Kragerø Fjordbåtselskap IKS

Organisasjonsform

IKS

Organisasjonsnummer

999 601 170

Etableringsdato

13.12.2012

Eiere

Kragerø kommune og Vestfold og Telemark fylkeskommune

Innskutt kapital

kr 3 225 300

Tilskudd

Ca. kr 21 000 000 årlig (96 % VTfk / 4 % Kragerø fram til 2020).

Selskapets formål

Tene eigarane sin trong for å drive kollektivtransport med farty i rute, primært i Kragerø skjergarden.

Historisk bakgrunn for eierinteressene

VTfk kjøpte tenester av Kragerø fjordbåtselskap AS fram til 2013, for at kjøpet skulle vera i tråd med anskaffelsesregelverket vart dei private eigarane innløyst og det vart skipa eit IKS saman med Kragerø kommune.

Styrende organer

Styret og representantskapet.

Daglig leder

Borgar Slørdal

Styre inkl. vara

Lars Stärk, leder
Morten Andersen, nestleder
Rolf Erling Andersen, styremedlem
Randi Elise Skauen, styremedlem
Evy Anni Evensen, styremedlem
Terje Nygaard, ansattes representant

 

1. vara - Geir Henning Eikeland
2. vara - Yngvar Clausen
3. vara - Janna C. Pihl

Jan Edvard Thoresen, vara ansattes representant

Styresammensetning og valgperiode

Styret vert vald for fire år, men med val annan kvart år for å sikre både av kontinuitet og fornying.

Honorar , dekning av reiseutgifter e.l.

Ca. kr 160.000 (2019)

Styrende dokumenter/eierstyring

Selskapsavtale mellom selskapet og eigarane

Avtale mellom VTFK og selskapet

Tenesteavtale med Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Politiske saker

opengov.cloudapp.net

Selskapets nettside

fjordbat.no

Merknader

 

Ansvarlig saksbehandler

Tore Fjelland Storhaug

Oppdatering 

22.04.2020

Publisert:

22.04.2020

Oppdatert:

30.06.2020 kl.13:49