IKA Kongsberg

Organisasjonsform

Interkommunalt selskap

Organisasjonsnummer

971 309 040

Etableringsdato

 02.02.1992

Eiere

39 eiere. Kommuner og fylkeskommuner i fylkene Vestfold og Telemark samt Viken. Eierandelen til fylkeskommunen er 6,48 %. Andelen er beregnet ut fra en fordelingsnøkkel basert på folketall

Innskutt kapital

 

Tilskudd

I 2021 er tilskuddet 1 840 235 nok. Eiertilskuddet er beregnet ut fra en fordelingsnøkkel basert på folketallet og et grunnbeløp vedtatt av representantskapet

Selskapets formål

IKA Kongsbergs hovedoppgave er å legge forholdene til rette for eiernes rasjonelle, funksjonsdyktige og effektive gjennomføring av arkivlovens intensjoner og bestemmelser, samt å bevare og formidle deponerte arkiver som har rettslig, forvaltningsmessig og kulturell verdi.

Historisk bakgrunn for eierinteressene

 

Styrende organer

Representantskapet

Daglig leder

Wenche Risdal Lund

Styre inkl vara

Astrid Sommerstad (2020-2022) styrets leder
Trude Tvedt (2020-2022) nestleder
Dag Øyvind Henriksen (2020-2022) styremedlem
Gisle Dahn (2019-2021) styremedlem
Hanne Krokrud (2019-2021) styremedlem
Nils Olav Berge (2019-2021) ansattevalgt


Varamedlemmer:
Janne Visnes Melgaard (2020-2022)
Sven Tore Løkslid (2019-2021)
Hege Mørk (2019-2021)

Varamedlem ansattvalgt:
Lena T. Saur (2019-2021)

Styresammensetning og valgperiode

Styremedlemmer velges for 2 år av gangen, men ikke samtidig. Representantskapet velger styremedlemmer på vårmøte hvert år.

 

Honorar , dekning av reiseutgifter e.l.

Godtgjørelse for møter m.v. til leder og medlemmer av styret utbetales etter regler fastsatt av Representantskapet.

Gjeldende satser er som følger:

Leder: kr 66 000

Nestleder: kr 39 000

Styremedlemmer: kr 34 000

Varamedlemmer: kr 2 900 per møte  

 

Eierne honorerer selv sine representantskapsmedlemmer»

Styrende dokumenter/eierstyring

Selskapsavtale 

Avtale mellom VTFK og selskapet

 

Politiske saker

Selskapsavtale

Selskapets nettside

https://ikakongsberg.no/

Merknader

 

Ansvarlig saksbehandler

Vanja Valjord Christensen, seksjonsleder arkiv og dokumenthåndtering

Oppdatering

 

22.10.2021

 

Publisert: 14.04.2020 Oppdatert: 22.10.2021 kl.12:50