Industri

Telemark er et viktig industrifylke med en særlig utviklet prosessindustri og stor eksport.
Industriarbeider

Telemark utmerker seg ved at industrien utgjør en mye større andel av verdiskapingen enn hva som er tilfellet for landet som helhet. Industrien sto for 11,6 % av verdiskapingen i 2019 og plasserer oss blant de tre største industrifylkene målt i andel av verdiskapingen (fig. 1). Siden 2008 har samlet verdiskaping fra industrien i Telemark økt med 4 %.

Figur 1. Industriens andel av verdiskapinga, 2019. Kilde: SSB, tabell 11713.

Det var 8350 ansatte i industrien i 2023 i Telemark, 750 flere enn i 2015. Kilde: SSB, tabell 13470  Økningen har primært kommet i noen av de største industrigreinene: elektroteknisk industri, maskinreparasjon og -installasjon og næringsmiddelindustrien.

Figur 2 viser at det er prosessindustrien (kjemisk industri) som er viktigst i Telemark, med 1 av 5 industriarbeidere og 43 % av industriens verdiskaping. Fra 2015 til 2023 har prosessindustrien økt med 81 arbeidsplasser. Vi finner også et betydelig innslag av produksjon av metallvarer, elektrisk utstyr og maskiner i Telemark.

Figur 2. Ansatte i de fem største industrigreinene i Telemark. 2015 - 2023. Kilde: SSB, tabell 13470.

Det er viktig å merke seg at verdiskapingen i industrien og andre produksjonsnæringer varierer med både råvarepriser og eksportpriser for det ferdige produktet. Slik sett kan årlige variasjoner i verdiskapingen i industrinæringene skyldes internasjonale fluktuasjoner i priser.

Foto ingressbilde: Aleksander Walmann Åsgården

Visste du at?

En industriarbeider i Telemark skapte i gjennomsnitt verdier for 1,2 mill. kr i 2019.