk villreinsenter Sør. Villreinsenteret har ansvar for villreinregionen sør for Sognefjorden, og er et av to norske villreinsenter med mål om å fremme bevaring og bærekraftig forvaltning av villreinbestandene og villreinfjellene i Norge.

Kultur og fritid

Rjukan–Notodden Industriarv ble innskrevet på UNESCOs verdensarvliste i 2015. Det er store muligheter for å få til økt verdiskaping og attraktivitet for reiseliv, næringsliv og bosted knyttet til verdensarvstatusen, men det er også utfordringer i skjæringspunktet bruk og vern. Kommunen har mange attraksjoner, slik som Gaustabanen (inne i Gaustatoppen), Krossobanen (gondolbane fra Rjukan til Hardangervidda), Norsk Industriarbeidermuseum på Vemork og Rjukanbanen med jernbanefergene D/F Ammonia og M/F Storegut.

Even Sannes Riiser

Rådgiver statistikk og analyse

even.sannes.riiser@telemarkfylke.no

98083312

Publisert: 12.05.2022 Oppdatert: 01.03.2023 kl.13:55