Telemarkskanalen regionalpark

Organisasjonsform Kommunalt oppgavefellesskap
Organisasjonsnummer 921 067 968
Etableringsdato 01.01.2012
Eiere Eierne er Kvitseid, Nome, Notodden, Midt-Telemark, Skien, Tokke kommuner (de seks kanalkommunene) Vestfold og Telemark fylkeskommune og Telemarkskanalen FKF.
Inskutt kapital

Eierne forplikter seg til å bidra med ressurser til regionalparken i form av: a. Fast økonomisk bidrag hvert år (jf. tabell nedenfor) Eiernes bidrag vil årlig bli justert etter den kommunale deflatoren fastsatt i statsbudsjettet. Størrelsen på kommunenes eierbidrag er på tre nivåer satt ut fra innbyggerantallet i den enkelte kommune.
      

Eier                                2020              Eierandel

Fylkeskommunen            kr 1 106 376     32 %

Telemarkskanalen FKF      kr 245 861       7 %

Kviteseid kommune         kr 245 861        7 %

Nome kommune             kr 368 792       11 %

Notodden kommune       kr 368 792       11 %

Midt-Telemark kommune  kr 368 792       11 %

Skien kommune              kr 491 723        14 %

Tokke kommune             kr 245 861        7 %

                                        kr 3 442 058    100 %

Tilskudd  
Selskapets formål

Formålet med Telemarkskanalen regionalpark er å øke området sin attraktivitet som reisemål og boplass, og å få til vekst og utvikling i næringslivet gjennom å foredle de særpregede ressursene knyttet til Telemarkskanalen og kanallandskapet.

Telemarkskanalen regionalpark sine oppgaver er:

 • Bidra til bærekraftig verdiskaping, bygde- og stedsutvikling
 • Bidra til ivaretaking og videreutvikling av særpregede natur- og kulturverdier knyttet til Telemarkskanalen
 • Bidra til å skape samarbeidsplattformer mellom alle interesserte aktører med tilknytning til Telemarkskanalen
 • Bidra til lokal medvirkning og verdsetting av natur og kulturverdier.
Historisk bakgrunn for eiersinteressene

Behov for nye grep for å gjenreise Telemarkskanalen som ei livsnerve i Telemark. Telemarkskanalen ble etablert for 150 år siden og har skapt store verdier lokalt, regionalt og nasjonalt gjennom transport av folk og gods.

 • Som ferdselsåre mellom Øst- og Vest-Norge og mellom kysten og det indre av Telemark.
 • Som transportåre for kobber- og jernmalm, brynestein og tømmer fra landskapet omkring kanalen til videre foredling lengre nede i vassdraget.
Som grunnlag for den moderne industrireisinga på Notodden og Rjukan som var med på å omforme det norske samfunnet.
Styrende organ

Representantskap og Styre

Representantskapet er øverste myndighet i det kommunale oppgavefellesskapet. Representantskapet er et folkevalgt organ som følger kommunelovens regler for valgbarhet og saksbehandling. Hvert kommunestyre eller fylkesting, samt styret i Telemarkskanalen FKF velger etter kommune- og fylkestingsvalg selv et medlem og et varamedlem til representantskapet for fire år. Representantskapet konstituerer seg selv med valg av leder og nestleder.Daglig leder Pål Kleffelgård
Styre inkl vara
 • Kviteseid kommune Bjørn Nordskog
 • Nome kommune Bjørg Tveito Lundefaret, John Harald Rønningen
 • Notodden kommune Gry Fuglestveit, Terje Malm
 • Midt-Telemark kommune Siri Blichfeldt Dyrland, Mette Haugholt
 • Skien kommune Signy Gjærum (med fullmakt)
 • Tokke kommune Benedikte Nes (med fullmakt)
 • Vestfold og Telemark fylkeskommune Harald Moskvil (med fullmakt) og Maja Foss Five
 • Telemarkskanalen FKF Steinar Arntzen (med fullmakt) 
Styresammensetning og valgperiode

Telemarkskanalen regionalpark ledes av et styre med 8 medlemmer. Valg av styret foregår slik:

Hver av eierne velger to representanter til styret for en fireårsperiode innen 31. desember etter kommunestyre- og fylkestingsvalg. Hver eier velger én av hvert kjønn. En av de valgte fra hver eier blir fast styremedlem, den andre blir vararepresentant. Eierne kan innstille på hvem de ønsker som fast representant. I valgåret velger regionalparkens årsmøte en valgkomité bestående av tre personer som setter sammen et nytt styre med mål om å få en god fordeling når det gjelder politiske partier og kjønn. Styret konstituerer seg selv med leder og nestleder.
Honorar, dekning av reiseutgifter e.l.  
Styrende dokumenter/eierstyring

Eierskapsstrategi for Vestfold og Telemark fylkeskommunen

Strategisk Handlingsplan

Vedtekter

Avtale mellom VTFK og selskapet

Samarbeidsavtale

Politiske saker

opengov.cloudapp.net

Selskapets nettside

telemarkskanalen.no

Merknader

 

Ansvarlig saksbehandler

Mona B. Rasmussen 

Oppdatering

05.10. 2020

Publisert: 05.10.2020 Oppdatert: 11.10.2022 kl.09:43