Utdanning

Utdanning og kvalifisering er grunnlaget for blant annet språk, trygghet og velferd, og nøkkelen til å få innvandrere ut i arbeidslivet. De siste årene har andelen minoritetsspråklige barn i barnehage sunket noe, og norskfødte med innvandrerforeldre fullfører videregående opplæring i større grad enn resten av befolkningen. Likevel står mange innvandrere mellom 16 og 25 år utenfor både utdanning og arbeid.
Gutt med innvandrerbakgrunn ved pulten.

Utdanning og kvalifisering er grunnlaget for blant annet språk, trygghet og velferd, og nøkkelen for å få innvandrere ut i arbeidslivet. Samtidig er deltakelse i utdanning og arbeid tett knyttet til deltakelse i andre deler av samfunnslivet.

Færre minoritetsspråklige barn i barnehagen

Bruk av barnehage blant minoritetsspråklige barn er et av flere mål på inkludering. Andelen minoritetsspråklige barn som går i barnehagen har sunket de siste årene, mens nesten alle ikke-minoritetsspråkelige barn går i barnehage. I Telemark gikk 94 % av minoritetsspråklige 5-åringer i barnehage i 2019. Kilde: IMDi  

For 2020 til 2022 finnes det kun tall for Vestfold og Telemark samlet, og tallene er dermed ikke nødvendigvis representative for Vestfold. Fra 2020 til 2022 har andelen minoritetsspråklige og andel ikke-minoritetsspråklige 5-åringer som går i barnehage vært relativt stabil (fig. 1). Kilde: IMDi

Figur 1. Andel minoritetsspråklige (grønt) og ikke-minoritetsspråklige (gult) 5-åringer som går i barnehage i Telemark (2014 - 2019) og Vestfold og Telemark (2020 - 2022). Kilde: IMDi

Fullføringsgrad i videregående opplæring

Forskjellen i andelen som fullfører videregående opplæring innen fem år fra oppstart mellom innvandrere og ikke-innvandrere lå i Telemark ganske stabilt i årene 2017 til 2019 (fig. 2). Kilde: IMDi Samtidig økte andelen norskfødte med innvandrerforeldre som fullførte betydelig, og i 2019 fullførte denne gruppen videregående opplæring i større grad enn befolkningen utenom innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre (fig. 2, rød linje). Tall for 2020 og 2021 finnes kun for Vestfold og Telemark samlet, og er ikke nødvendigvis representative for Telemark. I Vestfold og Telemark fylke ser man at andelen innvandrere som fullførte innen fem år fra oppstart falt med 1,4 prosentpoeng fra 2020 til 2021, mens fullføringsgraden økte for de to andre gruppene (fig. 2).

Figur 2. Andel personer mellom 16 og 24 år i Telemark (2013 - 2019) og Vestfold og Telemark (2020 - 2021) som fullførte videregående opplæring innen fem år fra oppstart. Tallene for Telemark vises som tre års glidende gjennomsnitt (f. eks. er "2019" gjennomsnittet av 2017, 2018 og 2019). Kilde: IMDi.

Les mer om videregående opplæring for voksne

En større andel innvandrere har kun grunnskole

I Telemark er andelen med høyere utdanning litt større blant innvandrere enn blant befolkningen for øvrig (fig. 3). Samtidig er andelen som kun har grunnskole som høyeste fullførte utdanningsnivå høyere blant innvandrere (31 %) enn blant befolkningen for øvrig (20 %).

Figur 3. Høyeste utdanningsnivå hos innvandrere og befolkningen for øvrig i alderen 30 - 66 år i Telemark. 2020. Kilde: IMDi.

Andelen innvandrere mellom 16 og 25 år som verken var i utdanning eller arbeid i Telemark i 2019 var langt høyere (29 %) enn tilsvarende aldersgruppe i befolkningen unntatt innvandrere (13 %). Tall fra Vestfold og Telemark fylke i 2021 viser samme trend - utenforskapet var langt høyere blant innvandrere (26 %) enn befolkningen for øvrig (12 %). Kilde: IMDi

Les mer om fylkeskommunens opplæringstilbud

Les om fylkeskommunens integreringsarbeid

Ingressfoto: Aleksander Walmann Åsgården

 

Visste du at?

I Telemark er andelen med høyere utdanning litt større blant innvandrere enn blant befolkningen for øvrig.