Integrering

Telemark fylkeskommune har etter integreringsloven ansvaret for det regionale integreringsarbeidet. Formålet med loven er at innvandrere tidlig skal integreres i det norske samfunnet og bli økonomisk selvstendige.

Målet med fylkeskommunens integreringsarbeid er å bidra til inkluderende og mangfoldige lokalsamfunn, der alle har like muligheter, plikter og rettigheter. I samarbeid med andre aktører jobber fylkeskommunen for at innbyggerne i Telemark skal ha gode muligheter til å delta aktivt i både arbeids- og samfunnsliv.

Ansvar og oppgaver på integreringsområdet

I Telemark ligger det administrative og koordinerende ansvaret for integreringsoppgavene i Seksjon kompetanse og integrering

Bosetting

Flyktninger skal bosettes i områder hvor de kan komme i arbeid og få tilbud om nødvendig utdanning og kompetanseheving. 

Som en del av ansvaret for det regionale integreringsarbeidet skal Telemark fylkeskommune anbefale til IMDI hvor mange flyktninger som bør bosettes i den enkelte kommune i fylket. Det er Integrerings- og mangoldsdirektoratet (IMDI) som har ansvaret for å fastsette det endelige anmodningstallet til kommunene, og kommunene vedtar selv antallet de ønsker å bosette. Fylkeskommunens anbefalinger skal skje innenfor rammene av de til enhver tid gjeldende nasjonale anmodningskriteriene og baseres på fylkeskommunenes lokale- og regionale kunnskap.

Anmodningskriterier for 2024: 

 • Bosetting av flyktninger skal være styrt og spredt. Det skal bosettes flyktninger i alle landsdeler og i kommuner av ulik størrelse. 
 • Bosetting av flyktninger skal være treffsikker. Det skal tas hensyn til tjenestetilbudet, også for barn og unge, og muligheter for arbeid og utdanning i regionen. 
 • Bosetting av flyktninger skal skje raskt. Det skal ses hen til kommunenes kapasitet til rask bosetting og opp- og nedbygging av tjenester. Det skal ses hen til om kommunene bosetter flyktninger raskt etter at avtale om bosetting er inngått. 
 • Det skal legges størst vekt på kommunenes kapasitet, samt tjenestetilbudet og arbeidsmarkedet i regionen. 

Alle kommuner i Telemark er anmodet om å bosette flyktninger i 2024.
 
Les mer om bosettingstall her

Les mer om bosetting av ukrainske flyktninger på IMDi sinenettsider.

 

Karriereveiledning

Fylkeskommunen skal sørge for tilbud om karriereveiledning for innvandrere, så vel som for øvrig befolkning.Fylkeskommunen skal også gi karriereveiledning til flyktninger som har rett  til dette etter lov om integrering. 

 • Les mer om formål og lovverk  for karriereveiledning for flyktninger. 
   
 • Se informasjonsfilm om karriereveiledning 
  for nyankomne flyktninger (på flere språk), laget  
  av Karrieresenteret i Østfold. 
  (OBS! individuelle samtaler i Telemark  
  foregår hovedsakelig på video, for ukrainske 
  grupper er det fysiske møter med oppmøte tolk). 
   

Bestilling av karriereveiledning for flyktninger gjøres gjennom flyktningtjenesten i kommunen via gjeldende kontaktperson på karrieresenteret.
Innvandrere bestiller selv time på 
nettsiden til karrieresenteret

Karrieresenteret har lokasjoner i Skien og Seljord.
Les mer om Karrieresenter til Telemark her

Utdanning og kvalifisering

Utdanningstilbud til voksne

Vil du vite mer om fylkeskommunens tilbud til voksne? 
Les om opplæring for voksne

Utdanningstilbud til ungdommer

Vil du vite mer om ungdommers rett til videregående opplæring? 
Les om opplæring i skole

Nyankomne flyktninger og deres familiegjenforente som har behov for grunnleggende kvalifisering deltar i introduksjonsprogram i kommunen de er bosatt i.

I henhold til integreringsloven skal fylkeskommunen utarbeide en plan for kvalifisering av innvandrere. Denne planen skal bidra til bedre koordinering av utdanningstilbudene mot arbeidsmarkedets behov i fylket.

Mangfold i arbeidslivet og tilskuddsordninger

Fylkeskommunen skal bidra til at fagutdannede og høyt kvalifiserte innvandrere inkluderes arbeidslivet.

Tilskuddsordning for inkludering og integrering i arbeidslivet

Jobber du med inkludering og integrering? Da bør du sjekke ut fylkeskommunens tilskuddsordning for inkludering og integrering i arbeidslivet (TIIA).

Retningslinjene, lenke til påmeldingsskjema og mer informasjon finner du på telemarkfylke.no

Digitalt informasjonsmøte for søkere til TIIA 2024:

Du kan også delta på et digitalt informasjonsmøte mandag 17. juni fra kl. 9-10. Påmelding er ikke nødvendig, du kommer rett inn ved å klikke her.

Du kan også ta direkte kontakt med oss: 

For spørsmål om TIIA, kontakt kjersti.isachsen@telemarkfylke.no, marita.bruun@telemarkfylke.no eller lailo.merganova@telemarkfylke.no  

Mangfoldsprisen er statens utmerkelses for fremragende bruk av innvandreres kompetanse i arbeidslivet. Her kan dere også se informasjon om Mangfoldsprisen. 

Samarbeid med nasjonale og regionale myndigheter

Fylkeskommunen har ansvar for å samarbeide om kvalifisering og integrering av innvandrere med sektormyndighetene på regionalt nivå. 

En av fylkeskommunens oppgaver er å tilby ansatte i kommuner og andre aktører veiledning og kometanseheving. Fylkeskommunen arrangerer egne samlinger, samt samarbeid med både nasjonale og regionale myndigheter om dette. 

Negativ sosial kontroll 

Fylkeskommunen har fått ansvaret for å forebygge negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Dette skal gjøres gjennom å bygge nettverk, dele kompetanse og samarbeide med relevante myndigheter og andre aktører på regionalt og kommunalt nivå.

Les mer:

- Marjan Farahmand, ved Skogmo videregående skole
- Anna Siyadat, ved Notodden videregående skole

Hverdagsintegrering

Som en del av ansvaret for det regionale integreringsarbeidet skal Telemark fylkeskommune legge til rette for samarbeid med sivilsamfunnet, herunder frivillig sektor. Ifølge regjeringens strategi Hverdagsintegrering – strategi for å styrke sivilsamfunnets rolle på integreringsfeltet 2021-2024 innebærer dette et ansvar for å følge opp arbeidet med frivillige organisasjoner og samfunnsdeltakelse på regionalt nivå. 

Fylkeskommunen samarbeider med frivilligheten, idretten, kunst- og kulturfeltet og   bibliotekene og har et aktivt folkehelsearbeid 

I dette utviklingsarbeidet legger fylkeskommunen særlig vekt på å være:

 • Kunnskapsleverandør og kompetanseutvikler
 • Koordinator
 • Samarbeidspartner
 • Tilskuddsyter og premissleverandør 

Det er mange som vil bidra til å skape et godt møte med Norge og lokalsamfunnet for de som kommer. Frivilligheten er en viktig del av forebyggende arbeid rettet mot flyktninger, og frivillige aktører bidrar til å utfylle det offentliges arbeid.

Om flyktninger fra Ukraina

Her finner du samlet informasjon om beskyttelse og opphold i Norge for flyktninger fra Ukraina. https://www.imdi.no/ukraina/

Statistikk over innvandring og integrering

Telemark fylkeskommune har en ambisjon om å gjøre kunnskap om regionens fortrinn og utfordringer lett tilgjengelig. Dette gjør fylkeskommunen ved å levere kunnskapsoppsummeringer, analyser og statistikk.
Her finner du statistikk over innvandrere og integrering i Telemark. 

Her kan du lese Meld. St. 17 (2023–2024) - regjeringen.no
Om integreringspolitikken: Stille krav og stille opp

Veileder - Hvordan nå ut med informasjon til personer med innvandrerbakgrunn?

Er du ny i Norge? Les mer her  

Kontaktpersoner

Ben Ståle Leirvåg
Seksjonsleder kompetanse og integrering
Tlf.: 480 04 048

Send e-post

Lailo Merganova
Rådgiver kompetanse og integrering
Tlf.: 918 90 445

Send e-post

Kjersti Isachsen
Rådgiver kompetanse og integrering
Tlf.: 402 03 9 18

Send e-post

 

 

Publisert: 07.11.2019 Oppdatert: 04.06.2024 kl.17:09