Ungdata

Ungdata er lokale spørreundersøkelser for skoleelever på 5.-7.trinn på barneskole (Ungdata junior), ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Spørreundersøkelsene dekker helheten i barna og ungdommens liv og gir innsikt i deres eget syn på temaer som familie, venner, nærmiljø, fritid, fysisk aktivitet, fysisk og mental helse, mobbing, rus og risikoatferd. Ungdata gir dermed god innsikt i hvordan er det å være barn og ungdom i fylket i dag.
Foto: Håkon Sandvand

I Telemark er det noen av kommunene som har valgt å delta i Ungdata junior undersøkelsen. Alle kommuner og alle de videregående skolene i Telemark deltar i ordinær Ungdata ble gjennomført for fjerde gang i 2024. Resultatene fra Ungdata brukes som kunnskapsgrunnlag i lokalt og regionalt folkehelsearbeid blant barn og unge, politikkutvikling og til forskning og undervisning. Ungdata gir mulighet til å analysere regionale og kommunale variasjoner og trender over tid, og til å gå i dybden innenfor ulike temaer.

Ungdata 2024

Ungdata-undersøkelsen i 2024 ble gjennomført i uke 9-12. 86 % av ungdomsskoleelevene og 80 % av elevene på videregående skole i Telemark har svart på undersøkelsen. 22. mai presenterer vi de første resultatene fra undersøkelsen på et digitalt lanseringsseminar. 

Les mer om lanseringsseminaret her

I Telemark har vi organisert arbeidet med fylkesundersøkelsene ved å ha en arbeidsgruppe som er bredt sammensatt med representanter fra fylkeskommunen, KORUS Sør, Statsforvalteren, Universitetet i Sørøst-Norge, ungdom og kommunerepresentanter fra tre kommuner.

Arbeidsgruppa bistår i planlegging og gjennomføringen av undersøkelsen, og med spredning av resultater i etterkant. Arbeidsgruppa vil jobbe med en fylkesrapport med resultatene fra undersøkelsen, og planlegge fagsamlinger og konferanser hvor resultatene fra Ungdata presenteres høsten 2024. 

Les mer om ungdata-undersøkelsen her

Rapporter og analyser

Ungdataundersøkelsen gir fylkeskommunen, kommuner og andre aktører:

  • kunnskap om folkehelseutfordringer lokalt og regionalt
  • lokal kunnskap til å gjennomføre gode planprosesser
  • kunnskap til å jobbe målrettet både forebyggende og helsefremmende
  • kunnskap til å skape gode rammer for barn og unges helse og oppvekst.

Nedenfor finner du lenker på rapporter fra de siste undersøkelsene:

Ungdata-rapport 2015_i Telemark

Ungdata-rapport 2018 i Telemark

Ung i Vestfold og Telemark 2021

Har du spørsmål om Ungdata? Ta kontakt med Mona Kluck på e-post mona.kluck@telemarkfylke.no eller telefon 409 16 399.

Ungdata pluss

Våren 2023 fikk alle barn fra 5.–7. klasse i Vestfold og Telemark, i 21 av de 23 kommunene, tilbud om å delta i Ungdata pluss. Ungdata pluss er en ny undersøkelse som skal følge barn fram til de er voksne.

Målet er å kartlegge sammenhengen mellom fritidsvaner, livskvalitet og helse. Undersøkelsen gjennomføres kun i Vestfold og Telemark fylker.

Ungdata pluss vil kunne bidra til en økt forståelse av funn fra de ordinære ungdataundersøkelsene. For eksempel kan vi få bedre kunnskap om psykiske plager for den enkelte over tid, og i hvor stor grad dette et forbigående fenomen som hører oppvekstårene til, eller om det har noe å si for livskvalitet i voksen alder.

De som deltok, svarte på et spørreskjema i skoletiden våren 2023 og deretter følges de opp gjennom ungdomstiden og voksenlivet med spørreskjema og registerkoblinger, ca. hvert tredje år. Datamaterialet vil bidra til lokalt og regionalt oversiktsarbeid, og danne grunnlag for vitenskapelige artikler og forskningsrapporter rettet mot beslutningstakere lokalt og regionalt.

Resultatene fra første datainnsamling er klare. Last ned rapporten Ungdata pluss i Vestfold og Telemark.  

Samarbeidsprosjekt  

Studien er et samarbeid mellom Telemark fylkeskommune, Vestfold fylkeskommune, Universitetet i Sørøst-Norge (USN), Velferdsinstituttet NOVA ved OsloMet – storbyuniversitetet og Kompetansesenter Rus – Region Sør (KORUS Sør).

Les mer her: 

Ungdata pluss - en longitudinell studie av gutter og jenter i Vestfold og Telemark 

Skal følge ungdom til de blir voksne 

Ungdata pluss: en ny undersøkelse i Vestfold og Telemark 

Har du spørsmål om Ungdata pluss? Ta kontakt med:

Publisert: 18.06.2019 Oppdatert: 10.05.2024 kl.08:15