Regionalt forskningsfond Vestfold og Telemark

 

Fondsstyret fatter vedtak om støtte fra det regionale forskningsfondet. Styret er ansvarlige for at fondet når de nasjonalt fastsatte formålene med ordningen, og de regionale målene som fastsettes av fylkeskommunen. Styret skal påse at fondet er godt koordinert med andre virkemidler for regional forskning og utvikling, både regionale og nasjonale. 

For valgperioden 2020 – 2023 er følgende representant valgt inn fra Vestfold og Telemark fylkeskommune:

Medlem

Vara

Sven Tore Løkslid (AP), styreleder Liselotte Aune Lee (AP)
Jan Birger Løken (H) Knut Anvik (FRP)

Ansvarlig sektor: NIK

Publisert: 08.01.2018 Oppdatert: 10.10.2022 kl.11:00