Industri

Telemark er et viktig industrifylke med en særlig utviklet prosessindustri og stor eksport.
Industriarbeider

Telemark utmerker seg ved at industrien utgjør en mye større andel av verdiskapingen enn hva som er tilfellet for landet som helhet. Industrien sto for 11,6 % av verdiskapingen i 2019 og plasserer oss blant de tre største industrifylkene målt i andel av verdiskapingen (fig. 1). Siden 2008 har samlet verdiskaping fra industrien i Telemark økt med 4 %.

Figur 1. Industriens andel av verdiskapinga, 2019. Kilde: SSB, tabell 11713.

Det var 7900 ansatte i industrien i 2019 i Telemark, 1400 (eller 15 %) færre enn i 2009. Kilde: SSB, tabell 09315 Reduksjonen har primært kommet i de største industrigreinene, kjemisk industri og metallvareindustri.

Figur 2 viser at det er prosessindustrien (kjemisk industri) som er viktigst i Telemark, med 1 av 5 industriarbeidere og 43 % av industriens verdiskaping. Her har antallet sysselsatte blitt redusert fra 1900 til 1600 sysselsatte fra 2009 til 2019. Også i Telemark finner vi et betydelig innslag av produksjon av metallvarer, elektrisk utstyr og maskiner.

Figur 2. Ansatte i syv industrigreiner i Telemark. 2009 - 2019. Kilde: SSB, tabell 09315.

Det er viktig å merke seg at verdiskapingen i industrien og andre produksjonsnæringer varierer med både råvarepriser og eksportpriser for det ferdige produktet. Slik sett kan årlige variasjoner i verdiskapingen i industrinæringene skyldes internasjonale fluktuasjoner i priser.

Foto ingressbilde: Aleksander Walmann Åsgården

Visste du at?

En industriarbeider i Telemark skapte i gjennomsnitt verdier for 1,2 mill. kr i 2019.