Telemarkskanalen FKF

Organisasjonsform Fylkeskommunalt foretak
Organisasjonsnummer 990 599 386
Etableringsdato 27.04.2006
Eiere Vestfold og Telemark fylkeskommune 100%
Inskutt kapital  
Tilskudd Fylkeskommunens budsjett setter rammer for foretakets virksomhet. I 2020 bevilget fylkestinget kr.10.000.000 i tilskudd til Telemarkskanalen. Telemark Utviklingsfond bevilger for 2020 kr.10.000.000 i tilskudd til VTFK som delfinansiering av VTFK sitt tilskudd
Selskapets formål

- forestå og ha totalansvar for den løpende daglige drift av Telemarkskanalen. Foretaket er berettiget og forpliktet til å sørge for at Telemarkskanalen drives på ordinært og forsvarlig vis og i samsvar med alle krav som er satt til kanaldriften i lov, forskrifter og andre offentlige bestemmelser, og utfører alle de driftsoppgaver/funksjoner som naturlig henhører under ordinær, løpende drift av Telemarkskanalen, herunder blant annet administrere, organisere og gjennomføre teknisk og kommersiell drift av kanalen som ferdselsåre og turistdestinasjon.  

- besørge teknisk drift (manøvrering) og vedlikehold/nødvendige fornyelser av alle dam- og sluseanlegg i Telemarkskanalen med tilhørende tekniske innretninger og installasjoner.  

- ivareta og utvikle Telemarkskanalen som reiselivsprodukt i vid forstand samt som fritids-/rekreasjonsområde for allmennheten.  

- besørge drift, forvaltning, vedlikehold og utvikling av den eiendomsmassen og bygningsmassen som tilhører Telemarkskanalen, herunder forestå de oppgaver og utøve de plikter som lover, forskrifter og andre offentlige bestemmelser setter til eierskap til bygninger og grunneiendommer. Vedlikeholdsplikten omfatter bygninger, bryggeanlegg med videre så vel som disses tilknyttede faste tekniske installasjoner av ethvert slag.  

- medvirke til å opprettholde Telemarkskanalen som kulturminne/nasjonalt klenodium, samt ivareta og utvikle de kulturelle og kulturhistoriske verdier som knytter seg til Telemarkskanalen/driften av samme.  

-medvirke til å ivareta Telemarkskanalen som flomsikringsinstrument.

Historisk bakgrunn for eiersinteressene  
Styrende organ Fylkestinget
Daglig leder Steinar Arntzen
Styre inkl vara

Rune Hogsnes (H) - styreleder

Frode G. Hestnes (Frp)

Karin Virik (V)

Terje Lien Aasland (AP)

Tone Berge Hansen (AP)

Lina Bringsli (Krf)

Rune Høiseth (AP)

Atle Ryste (ansatt)

Vararepresentanter valgt i numerisk rekkefølge:

Kathrine S. Evensen (H) - vara 1

Thorleif Fluer Vikre (Frp) - vara 2

Kåre Pettersen (V) - vara 3

Knut Jarle Sørdalen (SP) - vara 4

Kathrine Kleveland (SP) - vara 5

Hans Edvard Askjer (Krf) - vara 6

Arve Høiberg (AP) - vara 7

Håkon Heines (ansatt)

Styresammensetning og valgperiode Foretaket skal ha et styre på 5-7 medlemmer, inklusiv leder og ansattes representant. Styremedlemmene, bortsett fra ansattes representant, skal ha personlig varamenn. Styret velges av fylkestinget selv. Et flertall av de ansatte ved foretaket kan dog kreve at ett av styrets medlemmer med varamedlem velges av og blant de ansatte, Styret skal ha en leder og en nestleder som velges av fylkestinget selv blant styrets medlemmer. Daglig leder kan ikke være medlem av styret. Styremedlemmers funksjonstid bestemmes av fylkestinget selv, dog slik at funksjonstiden ikke skal være kortere en to år og ikke lengere en fire år. Fylkestinget selv kan når som helst foreta nyvalg av de medlemmer av styret som er valgt av fylkestinget. Til styret velges de som er best skikket til å gjennomføre foretakets formål.
Honorar, dekning av reiseutgifter e.l. 

Styreleder: kr. 60.000, -

Styremedlem: kr. 35.000, -

Vara til styret ved oppmøte; Kr. 3.000, -

Styrende dokumenter/eierstyring

Eierskapsstrategi for Vestfold og Telemark fylkeskommunen

Avtale mellom VTFK og selskapet

 

Politiske saker

 

Selskapets nettside

telemarkskanalen.no

Merknader

 

Ansvarlig saksbehandler

Tore Øystein Strømsodd

Oppdatering

11.03.2020

Publisert: 11.03.2020 Oppdatert: 12.10.2020 kl.11:34