Folkehelse

Fylkeskommunen skal bidra til en samfunnsutvikling som fremmer god folkehelse og utjevner sosiale helseforskjeller. Folkehelseloven gir fylkeskommunen fire oppdrag i dette arbeidet.

Fylkeskommunen skal fremme folkehelse innen egne ansvarsområder

Prinsippet "helse i alt vi gjør" gjelder for fylkeskommunen som helhet. Dette innebærer at helse- og livskvalitetshensyn skal integreres i regional utvikling og planlegging, forvaltning og tjenesteyting og tiltak som kan møte fylkets folkehelseutfordringer. Dette ansvaret bæres av fylkeskommunen som helhet.

Fylkeskommunen skal understøtte folkehelsearbeidet i kommunene

Fylkeskommunen skal være pådriver for, og understøtter av, folkehelsearbeidet i fylket og dette må sees i sammenhend med fylkeskommunens rolle som regional utviklingsaktør. Fylkeskommunen skal være en pådriver for folkehelsearbeidet både i forhold til kommuner, næringsliv, frivillig sektor og overfor befolkningen generelt i fylket. Pådriveransvaret omfatter også å hjelpe kommunene med deres folkehelsearbeid. Understøtterrollen omfatter blant annet å gjøre tilgjengeig tallmateriale og annen informasjon fra fylket som relevant for kommunenes oversiktsarbeid, og å bistå i analysearbeidet. Rollen innebærer også å bidra til at helse blir ivaretatt i kommunens planer, med utgangspunkt i regional plan. 

Fylkeskomunen skal samordne regional folkehelseinnsats

Som samfunnsutvikler skal fylkeskommunen samarbeide med ulike aktører (slik som regional stat, kommuner, frivillige organisasjoner, næringsliv, forsknings- og undervisningsmiljøer, helseforetakene) og sektorer, samt ta lederskap for å få til et helhetsgrep på utviklingen i fylket. 

Folkehelseloven anbefaler partnerskap som en aktuell arbeidsform for fylkeskommunen. Et partnerskap er en frivillig og likeverdig avtale mellom to eller flere parter som samarbeid og/eller koordinert innsats for å nå ett eller flere felles folkehelsemål. Det må ta utgangspunkt i likeverdighet, klare avtaler og tydelige, gjensidige forventninger og forpliktelser. Samarbeidet bør forankres i et eller flere felles mål.  

Fylkeskommunen skal ha oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer, samt formidle kunnskap

Fylkeskommunen skal ha oversikt over helsetilstanden og faktorer som påvirker denne. Særlig skal det rettes oppmerksomhet mot trekk ved utviklingen som kan skape eller opprettholde sosiale eller helsemessige problemer eller sosiale helseforskjeller. Oversikten skal benyttes som grunnsla for planmessig samfunnsutvikling. 

Fylkeskommunen skal gjøre kunnskap tilgjengelig for kommunens eget arbeid med oversikt over befolkningens helsetilstand. Folkehelsetiltak skal bygge på kunnskap. Derfor bidrar fylkeskommunen med å formidle og stimulere til kunnskapsbaserte folkehelsetiltak. 

Inger Elisabeth Borge
Teamleder folkehelse

Motta vårt nyhetsbrev

Ønsker du å motta nyheter og informasjon om folkehelsearbeid?

Vi sender ut nyhetsbrev med informasjon om folkehelsearbeid, aktuelle kurs og konferanser med mer ca. 1 gang i måneden.