Innvandrerbefolkningen

I Telemark bor det nærmere 21 000 innvandrere. Den vanligste innvandringsgrunnen er flukt og familieinnvandring i forbindelse med dette. Polen er landet flest har bakgrunn fra. Over halvparten har bodd i Norge i over ti år.
Kvinne i hijab, portrett bakfra.

Ved inngangen til 2023 var 13 % av befolkningen i Telemark innvandrere. Dette er en økning fra 7 % i 2010. I tillegg er 3 % av befolkningen norskfødte med innvandrerforeldre. Telemark har likevel en lavere andel innvandrere enn landet som helhet, der andelen er 16 %.  Kilde: SSB, tabell 09817.   

Viktige definisjoner

Innvandrer: En innvandrer er en person som har opphold og bor i Norge, men er født i utlandet av utenlandskfødte foreldre og fire utenlandskfødte besteforeldre.

Arbeidsinnvandrer: En arbeidsinnvandrer er en person som har lovlig opphold i Norge for å jobbe.

Flyktning: En flyktning er en person som har fått asylstatus eller annen som har fått opphold etter FNs flyktningkonvensjon. I Norge gis begge disse gruppene flyktningstatus, med de rettighetene som følger med.

Norskfødte med innvandrerforeldre: Personer som er født i Norge og har to utenlandske foreldre og fire utenlandske besteforeldre.

Personer med innvandrerbakgrunn: Fellesbetegnelse på innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Familieinnvandring: Familieinnvandring er en fellesbetegnelse på utenlandske personer som får opphold i Norge fordi de enten har familie som bor lovlig i Norge, eller de er gift med en norsk statsborger.

Kilde: IMDi.no

Skien og Midt-Telemark er kommunene med høyest andel innvandrere med 15 % (fig. 1). Siljan, Bamble og Hjartdal har alle under 10 % innvandrere.

Figur 1. Andel innvandrere bosatt i kommunene i Telemark i 2023. Kilde: SSB, tabell 09817.

Flukt er den vanligste innvandringsgrunnen

Flukt og familieinnvandring i forbindelse med dette er den vanligste innvandringsgrunnen blant innvandrere bosatt i Telemark (43 % av innvandrerne) (fig. 2). Deretter følger annen familieinnvandring (22 %) og arbeidsinnvandring (18 %).

Figur 2. Antall innvandrere etter innvandringsgrunn bosatt i Telemark eller valgt kommune. 2006 – 2022. Kilde: IMDi.

Telemark har en høyere andel innvandrere som har kommet som flyktninger eller deres familieinnvandrede (43 %) enn landet som helhet (30 %). Kilde: IMDi Samtidig er andelen arbeidsinnvandrere (18 %) lavere enn landet som helhet (26 %). Skien har den høyeste andelen flyktninger i fylket - her har annenhver innvandrer fluktbakgrunn (fig. 3). Samtidig er andelen arbeidsinnvandrere i kommunen lav (15 %).

Figur 3. Andel flyktninger (eller deres familieinnvandrede) og andel arbeidsinnvandrere av totalt antall innvandrere i kommunen. 2022. Kilde: IMDi

 

Faktafredag: Hva driver innvandringen til fylket?

Flest innvandrere fra Polen

Blant innvandrere bosatt i Telemark kommer flest fra Polen - et land med mange arbeidsinnvandrere. Blant landene utenfor Europa kommer flest fra Syria og Somalia. Før 2020 var det ikke en eneste innvandrer fra Ukraina. Nå er det den tredjestørste innvandrergruppen (fig. 4).

Figur 4. Antall innvandrere etter landbakgrunn bosatt i Telemark eller valgt kommune i 2023. Kilde: IMDi.

De fleste kom til Norge for mer enn ti år siden

Omtrent 56 % av innvandrerne i Telemark har bodd i Norge i mer enn ti år (fig. 5). Innvandrere fra øst-europeiske land (utenom EU) har kortere botid enn innvandrere med annen landbakgrunn.

Figur 5. Antall innvandrere bosatt i Telemark eller valgt kommune i 2022, etter botid i Norge. Kilde: IMDi.

Les om fylkeskommunens integreringsarbeid

Foto ingressbilde: Aleksander Walmann Åsgården

Visste du at?

13 % av befolkningen i Telemark er innvandrere.