Arbeid og inntekt

Sysselsettingen blant innvandrere i Telemark er lavere enn i befolkningen for øvrig, men har steget de siste årene. Arbeidsdeltakelsen varierer med landbakgrunn og botid. Inntektsstatistikken viser store, men synkende forskjeller mellom innvandrere og ikke-innvandrere.
Arbeidsinnvandrer på et verksted.

Innvandrerne er en betydelig arbeidskraft i Telemark, og deres deltakelse i arbeidslivet er viktig for inkludering og integrering. Å være i arbeid bidrar til selvstendighet, selvrealisering og til å bygge nettverk, gir økt tilhørighet til samfunnet, motvirker fattigdom og utjevner forskjeller. Høy Sysselsatte er av SSB definert som personer som utførte inntektsgivende arbeid av minst én times varighet i referanseuken, samt personer som har et slikt arbeid, men som var midlertidig fraværende pga. sykdom, ferie, lønnet permisjon e.l. Personer som er inne til førstegangs militær- eller siviltjeneste regnes som sysselsatte. Sysselsetting kan også kalles arbeidsdeltakelse. er av samfunnsøkonomisk betydning, og er en forutsetning for en velfungerende velferdsstat. Sysselsetting er også en viktig indikator på integrering, og i et godt integrert samfunn vil sysselsettingen være like høy blant innvandrere og ikke-innvandrere.

Lav sysselsetting blant innvandrere

I 2022 var 62,4 % av alle innvandrerne i Vestfold og Telemark sysselsatt – den tredje laveste andelen blant alle landets fylker. I Telemark varierte andelen sysselsatte innvandrere i kommunene fra 50 til 67 % (fig. 1). Blant den øvrige befolkningen varierte andelen sysselsatte fra 62 til 74 %. Kilde: SSB, tabell 11607.

Figur 1. Andel sysselsatte innvandrere per kommune i Telemark. 15 – 74 år. 2022. Kilde: SSB, tabell 11607.

 

Om landbakgrunn og grupper

Gruppe 1-land: EU-landene, Storbritannia, USA, Canada, Australia og New Zealand.

Grovt sett kan man si at de fleste arbeidsinnvandrerne faller inn under denne gruppen.

Gruppe 2-land: Asia, Afrika, Latin-Amerika og Europa utenfor EU.

Grovt sett kan man si at de fleste flyktningene faller inn under denne gruppen.

Sysselsettingsandelen påvirkes av faktorer som innvandringsgrunn (flukt, arbeidsinnvandring osv.), landbakgrunn og sysselsetting i kommunen blant befolkningen for øvrig. For eksempel vil kommuner med et høyt innslag av flyktninger oftere ha en lavere sysselsetting enn kommuner med en overvekt av arbeidsinnvandrere.   Kilde: SSB, tabell 11607. Arbeidsdeltakelsen i Midt-Telemark er lav fordi mange av innvandrerne her er utenlandske studenter ved Universitetet i Sørøst-Norges campus i Bø (og dermed per definisjon ikke sysselsatt).

Sysselsettingen blant innvandrere er høy i kommunene i Vest-Telemark – de kommunene i fylket hvor arbeidsdeltakelsen også er høyest blant befolkningen som helhet. Kilde: Temaside "Sysselsetting"  

Hvorfor lavere sysselsetting blant innvandrere fra gruppe 2-land?

Årsaken til den lave sysselsettingen blant innvandrere fra Asia, Afrika, Latin-Amerika og Europa utenfor EU. er sammensatt. Dette kan skyldes språkutfordringer, diskriminering, begrenset systemforståelse og forskjeller i arbeidslivskultur. Den viktigste forklaringen, særlig blant flyktninger, er likevel mangel på formell kompetanse, samt stor konkurranse om jobber som krever lav formell kompetanse. 

Lav sysselsetting og høy arbeidsledighet blant innvandrere med flyktningbakgrunn kan også skyldes at fylket har et arbeidsmarked som kan være vanskelig å komme inn på. Blant den øvrige befolkningen er sysselsettingen lavere og arbeidsledigheten høyere enn landsgjennomsnittet.

Sysselsettingen blant innvandrere er økende

Sysselsettingen blant innvandrere varierer med landbakgrunn. Blant innvandrere fra EU-landene, Storbritannia, USA, Canada, Australia og New Zealand er sysselsettingen høyere enn i befolkningen for øvrig, og steg med seks prosentpoeng fra 2015 til 2022 (fig. 2, rød linje) i Vestfold og Telemark. Gruppen består hovedsakelig av arbeidsinnvandrere, noe som kan forklare den høye andelen sysselsatte. Sysselsettingen blant innvandrere fra gruppe 2-land (hvor de fleste flyktninger som kommer til Vestfold har sin opprinnelse) er derimot lavere enn i befolkningen for øvrig. Likevel har arbeidsdeltakelsen også her steget jevnt de siste årene, med en økning på åtte prosentpoeng fra 2015 til 2022 (fig. 2, grønn linje). Klarer man å opprettholde denne trenden, vil stadig flere innvandrere få et stabilt og godt fotfeste i arbeidslivet.

Figur 2. Andel sysselsatte (15 – 74 år) blant innvandrere fra gruppe 1-land (rødt), gruppe 2-land (grønt) og befolkningen eksklusiv innvandrere (gult) i Vestfold og Telemark i perioden 2015 – 2022. Kilde: SSB, tabell 11607.

Både blant innvandrere og befolkningen for øvrig er kvinner sysselsatt i mindre grad enn menn. I 2022 var 59,1 % av innvandrerkvinner i Vestfold og Telemark sysselsatt, mot 65,7 % blant innvandrermenn.  Kilde: IMDi 

Blant innvandrere i alderen 15 – 74 år i Vestfold og Telemark var arbeidsledigheten på rundt 3,9 % i 2022 – en nedgang på 1,2 prosentpoeng fra året før. Til sammenligning var ledigheten i befolkningen unntatt innvandrere 1,1 %. Andelen innvandrere mellom 16 og 25 år som verken var i utdanning eller i arbeid i 2022, var også langt høyere (26,1 %) enn tilsvarende aldersgruppe i befolkningen unntatt innvandrere (9,6 %).  Kilde: IMDi 

Sysselsettingen øker med botid

Blant innvandrere fra gruppe 2-land øker andelen som er i arbeid jevnt med botid, fra 33 % blant de som har bodd i Vestfold og Telemark inntil fire år, til 61 % blant de som har bodd her i mer enn ti år (fig. 3, røde søyler). Sysselsettingen blant innvandrere fra gruppe 1-land (grønne søyler) er betydelig høyere enn blant gruppe 2-land, men forskjellene reduseres med økende botid. For gruppe 1-land stagnerer økningen i arbeidsdeltakelse etter rundt fem års botid, noe som kan skyldes at denne gruppen i stor grad består av arbeidsinnvandrere.

Figur 3. Andel sysselsatte innvandrere (15 – 74 år) etter botid og landgruppe. Vestfold og Telemark, 2022. Kilde: IMDi.

Lavere inntektsforskjeller

Innvandrere i Vestfold og Telemark har vedvarende lavinntekt. I 2021 hadde 29,9 % av innvandrere i Vestfold og Telemark vedvarende lavinntekt, mot 8 % blant ikke-innvandrere (fig. 4). Kilde: IMDi  Fra 2020 til 2021 ble imidlertid inntektsforskjellene mellom innvandrere og ikke-innvandrere mindre. Blant innvandrere falt andelen med vedvarende lavinntekt med 1,5 prosentpoeng, mens reduksjonen blant resten av befolkningen var på 0,2 prosentpoeng. Forskjeller i medianinntekt mellom innvandrere og ikke-innvandrere i Vestfold og Telemark falt også marginalt fra 2020 til 2021. Kilde: IMDi

Figur 4. Andel personer som bor i husholdninger med vedvarende lavinntekt fordelt etter innvandringsgrunn og verdensregion. Vestfold og Telemark, 2021. Kilde: IMDi

Les om fylkeskommunens integreringsarbeid

Kjappe fakta

Sysselsettingen av innvandrere fra Asia, Afrika og Latin-Amerika har steget jevnt siden 2015.