Bosetting av flyktninger

Bosetting og integrering av flyktninger er en kommunal oppgave, og kommuner som bosetter flyktninger mottar tilskudd fra staten. I 2022 bosatte Telemark et rekordhøyt antall flyktninger - nærmere 1200 personer. Situasjonen i Ukraina skaper stort behov for bosettingsplasser også i 2023.
Bilde av bebyggelse

Bosetting av flyktninger i Norge skal være styrt og spredt, og det skal bosettes i alle landsdeler og i kommuner av ulik størrelse. Kilde: IMDi/Bosetting av flyktninger   I 2022 bosatte kommunene i Telemark nær 1200 flyktninger (fig. 1). Krigen i Ukraina skaper et stort behov for bosettingsplasser også i 2023. Kommunene er blitt anmodet om bosette ytterligere 1200 flyktning dette året.  Kilde: Regjeringen.no

Figur 1. Antall anmodninger om bosetting og antall faktiske bosettinger i Telemark eller valgt kommune 2012 – 2023. Kilde: IMDi

Stadig færre enslige mindreårige flyktninger

Enslige mindreårige flyktninger er barn og ungdom som kommer til Norge uten følge av foreldre eller andre voksne med foreldreansvar, og som får beskyttelse (asyl) her. Enslige mindreårige flyktninger trenger trygge og gode oppvekstvilkår, og bosetting av disse krever et spesialtilpasset apparat i kommunene. Antall enslige mindreårige flyktninger som ble bosatt i Telemark var særlig høyt i 2016 på grunn av mange flyktninger fra Syria, men har vært relativt lavt i årene etter (fig. 2).

Figur 2. Antall anmodninger om bosetting av enslige mindreårige flyktninger og antall faktiske bosettinger i Telemark 2014 – 2019 og Vestfold og Telemark 2020 – 2022. Kilde: IMDi

Mange flyktninger flytter videre

Mange av personene med flyktningbakgrunn som blir bosatt rundt om i landet etter å ha fått innvilget oppholdstillatelse, flytter etter hvert til en annen kommune, eller ut av landet. Blant de rundt 8800 flyktningene som bodde i Telemark i 2022 var 62 % bosatt her, mens 36 % hadde flyttet hit etter å først å ha vært bosatt i en kommune i et annet fylke.

Figur 3. Andel flyktninger i Telemark eller valgt kommune i 2022, og andelen som har blitt bosatt her eller som har flyttet hit. Kilde: IMDi

Les mer om fylkeskommunens integreringsarbeid

Ingressfoto: Aleksander Walmann Åsgården

Visste du at?

Nome er den eneste kommunen i Telemark som driver et kommunalt ordinært asylmottak.