Frivillighet

Frivilligheten er en viktig drivkraft til å løse ulike samfunnsutfordringer. Norge er på verdenstoppen når det gjelder frivillig deltakelse og arbeid. Det har likevel blitt vanskeligere å rekruttere til organisasjonsbygging og -arbeid.
En ung mann i treningsdrakt vanner en tennisbane med rød grus.

Frivillighet som en viktig drivkraft 

Frivilligheten er en viktig institusjon i det norske samfunnet. Norge er på verdenstoppen når det gjelder frivillige deltakelse og arbeid. SSB har regnet ut at frivilligheten ville stått for nesten 5 % av bruttonasjonalproduktet (BNP) om man hadde regnet med verdien av gratisarbeidet som utføres for de mange ulike lag, foreninger og idrettsklubber i landet.

Verdien av frivillig innsats i Norge var 78 milliarder kroner i 2018, noe som tilsvarer 142 064 årsverk med ulønnet innsats.  Kilde: ssb.no  Aktivitetene i de ideelle og frivillige organisasjonene spenner over mange områder, og organisasjonene bidrar til å utføre viktige oppgaver i velferdssamfunnet. Omfanget av ulønnet frivillig arbeid er størst i kultur og fritid. Det utgjorde nærmest 53 % av de frivillige årsverkene totalt. Idretten alene sto for om lag 35 000 årsverk, tilsvarende 25 % av de frivillige årsverkene.

Tilbake på nivået før pandemien

Frivillighetsbarometeret 2023 viser at antallet frivillige økte fra 58 % i 2022 til 62 % i 2023. Tallene viser at frivilligheten er på vei tilbake til nivået før pandemien. Det er vanligst å være frivillig i lokalmiljø- og bostedsorganisasjoner, idrettsorganisasjoner og kulturorganisasjoner. 

Frivillighet i Telemark

Det finnes over 2300 frivillige organisasjoner i Telemark som bidrar til aktivititet, inkludering og verdiskaping.

Deltakelsen i frivillig sektor i regionen er høy. I årene frem mot pandemien var deltakelsen i frivillige aktiviteter stabil, med en liten vekst i 2017/2018 ifølge Ungdata-undersøkelser. Med nedstengningen som fulgte koronapandemien falt naturlig nok deltakelsen tydelig. Kilde: Kunnskap om frivillighet i Vestfold og Telemark 2022.  

Barn og unge i regionen deltar i stor grad i fritidsaktiviteter, med et markant frafall utover ungdomstiden. Deltakelsen i frivillig arbeid tar seg opp igjen for voksne til slutten av 40-åra, mens de har barn i fritidsaktiviteter før deltakelsen faller på nytt. Til slutt øker deltakelsen igjen for de over 70 år. Det er en betydelig sosial ulikhet i hvem som deltar, både blant barn, unge og voksne.

Organisasjoner som driver frivillig virksomhet kan registrere seg i Frivillighetsregisteret, Kilde: Frivillighetsregisteret  og får dermed blant annet mulighet til å delta i Grasrotandelen,  Kilde: Brønnøysundregisteret  søke om momskompensasjon, delta i ulike tilskuddsordninger osv.

I Telemark er 2391 frivillige enheter registrert i Frivillighetsregisteret (februar 2023). Tallene varierer fra kommune til kommune, men det er totalt sett flest frivillige organisasjoner innen kategoriene «Rekreasjon og sosiale foreninger», «Idrett» og «Kultur og kunst».

Tabell 1. Antall frivillige enheter etter kategori i Telemark og de ulike kommunene. Kilde: Frivilligregisteret.

Etablering av frivillighetssentraler fanger opp deler av frivilligheten og bidrar til å synliggjøre omfang. Telemark har 22 frivilligsentraler.  Kilde: frivilligsentral.no 

Frivillighet i forandring

Forskning tyder på at organisasjonssamfunnet er i endring, med større interesse for lokale lag og aktiviteter tilknytta nærområder og fritidsinteresser heller enn politiske, ideologiske og religiøse folkebevegelser. Folk deltar mer kortvarig, og det er vanskelig for mange organisasjoner å rekruttere til ulike verv. Kartleggingen av frivilligheten i Vestfold og Telemark understøtter dette funnet, og organisasjonene synes spesielt at det er vanskelig å rekruttere til verv.

Organisasjonene som har svart på kartleggingen er stort sett fornøyd med organisasjonens økonomiske situasjon. Tilskuddsmidler og medlemsavgift er de viktigste inntektskildene for organisasjonene i undersøkelsen. 

Digitaliseringen av samfunnet har endret både mulighetene og kravene til frivillig sektor. Organisasjonene i fylket benytter seg i stor grad av digitale verktøy og sosiale medier til administrasjon, kommunikasjon med medlemmer, til rekruttering og synliggjøring av organisasjonen.

Les rapporten Kunnskap om frivillighet i Vestfold og Telemark.

Foto ingressbilde: Aleksander Walmann Åsgården

Visste du at?

Det finnes over 2300 frivillige organisasjoner i Telemark.