Tilskuddsordninger

Her finner du en oversikt over tilskudd fylkeskommunen gir under områdene kompetanse, integrering og inkludering.
Tilskuddsordning for inkludering og integrering i arbeidslivet (TIIA)

Formålet med TIIA er å fremme inkludering og integrering i arbeidslivet i Telemark. Ordningen skal bidra positivt og styrke muligheter til varig tilknytning i arbeidslivet for personer med minoritetsbakgrunn og andre som av ulike årsaker står utenfor. Både frivillige organisasjoner, bedrifter, kommuner og andre offentlige instanser kan søke prosjektmidler for å prøve ut nye metoder og tiltak som faller inn under formålet med ordningen.
 
Grad av utenforskap i Telemark er godt dokumentert. Dagens flyktningsituasjon med høye bosettingsstall i hele fylket medfører i tillegg et økende behov for målrettet innsats for inkludering i arbeidslivet og samfunnsdeltakelse. Tilskuddsordningen TIIA er et virkemiddel som supplerer andre tilnærminger i fylkeskommunens arbeid for inkludering og arbeidet knyttet til det regionale integreringsansvaret.
 
For 2024 er det definert to satsingsområder med ulike prioriterte målgrupper.
 
Satsingsområde 1: Inkludering og mangfold i arbeids- og samfunnsliv i Telemark.

  • Prosjekter med mål om at flere unge voksne og voksne med svak tilknytning til arbeidslivet styrker muligheten for arbeidsinkludering og ordinært arbeid. Prioritert målgruppe: alle unge voksne og voksne som står utenfor arbeidslivet. 
  • Prosjekter med mål om å inkludere og integrere personer med minoritetsbakgrunn i aktiviteter og samfunnsliv, slik at målgruppen på sikt styrker sine muligheter for arbeid, utdanning og samfunnsdeltakelse. Prioritert målgruppe: personer med minoritetsbakgrunn som står langt fra arbeidslivet.

Satsingsområde 2: Mentor og trainee-tiltak for bedre bruk av innvandreres medbragte kompetanse

  • Prosjekter med mål om å øke mulighetene for inkludering av fagutdannede og høyt kvalifiserte innvandrere i arbeidslivet gjennom mentor og trainee-tiltak, eller liknende metodikk som vil styrke resultatene i kvalifiseringsarbeidet og øke overgang til jobb blant innvandrere. Prioritert målgruppe: personer med yrkesfaglig utdanning fra hjemlandet med kort botid i Norge.

Telemark fylkeskommunes forvaltning av satsingsområde 2, Mentor og trainee-tiltak for innvandrere, er forankret i integreringslovens §65 der Fylkeskommunen blant annet skal bidra til at fagutdannede og høyt kvalifiserte innvandrere inkluderes i arbeidslivet.

Midlene under satsingsområde 2 er ment å motivere til etablering og utvikling av mentor- og traineeprogram som bidrar til fagrelevante jobber for målgruppen, Prosjektene skal ha fokus på mentor- og trainee opplegg som kan øke trainees muligheter for å komme seg inn på arbeidsmarkedet.

Felles for begge satsingsområdene er at fylkeskommunen søker prosjekter som vil være et supplement til det offentlige tilbudet.

Retningslinjer for ordningen

Du finner retningslinjene her.

Slik søker du

Søknader til TIIA sendes inn via søknadsportalen www.regionalforvaltning.no. Rapporteringer og utbetaling skjer også via denne portalen

Søknadsfrist for 2024

Søknadsfristen er torsdag 8. august, kl. 23.59.

Digitalt informasjonsmøte

Vi arrangerer digitalt informasjonsmøte om TIIA mandag 17. juni fra kl. 9-10.

Har du spørsmål? Benytt anledningen til å delta på møtet. Det er ikke påmelding, du kommer rett inn ved å klikke her

Etter at søknaden er levert

Søknader må leveres innen fristen. Fylkeskommunen vil gi alle søkerne en tilbakemelding på kvalifiseringskravene og hva som eventuelt må dokumenteres bedre for å kvalifisere til videre behandling. Det vil bli gitt skriftlig tilbakemelding på epost med egen frist for å justere søknaden i henhold til tilbakemeldingene.  

Vi opplyser om at søknaden er å anse som offentlig dokument. Dersom søknaden inneholder informasjon som bør unntas offentlighet ber vi om at dette legges i vedlegg og merkes.

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål 
Kjersti Isachsen
kjersti.isachsen@vtfk.no
Mobil: 40 20 39 18

Marita Bruun
marita.bruun@vtfk.no
Mobil: 99 61 44 12

Lailo Merganova

lailo.merganova@telemarkfylke.no

Mobil:  91 89 04 45

Nyttige dokumenter TIIA søkeren

Timesregelverket

TIIA 2024 - Retningslinjer

De som ønsker å lese saksframlegget til politikerne om TIIA 2024, finner det her

 

Bedriftsintern opplæring (BIO-midler)

Trenger bedriften ny kompetanse? Søk BIO-ordningen om pengestøtte til opplæring internt i bedriften. Dette er en gylden anledning til å styrke de ansattes kompetanse.

Les mer om BIO-ordningen.

Tilskudd til fagskoler

Vestfold og Telemark fylkeskommune gir tilskudd til fagskoler i fylket, for å kunne tilby kompetanse som arbeidslivet har behov for lokalt, regionalt og nasjonalt. Private og offentlige fagskoler kan søke om tilskudd til høyere yrkesfaglig utdanning.

Les om tilskudd til fagskole her.

Publisert: 18.10.2019 Oppdatert: 04.06.2024 kl.13:02