Fysisk infrastruktur

Vegnett, jernbaner og havner er viktige forbindelser for persontransport og frakt av gods innenlands og ut i Europa. Sammen med et godt utbygd bredbåndsnett er dette infrastruktur som er viktig for innbyggere, offentlige virksomheter, frivillige organisasjoner og et konkurransedyktig næringsliv.
Pilarene til Farrisbrua.

Infrastruktur for transport og mobilitet er viktig for bosetting og næringsliv i hele regionen

Europa- og riksvegene er sentrale transportkorridorer innad i regionen og mot naboregioner, og fylkesvegene er viktige forbindelser mellom lokalsamfunn og kommunesenter i distriktene og byene. Telemark har til sammen har 4163 km offentlig vegnett (se fig. 1).

Figur 1. Veglengder etter vegkategori i 2022. Kilde: SSB, tabell 11845.

De tre jernbanestrekningene som passerer i og gjennom fylket er også svært viktig infrastruktur. Vestfoldbanen med endepunkt i Skien er en viktig forbindelse mot vestfoldbyene og Oslo, og sørlandsbanen er avgjørende for innbyggere og næringsliv i kommunene i Midt-Telemark og Vest-Telemark. Bratsbergbanen binder disse to togstrekningene sammen.

Grenland havn er et knutepunkt mellom ulike transportformer

Grenland havn har fire terminaler, der Breviksterminalen har status som stamnetthavn. Havnene i Grenland er en viktig del av det nasjonale transportsystemet for gods. Gjennom tilknytning til jernbanenettet ved havna i Brevik og er det mulig å laste gods mellom transport på sjø og jernbane.

Les om bredbåndsdekningen i fylket

Foto ingressbilde: Aleksander Walmann Åsgården

Visste du at?

Det finnes 416 mil med offentlig vegnett i Telemark.