Museum og arkiv

Museene i Telemark produserer forskning, formidler kunnskap ut i samfunnet og er arenaer for dialog og debatt. I tillegg forvalter de arkiver og samlinger med gjenstander og fotografier. Museene utgjør en viktig demokratisk bærebjelke i samfunnet som bidrar til et åpent, inkluderende og mangfoldig kulturliv. .
Hovedhuset på Søndre Brekke gård i Brekkeparken.

Museene i Telemark

Telemark har fire konsoliderte museer som er organisert som stiftelser: Norsk Industriarbeidermuseum, Telemark Museum, Vest-Telemark Museum og Nynorsk kultursentrum. De tre første museene har ansvar for en rekke kulturhistoriske bygninger. I tillegg forvalter de gjenstandssamlinger, fotosamlinger og privatarkiv.

Norsk industriarbeidermuseum drifter besøksstedene Vemork, Krokan, Rjukanbanen og Tinn museum i Tinn kommune, Heddal bygdetun og Telemark Kunstmuseum i Notodden kommune og Tuddal bygdetun i Hjartdal kommune. 

Telemark Museum drifter besøksstedene Brekkeparken og Henrik Ibsen museum i Skien kommune, Porselensmuseet i Porsgrunn kommune, Ulefoss hovedgård i Nome kommune og Kittelsenhuset i Kragerø kommune. Museet eier også DUVERDEN sjøfartsmuseum + vitensenter AS som drifter besøksstedet DUVERDEN i Porsgrunn kommune.

Vest-Telemark Museum drifter besøksstedene Fyresdal bygdemuseum i Fyresdal kommune;  Kviteseid bygdetun og Norsk Skieventyr i Kviteseid kommune; Øyfjell bygdemuseum, Skinnarlandsamlinga, Smørklepp kunstmuseum, Dyre Vaa-samlingene og Myllarheimen i Vinje kommune; og Grimdalstunet, Åmdals verk gruver, Eidsborg stavkirke og Vest-Telemark Museum Eidsborg i Tokke kommune.

Nynorsk kultursentrum drifter besøksstedet Vinjesenteret i Vinje kommune. 

Figur 1. Antall kulturhistoriske bygg eid av museene i Telemark og antall bygg som er åpne for publikum, 2010 - 2019. Kilde: SSB, tabell 09538.

Antallet av kulturhistoriske bygninger økte fra nesten 250 i 2010 til nesten 300 i 2019. Antallet av åpne bygg, som publikum har mulighet til å besøke, falt i samme tidsperiode. Fallet kan skyldes at en del bygg blir stengt på grunn av vedlikeholdsbehov eller at museene ikke har kapasitet til å holde dem åpne. Både Kulturrådet og SSB påpeker at det innenfor feltet har vært forskjellige praksiser i rapporteringen. Dette kan også være en forklaring på nedgangen som ses fra 2015 til 2016 i åpne bygninger.

Stigende besøkstall etter pandemi

Etter to år med faldende besøkstall på museene i Vestfold og Telemark tok besøkstallet seg opp igjen i 2022. Besøkstall for museer er inndelt etter fylker i SSBs statistikkbank, derfor er gjelder besøkstallene i dette avsnitt Vestfold og Telemark fylke. Vi har pt. (september 2023) ikke besøkstall for de enkelte museer i de nye fylker for året 2022.

Figur 2. Museumsbesøk fra 2020 til 2022 i Vestfold og Telemark fylke fordelt på type besøk. Kilde: SSB tabell 09539 

Koronapandemien satte stort preg på museene og medførte at besøkstallet i 2020 og 2021 var vesentlig lavere enn i årene før. På landsplan var antallet registrerte besøk på museer halvert i 2020 sammenlignet med 2019. 

Fra 2012 til 2022 økte antallet betlalende besøkende i Vestfold og Telemark med 79,2 %, fra 131 000 i 2012 mot 235 000 i 2022.

Figur 3. Betalende besøkende på museene i Vestfold og Telemark i perioden 2010 til 2022. Kilde: SSB tabell 09539.

For museene i Telemark finnes det pt. bare tall opp til 2021. Museene i Telemark hadde i 2021 et samlet besøkstall på omtrent 140 000. Det er 0,8 besøk per innbygger, betydelig lavere enn i årene før, da besøkene lå mellom 1,0 og 1,2  besøk per inbygger i Telemark. 

I Telemark har antallet av enkeltbesøk på museene variert de seneste årene. I 2016 falt antall besøkende, men det tok seg opp igjen i 2019 slik at det havnet på nesten sammen nivå som i 2010. 

Figur 4. Museumsbesøk i Telemark, 2010 - 2021. Kilde: SSB tabell 09539 og Prop 1 S (2021-2022) og Prop. 1 S (2022-2023) for Kultur og likestillingsdepartementet.

Gjenstands- og fotosamlinger

Samlingene er en viktig dokumentasjon av den norske kulturarven. De består av ulike typer objekter og fotografier. 

Fotografier utgjør den største delen av samlingene på landsbasis i 2021. 

Figuren viser sammensetningen av samlingene for Vestfold og Telemark fylke. Fylkessammenleggingen i 2020 gjør at det ikke finnes tall for hvert av fylkene etter dette. I 2022 hadde museene i Vestfold og Telemark 6,9 millioner fotografier og 258 000 kulturhistoriske gjenstander (fig. 3).

Figur 5. Andeler av gjenstander etter kategori på museene i Vestfold og Telemark samt landet som helhet, 2022. Kilde: SSB, tabell 09541.

Fotografi utgjør 96 % samlingene i museene i Vestfold og Telemark. På landsplan har antallet av fotografier steget de siste 10 år med ca 20 millioner. Kulturhistoriske og kunsthistoriske samlinger har holdt seg stabilt og utgjør på landsplan henholdsvis 5 % og 1 %. For Vestfold og Telemark utgjorde de kulturhistoriske gjenstandene nesten 3,5 % av samlingene.

Privatarkiv

De konsoliderte museene i Telemark bevarer, tilgjengeliggjør og formidler privatarkiv, det vil si arkiver som ikke er skapt av offentlige organer. Eksempler på dette er arkiver etter bedrifter, organisasjoner og personer. Arbeidet er organisert i et nettverkssamarbeid som heter Telemarksarkivet. Andre virksomheter i fylket som bevarer privatarkiv, er Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark (AAT), Folkemusikkarkivet og Drangedal historielag.

Arbeidet med privatarkiv i Telemark har en desentralisert struktur. Selv om de konsoliderte museene samarbeider om Telemarksarkivet gjennom blant annet faglig utveksling og felles bevaringsplan og rapportering, foregår hovedtyngden av arbeidet med bevaring, tilgjengeliggjøring og formidling av privatarkiv ute i museene. Kilde: Vestfold og Telemark fylkeskommune, seksjon for kulturarv.

Foto ingressbilde: Aleksander Walmann Åsgården

Visste du at?

Hver innbygger i Telemark besøkte museer i gjennomsnitt 0,8 ganger i 2021.