Tilbud til videregående skoler

I opplæringsloven §9 A-2 står det at "Alle elevar har rett til eit trygt og godt skulemiljø som fremjar helse, trivsel og læring". I følge folkehelselovens §20 skal fylkeskommunen fremme folkehelse innen de oppgaver og med de virkemidler de er tillagt. God helse og trivsel bidrar til gode undervisnings- og læringsforhold. Velg tema til venstre og se de ulike tilbudene som tilbys til videregående skoler.
Foto: www.mostphotos.com

Fysisk aktivitet og friluftsliv

DNT-skolen

Aktivitetskurs for elever - lær å ta med andre på tur

Den norske turistforening (DNT) arrangerer aktivitetskurs for videregående elever som retter oppmerksomheten mot friluftsaktivitet for barn og unge. Økt kompetanse innen friluftsliv vil gi elevene bedre forutsetninger for å ta med andre ut på tur senere i jobb og fritid.

 • Kostnad: Gratis. Skolen dekker lunsjutgifter
 • Periode: Fortløpende
 • For hvem? Skoler i Telemark

Kurset gir elevene aktivitetstips og opplæring i friluftsferdigheter.

Kontakt: Frank Bjerkan, fagansvarlig skole og barnehage, frank.bjerkan@dnt.no, 932 41 329

Hvordan tilrettelegge for fysisk aktivitet hos elever med funksjonsnedsettelser?

Vestfold og Telemark idrettskrets kan bidra til at flere ungdommer kan prøve en idrettsaktivitet de ikke har tenkt at var aktuelt for dem, ved å arrangere en Kom-og-prøv-dag på skolen. Sammen med lokale idrettslag kan de arrangere en aktivitetsdag for elever med funksjonsnedsettelser på skolen. Aktiviteten kan skje både innendørs og/eller utendørs. 

For å gi ansatte i skolen mer trygghet på hvordan tilrettelegge i fysisk aktivitet for barn og unge med ulike funksjonsnedsettelser, kan idrettskretsen også arrangere Tilrettelegging paraidrettskurs på skolen. 

Kostnad: Gratis for skoler i Telemark

Periode: Fortløpende

Les mer om tilbudene på www.idrettsforbundet.no 

Kontakt: Anne Katrine Aas, Vestfold og Telemark idrettskrets, AnneKatrine.Aas@idrettsforbundet.no, 918 69 036

Læring i friluft

Norges Jeger- og Fiskerforbund ønsker å gi elever et riktig bilde av norske friluftstradisjoner. Dette er en skoledag utenom det vanlige med naturen som læringsarena. Alle opplegg er knyttet opp mot mål i læreplanen.

 • Kostnad: Etter avtale
 • Periode: Fortløpende
 • For hvem? Skoler i kommuner i Telemark

Aktivitetene kan være alt fra fisketur, temadager om jakt og fangst eller mat på bål. Elevene får opplæring i bruk av naturen og innblikk i tradisjonell jakt og fiske i ferskvann og saltvann.

Kontakt: Bjørn Erik Lauritzen, Fylkessekretær Norges Jeger- og Fiskerforbund Telemark, telemark@njff.no, 916 12 804

Tilrettelagte hytter for barnehager og skoler

Bruk av friluftsliv i barnehagen gir mer variasjon og er bra for trivsel og fysisk og psykisk helse. Den norske turistforening (DNT) tilbyr utleie av tilrettelagte hytter med fine uteområder som barnehager kan benytte seg av.

 • Sildevika i Telemarksskjærgården
  • Periode: April-september
 • Flekkerhytta aktivitetssenter
  • Periode: Hele året
 • Kalhovd turisthytte
  • Pris og opphold på forespørsel
 • Øitangen

For hvem? Alle skoler i Telemark. Øitangen er åpen for alle kommuner i hele Norge.

Kontakt: Tursenteret på telefon 35 53 25 55, for pris og booking.   

Tilskudd til nærmiljøanlegg

Spillemidler er en viktig finansieringskilde for å etablere nye aktivitetsanlegg i og utenfor skolegården. En kreativ og inspirerende skolegård kan stimulere til fysisk aktivitet for elevene.

 • Søknadsfrist: På høsten, varierer fra kommune til kommune (vanligvis medio 1. oktober)

Det kan søkes om spillemidler til nærmiljøanlegg for inntil 50 prosent av anleggskostnadene, maks 300 000 kroner per aktivitetsanlegg. Det kan søkes om spillemidler til flere aktivitetsanlegg i samme område. Øvrig finansering kan være dugnad, egenkapital, egeninnsats fra kommunalt tilsatte, kommunale midler og gaver fra banker, stiftelser eller lignende.

Les mer om spillemidler og finn kontaktperson i din kommune på vår nettside 

Les mer om spillemidler og se søknadsskjema på www.anleggsregisteret.no

Kontakt til fylkeskommunale saksbehandlere:

Kosthold

Fiskesprellkurs for elever ved barne-og ungdomsarbeiderlinja

Barn og unge spiser mindre fisk og annen sjømat enn anbefalt fra Helsedirektoratet. Fiskesprell lar barn og unge oppdage hvor godt de liker sjømat og har som mål å øke sjømatkonsumet i denne gruppen. Kunnskap, ferdigheter og inspirasjon knyttet til fisk og sjømat er viktige virkemidler for å nå dette målet. Derfor er elever ved barne- og ungdomsarbeiderlinja på videregående skoler valgt som viktige kursdeltakere. Mange av disse elevene vil kunne påvirke barn og unges kosthold gjennom senere arbeid i barnehage og skole.

Kurset gir en teoretisk innføring i hvorfor fisk og annen sjømat er en viktig del av et balansert kosthold, og en praktisk innføring i tilberedning av fisk- og sjømatretter som vi vet at barn og unge liker. Et sentralt tema er matlaging som pedagogisk aktivitet i arbeidet med barn og unge.

 • Kostnad: Gratis. Fiskesprell dekker både kurslederutgifter og råvareutgifter. Skolen må stille med egna kjøkken til praktisk matlaging.
 • Periode: Fortløpende

Kurset passer bra med læreplanens kompetansemål innen helsefremmende arbeid, kommunikasjon og samhandling og yrkesutøvelse.

Kontakt:

Tannhelse - vann som tørstedrikk

Tannhelsetjenesten ser en økt forekomst av syreskader på tennene hos ungdom fra 16 til 18 år. Mange elever i videregående skole øker forbruket av brus, energidrikker og juice. Syreskader på tennene er en alvorlig tannskade som mange unge ikke ser konsekvenser av. Det tilbys derfor at en tannpleier kommer til skolen og har undervisning for elever i videregående opplæring.

 • Kostnad: Gratis
 • Periode: Fortløpende

Undervisningsopplegget vektlegger vann som tørstedrikk.

Ønsker din skole besøk? Ta kontakt med din nærmeste offentlige tannklinikk.

Psykisk helse og læringsmiljø

VIP Snakk om det

VIP Snakk om det er et universalforebyggende skoleprogram for Vg1-elever på videregående skole. Programmet er revidert og forbedret hva gjelder implementering og ressurser for gjennomføring. Det ønskes at skolene skal etablere et lokalt VIP-team, opplært av VIP sentralt.  

Det tilbys opplærings- og oppfriskningskonferanser på den aktuelle skole. 

 • Kostnad: Kursing er gratis. Skolen må stille med lokaler og lunsj. Elevheftet "VIP Snakk om det" (2022) og veiledningsheftet for lærere og helsepersonell (2023) betales av skole/fylkeskommune. Kr. 15,- for elevheftet og kr. 20,- for veiledningsheftet.
 • Periode: Fortløpende

Les mer om VIP Snakk om det

Kontakt: Espen Hansen, teamleder i VIP Psykisk helse i skolen, barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling. Klinikk for psykisk helse og rus- Vestre Viken, vip@vestreviken.no, 995 72 518 

VIP Makkerskap

VIP Makkerskap er et universalforebyggende program og et praktisk verktøy for bedre læringsmiljø knyttet til VIP Psykisk helse i skolen. VIP Makkerskap er strukturert og gjennomarbeidet som en del av det viktige arbeidet med psykisk helse på den enkelte skole.

Hovedmålsettingen med VIP Makkerskap er å skape et godt psykososialt læringsmiljø hvor elevene opplever trygghet og tilhørighet.

Delmål:

 • å fremme elevers psykiske helse, trivsel og læring 
 • å styrke elevers sosiale og relasjonelle kompetanse
 • en trygg og forutsigbar skolestart 
 • å etablere et godt klassemiljø tidlig 
 • at elevene skal bli kjent med de andre i klassen
 • å skape gode arbeidsrelasjoner som fremmer livsmestring i skolehverdagen

Det anbefales at skoler og lærere går gjennom en kort opplæring før de gjennomfører VIP Makkerskap for første gang. VIP Psykisk helse i skolen arrangerer lokale opplæringer for den enkelte skole. 

Skolene får årlig oppdatert materiell til bruk for gjennomføring av programmet. 

Les mer om VIP Makkerskap 

Kontakt: Espen Hansen, teamleder i VIP Psykisk helse i skolen, barne- og ungdomspsykriatisk avdeling. Klinikk for psykisk helse og rus - Vestre Viken, vip@vestreviken.no, 995 72 518

Traumekurs for ansatte i skolen

Fra høsten 2021 arrangeres traumekurs for ansatte i skolen. Kurset har en tidsramme på tre klokketimer med følgende målsetning:

 • gi skoleansatte større forståelse av hva traumer er og hvordan traumatiske reaksjoner kan arte seg
 • gjøre skoleansatte bedre rustet til å fange opp mulige traumesymptomer
 • gi skoleansatte større trygghet knyttet til hva de selv kan gjøre overfor traumatiserte barn/ungdom

Kurset er gratis og tilbys både til grunnskole, SFO/AKS og videregående skole.

Les mer om traumekurs for ansatte i skolen her

Kontakt: Espen Hansen, teamleder i VIP Psykisk helse i skolen, barne- og ungdomspsykriatisk avdeling. Klinikk for psykisk helse og rus - Vestre Viken, vip@vestreviken.no, 995 72 518 

Skilsmissegrupper i barnehager og skoler

Omkring 25 000 barn og unge opplever årlig at foreldrene går fra hverandre. Skilsmisse/samlivsbrudd er kanskje den største sorgen mange barn vil oppleve. Å delta i gruppe gir dem en mulighet til å snakke om samlivsbruddet med andre barn eller ungdom i samme situasjon, og med noen andre voksne enn foreldrene. Det gjør dem bedre rustet til å møte utfordringene de møter i hverdagen.

Voksne for barn tilbyr veiledningspakker og kurs for å starte opp og drifte skilsmissegrupper for barn/unge i barnehager og skoler. Programmet ønsker å møte barn og ungdoms behov på deres premisser og på deres egne arenaer når foreldrene går fra hverandre.

 • Kostnad: 15 000 kroner for dagskurset "Hvordan drive skilsmissegrupper?". Dekker inntil 30 deltakere. Reise og eventuell overnatting kommer i tillegg.
 • Periode: Fortløpende

Om ønskelig tilbys også kurset digitalt.

Les mer om kurset på Voksne for barn sine nettsider

Kontakt: Heidi Fossen, kurskoordinator i Voksne for barn, heidi.fossen@vfb.no, 907 65 980

Drømmeskolen

Drømmeskolen er et skoleomfattende tiltak for å god psykisk helse, livsmestring og inkludering i ungdomsskole og videregående opplæring. Tiltaket skal etablere rammer for et trygt og godt skolemiljø gjennom blant annet å bruke elevene som ressurser i et systematisk arbeid for å fremme dette. Det gis opplæring i konkrete verktøy og metoder for arbeidet. Elevmentorer følger opp nye klasser og elever, og lager miljøskapende tiltak på skolen.

 • Kostnad: Gratis
 • Periode: Rekruttering fram til mars med oppstart påfølgende skoleår

Tiltaket er i tråd med overordnet del av læreplanen og det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring.

Les mer om Drømmeskolen på Voksne for barn sine nettsider

Kontakt: Nina Grindheim, faglig ansvarlig Voksne for barn, nina.grindheim@vfb.no, 934 33 667

Publisert: 10.10.2019 Oppdatert: 07.05.2024 kl.15:19