Kunst og kultur

Kunst og kultur er viktig i seg selv, men har også ringvirkninger for samfunnet. Kunst og kultur beriker, inspirerer og provoserer. Få andre områder kan på samme måte som kultur bringe mennesker sammen, skape møteplasser og dialog, bidra til utvikling av både individer og samfunn. Det er dokumentert at kultur virker positivt på folkehelsen.
Seks barn står på en scene, tett sammen og holder hender i en slags stjerneformasjon.

Et attraktivt og rikt kulturliv

Kunst og kultur er viktig i seg selv, men har også ringvirkninger for samfunnet. Kunst og kultur skal berike, inspirere og provosere gjennom opplevelser av livsutfoldelse, mening og fellesskap. Få andre områder kan på samme måte som kultur bringe mennesker sammen, skape møteplasser og dialog, gi folk nye perspektiver og bidra til utvikling av både individer og samfunn. Det er dokumentert at kultur virker positivt på folkehelsen.

Kulturlivet  i Telemark trekker nasjonalt og internasjonalt publikum, og er med på å øke verdiskaping og attraktivitet i fylket. Regional finansiering sikrer helårsaktører og festivaler forutsigbarhet, og bidrar til kunstnerisk mangfold innen scenekunst, musikkfeltet, filmbransjen, det visuelle kunstfeltet og tradisjonskulturen.

Kultur for hele livsløpet

Telemark har et Kulturprogram for hele livsløpet som skal gi innbyggere mulighet til å skape, vise frem og oppleve kultur av høy kvalitet, uansett hvilken livsfase de befinner seg i og hvor i fylket de bor. 

For barn og unge er inneholder programmet ordningene «Den kulturelle skolesekken», «Marked for musikk» og «Ung kultur møtes». Info og brukertall om ordningene blir presentert i avsnittene under. Sammen med kulturskolene, bibliotekene, museene, kulturhusene og teatrene er de alle med til å gi et variert kulturtilbud til barn og unge i fylket. 

Kulturprogram for hele livsløpet inneholder også ordningene "Applaus" og "Den kulturelle spaserstokk". Applaus er rettet mot offentlige og private bedrifter. Som abonnent får bedriftene kulturopplevelser, fremført på arbeidsplassen av profesjonelle utøvere. Den kulturelle spaserstokk er en økonomisk støtteordning, hvor målet er å gi seniorer kulturopplevelser på kulturarenaer, seniorsentre, sykehjem og andre areaner hvor de har dagliglivet sitt

Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal ordning som sørger for at barn i grunnskole og videregående skole har et profesjonelt kulturtilbud. DKS er et samarbeid mellom kultur- og likestillingsdepartementet, Kunnskapsdepartementet og alle landets fylkeskommuner og kommuner. Ordningen omfatter alle skoler i Norge.  Kilde: denkulturelleskolesekken.no 

Årsrapporten for den kulturelle skolesekken for 2022 gir innsikt i bruken av spillemidler bevilget til DKS. Rapporten viser hvor mange DKS-besøk hver enkelt elev fikk og besøkenes fordeling på ulike kunst- og kulturuttrykk som film, kulturarv, litteratur, musikk, scenekunst, visuell kunst og kunstarter i samspill. Grunnskoleelevene i Vestfold og Telemark fikk i gjennomsnitt 3,74 kulturopplevelser i 2022. Elevene i videregående skole fikk i snitt 1,78 kulturopplevelser.

En utviklingstrend for Telemark spesifikt viser at antallet av besøk pr. elev har gått ned fra 4 besøk pr.elev i 2018 til 2 besøk pr. elev i 2023. 19 700 elever i grunnskolen fikk DKS tilbud i 22/23. For Videregående skole var tallet 7 300. Kilde: Vestfold og Telemark fylkeskommune, Seksjon for kultur, idrett og friluftsliv.

Marked for musikk

 Marked for musikk er en nasjonal arena for visning av konserter og musikkproduksjoner rettet mot barn og ungdom. Marked for musikk arrangeres i Larvik i uke 43 hvert år. På Marked for musikk får arrangører i løpet av tre effektive dager sett og vurdert konserter tilpasset sine målgrupper. Marked for musikk er også en kompetanse- og nettverksarena for alle som jobber med musikkformidling.

Figur 1. Marked for musikk - besøkstall og solgte dagspass fra 2018 til 2022. Kilde: Vestfold og Telemark fylkeskommune, seksjon for kultur, idrett og friluftsliv.

Ung Kultur Møtes

Ung Kultur Møtes (UKM) er Norges største visningsarena og møteplass for ungdomskultur. UKM består av mange små lokale festivaler hvor ungdom kan delta. Hver kommune sender et utvalg ungdommer videre til en fylkesfestival som representanter for sin kommune. Hvert fylke sender i neste omgang ca. 30 deltakere til en nasjonal UKM-festival.

I UKM er alle kulturuttrykk velkomne, enten det er dans, film, musikk, sang, teater eller visuelle uttrykk som foto, skulptur og tegning. Ungdom kan også delta i arrangørteam «bak scenen» og jobbe med foto, journalistikk, lyd, lys, rigg, PR og kommunikasjon, eller som konferansier.

Kulturskoler

Ifølge opplæringsloven Opplæringsloven § 13-6 skal alle kommuner ha et kulturskoletilbud til barn og unge. Kulturskolen skal bidra til å bygge barn og unges estetiske, sosiale og kulturelle kompetanse, evne til kritisk refleksjon og selvstendige valg. Opplæringen skal være tilpasset ulike aldersgrupper. 

På landsbasis har andelen av barn og unge  i alderen 6-15 år som deltar i kulturskoler, gått ned de seneste årene fra 13,9 % i 2015 til 12,9 % i 2022. Kilde: SSB, tabell 12061 

Figur 2. Andel barn (6-15 år) i kommunale kulturskoler i alle fylkene, 2020 - 2022. Kilde: SSB, tabell 12061.

Andelen av barn som deltok i kommunenes kulturskoler holdt seg relativ stabil i Vestfold og Telemark fra 2020 til 2022. Det er stor forskjell mellom fylkene i antallet av barn som deltar i kulturskoler. Møre og Romsdal og Trøndelag har den høyeste prosentvise deltakelsen, mens Oslo og Viken har den laveste. 

Figur 3. Andel barn i alderen 6 til 15 år som deltar på kommunale kulturskoler i Telemark, 2022. Kilde: SSB, tabell 12061.

Tokke, Fyresdal og Hjartdal har den høyeste andelen barn i kommunale kulturskoler. I Tokke benytter 50 % av alle barn i alderen 6 til 15 år kommunens kulturskole. Det er generelt høyest oppslutning om kulturskolene i de mindre befolkede kommunene i fylket. Deltakelsen i de store byene i Grenland, Porsgrunn og Skien, lå på henholdsvis 13 % og 11 %. 

Figur 4. Antall elevplasser i kommunens kulturskoler i 2020 til 2022 for Telemark. Kilde:SSB, tabell 12061.

Porsgrunn og Skien har det største antall elevplasser på sine kulturskoler etterfulgt av Midt-Telemark. Siljan er kommunene med det laveste antall elevplasser. Som det ble vist i figur 3 har Tokke, Hjartdal og Fyresdal flest andel barn og unge som går på kulturskoler. Figur 4 viser antallet av elevplasser i de tre kommunene.

Foto ingressbilde: Aleksander Walmann Åsgården

Visste du at?

1 av 8 barn i grunnskolealder i Vestfold og Telemark var i kulturskole skoleåret 2020/2021.

Kjappe fakta

I Tokke går 55 % av av barn mellom 6 og 15 år på kommunal kulturskole.

Dette er den største andelen blant alle kommunene i fylket.