Telemark utviklingsfond (TUF)

Organisasjonsform

Fond

Organisasjonsnummer

999 512 690

Etableringsdato

09.12.09

Eiere

Vestfold og Telemark fylkeskommune

Innskutt kapital

 

Tilskudd

 

Selskapets formål

Fondet skal være et virkemiddel for å skape og underbygge en positiv befolkningsutvikling og næringsutvikling i alle deler av Telemark Fylke, med særlig vekt på næringssvake kommuner og kommuner med folketallsnedgang. Fondet bygger på et grunnleggende prinsipp om bærekraftig utvikling.  

Historisk bakgrunn for eierinteressene

Telemark utviklingsfond er opprettet på grunnlag av konsesjonskraftressursene fra utbygginger i kommunene Fyresdal, Hjartdal, Kviteseid, Nissedal, Seljord, Tinn, Tokke og Vinje, og er opprettet med hjemmel i avtale av 09.12.2009 mellom Telemark fylkeskommune på den ene siden og de 8-kommunene på den andre siden. Ikrafttredelsestidspunkt for avtalen er 1.1.2011. Vedtekter utarbeides i fellesskap i medhold av avtalens pkt. 4.2.10.

Styrende organer

Styre

Daglig leder

Audun Mogen

Styre inkl vara

Terje Riis- Johansen, Styre leder

Gunn Marit Helgesen, Irene B Haukedal, Thorleif Vikre, Jarand Felland

Vara: Sven Tore Løkslid, Veslemøy Wåle, Karin Hagen, Kathrine Evensen, Bengt Hallvard Odden

Styresammensetning og valgperiode

Styret for Telemark utviklingsfond har beslutningsmyndigheten for fondet, et sekretariat skal forestå den praktiske forvaltningen av fondet.

Styret skal ha 5 medlemmer, hvorav 4 velges av fylkestinget, herunder styrets leder.

1 medlem velges av de 8 avtalekommunene. Styret velges for 4 år og følger valgperioden i fylkeskommunen.

Honorar , dekning av reiseutgifter e.l.

Styreleder kr. 60.000,-

Styremedlemmer kr. 35.000,-

Varamedlemmer kr. 6.000,-

Varamedlemmer møtegodtgjørelse kr. 1.500,-

Styrende dokumenter/eierstyring

Telemark Utviklingsfond drives etter vedtekter godkjent av Telemark Fylkesting 20.10.2010

Telemark Utviklingsfons vedtekter

Avtale mellom VTFK og selskapet

 

Politiske saker

 

Selskapets nettside

http://telemarkutviklingsfond.no/

Merknader

 

Ansvarlig saksbehandler

Magnar Simensen, tlf 909 36 728

magnar.simensen@vtfk.no

Oppdatering

dato 17.11.20

Publisert:

17.11.2020

Oppdatert:

10.10.2022 kl.10:40