Skien Dalen Skipsselskap AS

Organisasjonsform Akseselskap
Organisasjonsnummer 865 064 152
Etableringsdato 01.10.1992
Eiere VTFK 26,87%, Andre eiere med mer enn 2% : Skien kommune, Skien Næringsfond, Nome kommune, Tokke kommune, Kviteseid kommune, Telemark Bilruter m.fl. små aksjonærer, totalt 60 stk.
Inskutt kapital 995.000.-
Tilskudd 400.000.-
Selskapets formål Selskapets formål er å drive turisttrafikk i Telemarksvassdraget og hva dermed står i forbindelse. Selskapet kan også ved aksjetegning eller på annen måte delta i andre selskaper.
Historisk bakgrunn for eiersinteressene Eierskap i selskapet underbygger fylkeskommunens rolle som en regional utviklingsaktør innen reiseliv.
Styrende organ Generalsforsamling
Daglig leder Janne Lindgren
Styre inkl vara

Lars Johan Nicolaysen - styrets leder 

Harald Orekåsa - nestleder 

Elisabeth Anlaug Lid - styremedlem

Lars Bjaadal - styremedlem

Signy Alfhild Gjærum - styremedlem

Sigvart Asle Lie - styremedlem

Arne Morten Knutsen - vara 

Styresammensetning og valgperiode Selskapet ledes av et styre på 5 – 7 medlemmer etter hva generalforsamlingen vedtar. Styrets medlemmer velges for 2 år av gangen. Styrets leder velges av generalforsamlingen hvert år blant styrets medlemmer. Det velges 1 – 3 varamedlemmer. Varamedlemmene velges for 1 år. Første varamedlem har møterett i styret. I tillegg velges det en valgkomité på 3 personer hvert år.
Honorar, dekning av reiseutgifter e.l. Styrehonoraret skal dekke tapt arbeidsfortjeneste, ordinært styrehonorar og arbeidsgiveravgift. Styret får fullmakt til å fordele det avsatte styrehonorar, kr. 80.000, (2018)
Styrende dokumenter/eierstyring

Eierskapsstrategi for Vestfold og Telemark fylkeskommune,

https://www.vtfk.no/meny/politikk/eierskap/eierskap-i-selskaper-og-stiftelser/

Avtale mellom VTFK og selskapet  
Politiske saker  
Selskapets nettside

kanalbaatene.no

 

Merknader Temakomite for eierskap hadde følgende merknad som er gjengitt i eierskapsstrategien: Komiteen anbefaler at eierskapet bør løftes opp og vurderes nærmere av det nye fylkestinget. Komiteens medlemmer har av prinsipielle årsaker ulike vurderinger av eierskapet: noen av komiteens medlemmer mener det bør være et skille mellom fylkeskommunens rolle som eier og tilskuddsavsender, mens andre medlemmer mener at eierskapet bør videreføres av praktiske grunner.
Ansvarlig saksbehandler Audun Mogen, NIK-NE 
Oppdatering 10.03.2020

Publisert: 11.03.2020 Oppdatert: 12.10.2020 kl.11:34