Forsterket innsats og samarbeid om inkludering

Våren 2022 innvilget politikerne i Vestfold og Telemark 42,5 millioner kroner over fire-årsperioden 2022-2025 for å forebygge utenforskap. Intensjonen er en bred satsing på økt inkludering og ung deltakelse og økt samarbeid mellom alle relevante aktører for å redusere andelen unge som er utenfor arbeid eller utdanning. Midlene ble lyst ut og etter søknadsprosessen ble følgende 24 tiltak valgt ut:
Bamble Frisk Bris

Tiltakets navn

Systematisk forankring av metoden IPS/SE i Lostjenester rettet mot ungdom

Tiltakets målgruppe

Barn og unge i alderen 12-30 år som står i fare for eller har falt ut av skoleløp eller står utenfor arbeidslivet

Tiltakseier-/e

Bamble kommune, Frisk Bris

Hovedmålsetning

Implementere og forankdre IPS-metodikk (Individuell jobbstøtte) for å hjelpe barn og unge til å delta i det ordinære skole- og arbeidsliv. 

Beskrivelse av tiltaket

Tiltaket består i å implementere og forankre IPS metodikk (Individuelt jobbstøtte) for å hjelpe alle barn og unge som står i fare for eller har falt ut av skoleløp til å delta i det ordinære skole- og arbeidsliv. 

IPS er en evidensbasert metode som er prøvd ut på voksne med moderate til alvorlige psykiske helseplager for inkludering i det ordinære arbeidslivet. Flere forskningmiljøer har ytret ønske om å sette denne metoden i system for skoleungdom for å hjelpe flere til å fullføre skolegang for med det å få bedre forutsetninger for innpass i arbeidslivet. Bamble kommune har prøvd ut metoden i mindre målestokk gjennom skolelos prosjektet og kan vise til gode resultater. For å kunne implementere og forankre metoden på tvers av hele organisasjonen, må IPS tilbudet tilbys alle barn og unge som står i fare for eller har falt ut av et skoleløp eller arbeidslivet. IPS metodikken som er tilpasset skoleelever baserer seg på følgende prinsipper: 

 1. Målet er ordinær skole/utdanning
 2. Deltakelse på bakgrunn av eget ønske
 3. Oppfølging skal være integrert del av annen oppfølging rundt eleven (behandling, PPT m.m)
 4. Studiespesialisering skjer ut fra elevens interesser og ferdigheter
 5. Individuelt tilpasset økonomisk rådgivning mellom trygd/skole (eldre ungdom)
 6. Karriereveiledning starter med en gang en elev får tilbud om modellen
 7. Systematisk kjennskap til skolemuligheter i distriktet og relasjonsbygging med nøkkelpersoner for å styrke elevens muligheter til å gjennomføre et utdanningsløp
 8. Oppfølgingen er ubegrenset i tid og individuelt tilpasset

Selve målsetningen i prosjektet er å forankre tiltaket i enhetene Velferd (helse) og Oppvekst (skole) for å sikre at tjenestene knyttet til helse, skolegjennomføring og arbeid er koordinert og samkjørt, og baserer seg på evidensbasert metodikk. Gjennom å forankre metoden vil det bidra til å skape en metodisk rød tråd i jobben som gjøres for at flest mulig unge skal lykkes med å delta i det ordinære skole- og arbeidsliv. 

Kontaktperson

Henning Weider, henning.weider@bamble.kommune.no, 911 64 780

Borgheim skole, Færder kommune 

Tiltakets navn

Arbeidstrening for elever i ungdomsskolen 

Tiltakets målgruppe

Utvalgte elever med høy risiko for drop out

Tiltakseier-/e

Færder kommune- Borgheim ungdomsskole og VIA Færder AS

Hovedmålsetning

Forebygge frafall og utenforskap gjennom et utvidet og mer praktisk rettet ungdomsskoleløp

Beskrivelse av tiltaket

Tiltaket er et samarbeid mellom Borgheim ungdomsskole og VIA Færder AS. Elever fra Borgheim ungdomsskole vil få deler av sin opplæring hos VIA Færder, der de får prøve ut praktisk arbeid under veiledning i ulike produksjonsarenaer som kjøkken/kantine, snekkeravdeling, serviceavdeling, industrimontasje og medieavdeling. De vil også få karriereveildning med kartlegging av interesser, ønsker og motivasjon samt kunnskap om arbeidslivets spilleregler og hjelp til å velge riktig linje i videregående opplæring. 

Opplæringen organiseres i et årshjul der de er innom flere fagretninger i løpet av året. Innledningsvis vil vi ha to grupper på 5-6 elever som er der en dag i uka hver. En veileder fra VIA Færder vil lede arbeidet med støtte fra lærer fra Borgheim ungdomsskole. Elevene vil få vurdering med utgangspunkt i kompetansemål fra arbeidslivsfag. 

Kontaktperson

Linn Øygard, linn.abigel.oygard@faerder.kommune.no, 905 13 973

Eidanger IL; Rocket Man

Tiltakets navn

Rocket-Man 4ever

Tiltakets målgruppe

Kommuner, frivillige lag og foreninger, ungdomsskoler og videregående skoler

Tiltakseier-/e

Eidanger idrettslag 

Hovedmålsetning

Tilrettelegge for oppstart av inkluderende arenaer for å skape tilhørighet, trygghet og mestring gjennom aktivitet. 

Beskrivelse av tiltaket

Eidanger Il har utviklet flere prosjekter med søkelys på inkludering organisert i et idrettslag. Rocket-Man er ett av disse tiltakene. Rocket-Man skal forebygge at unge mennesker havner utenfor, får vanskeligheter med rus eller på annen måte får en vanskelig ungdomstid. 

Det har vært mange forespørsler fra kommuner, skoler og andre organisasjoner som ønsker å jobbe på samme måte.

Gjennom Rocket-Man 4ever ønsker vi å videreutvikle våre vellykkede inkluderingstiltak som er igangsatt via tidligere prosjekt-finansiering. Dette handler om å videreforedle gode erfaringer slik at de kan gå inn i varig, ordinær drift og spres til andre kommuner og lokalmiljøer.


Tiltaket skal: 

 • Legge tilrette for oppstart av Rocket-Man i andre kommuner
 • Gjøre prosjektet økonomisk stabilt og sørge for at Rocket-Man er et varig tiltak i ordinær drift
 • Arbeide med formidling knyttet til utenforskap og rus på ungdomskoler og videregående skoler i Vestfold og Telemark

Kontaktperson

Thomas Fjeldstad, thomas@eidanger.no, 404 51 189

Horten kommune; Gode og trygge overganger

Tiltakets navn

Gode og Trygge overganger

Tiltakets målgruppe

Elever i ungdomsskolen med lav motivasjon og høyt skolefravær

Tiltakseier-/e

Horten kommune, Vestfold og Telemark fylkeskommune og NAV Horten

Hovedmålsetning

Øke andelen fullført og bestått i videregående opplæring ved å sikre god og trygg overgang fra ungdomsskole til videregående opplæring. 

Beskrivelse av tiltaket

Vi ønsker å gi et tilbud til elever i ungdomsskolen som har lav motivasjon og høyt skolefravær. Elever som er i målgruppen blir identifisert i samarbeid med kontaktlærere, og får tilbud om samtaler og oppfølging i forhold til motivasjon og karriereveiledning. Vi ønsker å styrke foreldreinvolveringen ved at de deltar på samtaler med sin ungdom. Tiltaket skal styrke samarbeidet mellom grunnskolen, videregående skole, oppfølgingstjenesten og NAV ved å få til et godt, systematisk og strukturert tverrfaglig samarbeid med fokus på gode relasjoner for den enkelte ungdom. Sammen skal vi bidra til motivasjon for den enkelte, kunnskapsdeling og kompetanseøkning om gode og trygge overganger fra ungdomsskole til videregående opplæring.

Kontaktperson

Linda Kvalheim, linda.kvalheim@vtfk.no, 938 53 132

Jobb Ute

Tiltakets navn

Fadderordning for anleggsgartnerfaget i Vestfold

Tiltakets målgruppe

Elever og lærlinger i anleggsgartnerfaget i Vestfold

Tiltakseier-/e

Jobbute.no

Hovedmålsetning

Øke andelen elever som velger læretid etter vg2 anleggsgartner. Målet er at 75 % skal velge læretid ved prosjektets slutt 

Beskrivelse av tiltaket

Vi ønsker å trygge overgangene for elever og lærlinger som velger å bli anleggsgarntere i Vestfold. 

Vi vet at det er i overgangen mellom ungdomsskole og videregående, og i overgangen mellom videregående og læretid at mange elever faller av. 

Gjennom en fadderordning ønsker vi å følge elevene fra de tar sitt yrkesvalg og frem til fagbrevet er bestått. Vi vil skape en trygghet for disse elevene, og gi dem opplevelsen av å være en del av et felleskap. 

Gjennom sosiale og faglige samlinger vil fadderne, som er unge fagarbeidere i bedriftene, bli kjent med elever og lærlinger. Skoleelevene får et kjent ansikt som de møter både i utplasseringer og som lærlinger, og lærlingene får en trygghet de har i sin nærhet gjennom de første årene i arbeidslivet. Samlingene vil styrke både elever og lærlinger, men også fadderne.

Anleggsgartnerbransjen i Vestfold har gjennom Jobbute.no et unikt samarbeid, som det finnes få like av i Norge. Tilliten mellom bedrifter og skole er med på å legge tilrette for gjennomføringen av faglig samarbeid, i tillegg til felles rekruttering.

#jobbenerbestute

Kontaktperson

Arne-Olav Kleivsgård, arneolav@gjennestad.no, 994 57 010

KFUK/KFUM Forandringshuset

Tiltakets navn

Forandringshuset Sandefjord

Tiltakets målgruppe

Primærmålgruppe 13-26 år

Tiltakseier-/e

KFUK-KFUM

Hovedmålsetning

Forandringshuset gir rom for barn og ungde menneskers liv og engasjement. Sammen skaper vi åpne og trygge fellesskap som gjør det mulig for unge mennesker å forandre verden! 

Beskrivelse av tiltaket

Forandringshuset arbeider for at ungdom skal oppleve fellesskap, finne sitt engasjement og sin flokk. Målet er å skape felles møteplasser for unge i Sandefjord. Her vil de få mulighet til å delta, engasjere seg i ulike aktiviteter og utvikle ferdigheter. Aktivitetene skal gi deltakerne en opplevelse av mestring. Møteplassen skal også bygge broer til andre steder og tilbud i nærmiljøet, og sikre deltakelse fra de av oss som av ulike årsaker opplever utenforskap og marginalisering.

Forandringshuset har ulike tilbud og prosjekter under følgende kategorier:

 1. Aktiv fritid og kultur
 2. Inkludering og samfunnsengasjement
 3. Utdanning, arbeid og entreprenørskap

Vi vil:

 • Ansette ungdommer til å planlegge og gjennomføre aktiviteter for andre barn og unge
 • Gjennomføre ledertreningskurs for å hjelpe ungdom til å finne sine interesser og ressurser og gjennom dette få motivasjon til å fullføre skolegang
 • På lengre sikt vil vi også jobbe aktivt inn mot lokalt næringsliv og bygge bro mellom ungdom som sliter med å få jobb og bedrifter som sliter med å få arbeidskraft.

Vi vil også:

 • Ha fokus på ledertrening og andre kurs der ungdom får relevant kunnskap (om egne ressurser, å ta eierskap til egen medvirkning og påvirkning og hvordan  bruke dette for å styrke egne og andres sjanser til medvirkning) 
 • Ha fokus på å etablere arbeid/arbeidstrening for ungdom i målgruppen. Målet er å etablere flere muligheter for arbeidstrening og ansvar innen  ulike interessefelt og bidra til at ungdom får jobb enten internt (teknisk  produksjon, aktivitetsledere, kafé, el) eller eksternt.

Kontaktperson

Rebekka Dvergastein Dahle, rebekka.dahle@kfuk-kfum.no, 414 12 465

Kragerø kommune; Ung framtid, Kragerø

Tiltakets navn

Ung framtid, Kragerø

Tiltakets målgruppe

Barn og unge i alderen 0-20 år

Tiltakseier-/e

Kragerø kommune

Hovedmålsetning

Forebyggende tjenester er organisert på en måte som bidrar til at flere barn og unge fullfører skoleløpet. 

Beskrivelse av tiltaket

Tiltaket skal tenke nytt rundt hvordan tjenester innenfor 
forebyggende arbeid for barn og unge i kommunen gis. Det legges i tiltaket opp til bred involvering av barn og unge, både for å kartlegge dagens tjenester i form av tilgjengelighet og om de er i tråd med barn og unges behov, men også for å gi innspill til hvordan tjenestene fremover skal være mest mulig i tråd med barn og unges behov.

I løpet av prosjektperioden skal forslag til ny organisering av forebyggende tjenester til barn og unge piloteres.

Tiltaket skal jobbe på tvers av kommunalområdene, og skal samarbeide tett med NAV, og Kragerø videregående skole. Det vil også være aktuelt å trekke inn frivilligheten i samarbeidet.

For å sikre systematikk og retning i arbeidet skal KS Veikart for 
tjenesteinnovasjon brukes. 

Kontaktperson

Solveig Stige, solveig.stige@kragero.kommune.no, 35 98 62 00 

Larvik kommune; Nødvendig nærvær for barn og ungdom

Tiltakets navn

Nødvendig nærvær for barn og ungdom

Tiltakets målgruppe

Barn og ungdom fra ca. 10 år til 16 år

Tiltakseier-/e

Larvik kommune

Hovedmålsetning

Utvikle og tilby rett tiltak til rett tid til de som står i fare for å falle ut eller de som har falt ut av skoledeltakelse med mål om å forebygge frafall, i tillegg bidra til at de som har falt ut kommer tilbake. 

Beskrivelse av tiltaket

Flere barn og unge har bekymringsfullt fravær fra skole. Vi vet at dette gir store konsekvenser for det enkelte barn og familien rundt, i tillegg til store samfunnsøkonomiske utfordringer. Vi vet også at våre tiltak og tjenester ikke treffer godt nok. Vi strever både med å forebygge bekymringsfullt skolefravær og å hjelpe de med stort fravær tilbake. Erfaring og forskning viser at det er viktig å etterstrebe helhetlige tjenester, samtidighet i innsats og å oppdage, identifisere og sette inn rett tiltak tidlig. Satsingen på Nødvendig Nærvær for barn og unge skal føre til:

 • bedre samhandling og samskaping mellom involverte parter 
 • tidlige treffsikre tiltak
 • differensiering av oppgaver, slik at vi bruker rett kompetanse på å løse oppgaven
 • skape foreldrenettverk som gir flere robuste foreldre 
 • økt foreldreinvolvering  
 • etablering av modell og verktøy for oppfølging av familier
 • nye samarbeidsformer med  frivillige organisasjoner 
 • kompetanseheving og trening for ledere og ansatte 

Kontaktperson

Rikke Hellum, rikke.janet.hellum@larvik.kommune.no, 970 52 146

lyk-z og døtre; Trygg ungdom FROG Online

Tiltakets navn

Trygg Ungdom FROG Online

Tiltakets målgruppe

Ungdom

Tiltakseier-/e

lyk-z & døtre as

Hovedmålsetning

Digital førstelinjetjeneste, basert på den anerkjente lyk-z metoden, til flest mulig ungdom for å gi mulighet til relevant hjelp uten ventetid. 

Beskrivelse av tiltaket

Den digitale førstelinjetjenesten, som blir basert på den anerkjente lyk-z metoden FROG, har som mål å nå ut til flest mulig ungdom for å gi mulighet til relevant hjelp uten ventetid. 

Den digitale plattformen vil representere noe helt nytt og unikt i markedet ved sin spillemessige innretning til identitetsutvikling. Her snakker vi emosjonell innovasjon. Det handler om å trene opp måter å oppfatte, identifisere, forstå, og håndtere følelser på. Ved å gjennomføre et tilpasset innovasjonsløft kan ungdommen bl.a. bedre håndtere press, samarbeide, lytte, åpne opp for tilbakemeldinger, ta flere gjennomtenkte avgjørelser og tilpasse seg. 

Den digitale plattformen vil via et åpent spill og en quiz kunne gi verdifulle smakebiter som kartlegger og synliggjør hva den enkelte har behov for av videre veiledning for å nå bestemte mål. Spillet vil komme med alternativer til hvor de kan hendvende seg og sette dem i direkte kontakt med aktuell veileder i Norge. 

Den digitale førstelinjetjenesten vil være en naturlig forlengelse av det lyk-z allerede leverer i dag, og ta oss mange skritt inn i den digitale framtiden. Dette vil også gjøre det mulig for lyk-z å ekspandere og dekke behovet vi møter i langt større grad enn vi klarer per i dag.

Vi har tro på at samlet sett vil det nye tiltaker føre til radikale skifter der ungdomme selv finner, tar initiativ til, og bruker løsningene.

Kontaktperson

Ingeborg Lykseth, ingeborg@lyk-z.no, 915 94 080

NAV Horten og Voksenopplæringen; Rollemodellbyrået

Tiltakets navn

Rollemodellbyrået

Tiltakets målgruppe

Hortensere med flerkulturell bakgrunn som er på vei ut i jobb og arbeidsgivere som ønsker å bli bedre på mangfold og inkludering

Tiltakseier-/e

NAV Horten og prosjektet Internasjonale Horten sammen med Horten Voksenopplæring 

Hovedmålsetning

Hovedmålet er å få flere fra målgruppen ut i varig jobb. Rollemodellene bidrar ved å støtte de som er på vei ut i jobb, og ved å fortelle arbeidsgivere hva de har opplevd som viktig på sin arbeidsintegreringsreise.

Beskrivelse av tiltaket

Rollemodellbyrået er en av tre hovedsatsninger i det treårige stat - kommune samarbeidet Internasjonale Horten. Gjennom Rollemodellbyrået skal vi samle en gruppe på ti mennesker med opprinnelse utenfor Norden, som har kommet til Norge og har måttet starte på nytt. Felles for dem alle er at de har klart å få seg ny jobb i Horten etter ankomst. Den jobben som er lagt ned i å finne sin plass i arbeidslivet er verdifull kompetanse som vi ønsker at de skal dele på to ulike måter. 

 1. Ved å guide/støtte de fra målgruppa som er på vei ut i arbeidslivet 
 2. Ved å dele sin historie kan arbeidsgivere bli klokere på hva god integrering på arbeidsplassen kan være. 

Rollemodellene vil motta en kompensasjon for å delta, samt få faglig påfyll på arbeidsreltatere tematikker som kan være med på å bygge deres kompetanse videre. Vi mener det er viktig at det er målgruppa selv som får definere narrativet om hva god arbeidsintegrering er og hvordan det ser ut i praksis. 

Rollemodellbyrået er et samarbeid med Horten Voksenopplæring, da vi ser at vi jobber ut mot og har kontakt med samme målgruppe. Arbeidet som gjøres hos Voksenopplæringen med Jobbsjansen er relavant og fører med seg viktige perspektiver og muligheter for Rollemodellbyrået.  

Kontaktperson

Aurora Nereid, aurora.nereid@horten.kommune.no, 971 15 049

NAV Midt-Telemark og Nome; Back to school Stay at school

Tiltakets navn

Back to school / Stay at school

Tiltakets målgruppe

Ungdom som står i fare for, eller har falt ut av skole

Tiltakseier-/e

NAV Midt-Telemark og Nome

Hovedmålsetning

Målsettingen for tiltaket er å fremme inkludering av unge gjennom å forebygge og hindre frafall av elever i videregående skole, i tillegg til å motivere de som faktisk har falt ut til å ta opp fag, lose dem gjennom privatistløpet og holde motivasjonen oppe underveis. 

Beskrivelse av tiltaket

Vi vil gjennom tiltaket gi flere ungdom muligheter, bryte sosial arv, gi mestringsfølelse, motivasjon og styrket selvbilde slik at de selv kan leve et liv inkludert i arbeidslivet, være selvhjulpne og gjennom dette også bryte den sosiale arven de eventuelt bringer videre til sine egne barn.
 
Prosjektet har to delprosjekteter:

 1. Stay at school–målgruppen er elever som står i fare for å falle ut av vg. skole. Her jobber vi med elevene der de er, møter dem på skolen og er lett tilgjengelige for samtaler.
 2. Back to school–målgruppen er elever som allerede har falt ut av skolen og som trenger hjelp både til å mestre, men også til å holde motivasjonen oppe. De trenger samtaler underveis, både med en som kan faget, men også kan vise empati, forståelse og motivere for videre innsats slik at den unge privatisten klarer å fullføre eksamen.

Kontaktperson

Tore Presterud Astad, tore.presterud.astad@nav.no, 915 21 241

New Use

Tiltakets navn

Kompetansemodul: tømrer i bygg- og anleggsfag

Tiltakets målgruppe

Unge voksne med interesse for tømrerfaget, som står utenfor eller som står i fare for å havne utenfor skole eller jobb

Tiltakseier-/e

NewUse

Hovedmålsetning

Øke oppslutningen av gjennomførte skoleløp innenfor bygg- og anleggsfag og redusere arbeidsledigheten blant unge

Beskrivelse av tiltaket

Gjennom vår nye kompetansemodul vil unge voksne med interesse for tømrerfaget få en grunnleggende opplæring i elementær praksis og teori i faget.

Tiltaket skal favne om de som opplever utenforskap - enten på og utenfor skole, eller utenfor arbeidslivet. Tiltaket er bygget opp som et praktisk løp over fem måneder, og gjennomføres primært i vår bygg- og anleggshall, samt i våre undervisningslokaler.

Modulen bygger på lærerplanen for Vg3: opplæring i bedrift, og gjennom individuell kartlegging, undervisning, veiledning og oppfølging, skal vi gi deltakerne den konkrete opplæringen som er nødvendig for å gjøre seg til en attraktiv arbeidstaker. På denne måten vil den enkelte deltaker ikke bare få en grundig innføring i faget, men i samarbeid med Opplæringskontoret for tømrerfaget i Vestfold, vil den enkelte også kunne få fratrekk i læretid ved videre utdannelse.

Tiltaket omfatter også videre oppfølging i bedrift, der vi kvalitetssikrer at arbeids-/lærlingperioden gjennomføres fordelaktig for både deltaker og arbeidsgiver - og på denne måten er vi med på å skape gode forutsetninger for videre tilhørighet i arbeidslivet.

Kontaktperson

Johnny A. Akerholt, johnny@newuse.no, 980 81 125

Nome videregående skole; Mestringsprosjektet 

Tiltakets navn

Mestringsprosjektet

Tiltakets målgruppe

Elever, lærere og ledelsen på ungdomsskolene vi samarbeider med

Tiltakseier-/e

Nome videregående skole

Hovedmålsetning

Nome videregående skole vil være en skole som bidrar til kompetanseheving innen dysleksivennlig undervisning, dyskalkuli og godt læringsmiljø. Vi ønsker å styrke overgangen for elevene fra ungdomsskolen til videregående opplæring ved å samarbeide med andre skoler og aktører om kompetanseheving, tidlig innsats, inkludering og oppfølging innen lese- og skrivevansker, dysleksi, dyskalkuli og matematikkvansker. 

Beskrivelse av tiltaket

Nome videregående har siden høsten 2020 jobbet med dysleksivennlig undervisning og kompetansehevning innen lese- og skrivevansker. 

Forskning viser at det er størst frafall av elever med lave karakterer fra grunnskolen. Derfor er det viktig at lærere bidrar til at eleven holder motet oppe, styrker selvtilliten til å møte det ukjente og det krevende i læringsarbeidet. I en samfunnskontekst handler det om å bli anerkjent på lik linje med andre, og denne anerkjennelsen blir båret i hvilke rettigheter vi har og hvordan fellesskapet tenker om oss. Å ha lese- og skrivevansker, dysleksi eller matematikkvansker kan være utfordrende og det krever at skolen og samfunnet anerkjenner disse elevene og inkluderer de i felleskapet i forhold til rettighetene de har. 

Læringsmiljøet for elevene er avgjørende når undervisning skal planlegges og gjennomføres. Læringsmiljøet vil påvirke hvordan personer yter innsats og vurderer seg selv på positive måter.

Vi ser at arbeidet som har blitt gjort innen dysleksivennlig undervisning og inkludering på Nome videregående skole er svært nyttig. Vi har fått positive tilbakemeldinger fra ansatte, foreldre og andre aktører i forhold til elevenes opplæring, utvikling og mestring. Derfor ønsker vi å bli en skole som tar initiativet til å samarbeide med grunnskoler for å fremme inkludering og samarbeid på dette området.  Vi mener dette tiltaket vil kunne forebygge frafallet i skolen og styrke overgangen fra grunnskolen til videregående opplæring. Vi ønsker å være en skole som andre instanser kan henvende seg til innen dette fagområdet.

Kontaktperson

Hanne Staver Slettemeås, hanne.slettemeaas@vtfk.no, 975 43 705

Nome videregående skole; NomeModellen

Tiltakets navn

NomeModellen

Tiltakets målgruppe

Lærlinger, opplæringskontorer og bedrifter

Tiltakseier-/e

Nome videregående skole

Hovedmålsetning

Utvikle en bedre samarbeidsmodell for opplæringskontorer, bedrifer og videregående skoler for å ivareta lærlinger med lese- og skrivevansker. 

Beskrivelse av tiltaket

På yrkesfaglige videregående skoler opplever vi hvert år å ha elever med en form for lese- eller skrivevanske i hver eneste klasse. Disse elevene går over i lærlingtid hos bedrifter og vi ønsker å bedre overgangen mellom aktørene som samarbeider om utdanningsløpet. Lese- og skrivevanskene er en følge av at vi oppfatter og bruker ord på en annen måte enn mange andre, og dermed skaper vanskelige forhold for innlæring. 

Opplæringskontorer og bedrifter har varierende grad av kunnskap om lese og skrivevansker, og elever med lese og skrivevansker, som går over i lærekontrakter har behov som er viktige at vi imøtekommer på en god måte. 

Ved å utvikle ett samarbeid om lese og skrivevansker mellom ungdomsskoler, videregående skoler og bedrifter/opplæringskontorer vil vi styrke opplæring av elever/lærlinger med lese- og skrivevansker gjennom hele utdanningsløpet. 

Ett godt samarbeid mellom skolene, opplæringskontorene og bedriftene vil sikre at vi øker kompetanse og forståelse for lese- og skrivevansker generelt, men også forbedrer opplæringen og utdanningsløpet for elever og lærlinger med lese- og skrivevansker.  Ett etablert samarbeid vil føre til at elevene opplever at deres behov blir ivaretatt på en helhetlig måte gjennom hele sin utdanning. 

Kontaktperson

Sindre Gulbrandsen, sindre.gulbrandsen@vtfk.no, 954 21 661

Notodden kommune; Seeds of empathy

Tiltakets navn

Seeds of Empathy

Tiltakets målgruppe

Barnehagebarn på kort sikt, barn og unge i et lengre tidsperspektiv

Tiltakseier-/e

Notodden kommune - oppvekst

Hovedmålsetning

Skape helsefremmende barnehager med innsats på økt sosial, emosjonell, og relasjonskompetanse, for å sikre inkludering

Beskrivelse av tiltaket

I stortingsmeldingen «Tidlig innsats og inkluderende fellesskap»,blir det løftet frem hvor viktig det er at barn fra tidlig alder får god kompetanse innen sosial og emosjonell kompetanse. Det er for bedre å kunne nyttiggjøre seg læring, skole og fellesskap. Det er vist til sammenhenger av påvirkningsfaktorer fra tidlige barneår og grad av fullføring på videregående. Notodden kommune ønsker å skape inkluderende og helsefremmende miljø så tidlig som mulig, for å ruste barnet til alle overganger, fra barnehage-bameskole-ungdomskole-videregående-lærling/arbeidsliv. Notodden kommune mener at ved å gi barna flere mestringsstrategier tidlig som blant annet ved å innføre Seeds of empathy, vil det kunne bidra til å møte alle
innsatsområdene.

Seeds of empathy er et empatibyggende program i barnehagen, som gjennom jevnlige besøk av et spedbarn gjennom året skal lære og forstå egne og andres følelser og reaksjonsmønstre. De ansatte i barnehagen skal utdannes i hvordan de skal levere programmet, som har som målsetning å øke:

 • Selvbevissthet og evne til å uttrykke følelser
 • Selvregulering
 • Sosial bevissthet
 • Pro sosial oppførsel

I Seeds of empathy er det lagt stor vekt på høytlesning av spesielt utvalgte bøker. Bøkene tar opp 10 tema som blir gjennomgått i løpet av året. 

Høytlesning er et viktig element i programmet. Det samsvarer godt med andre satsningsområder i handlingsplan for folkehelse i Notodden kommune også. Høytlesning kan bidra til at barn blir mer glad i litteratur, øke leseforståelse og leseglede. Noe varierende fra år til år, men det kan se ut som noe flere barn i
kommunen scorer lavere på lese- og regneforståelse, enn snittet i landet ellers (SSB).
Økonom og nobelprisvinner James Heckman, (Heckmankurven) forklarer at jo tidligere man investerer i menneskelig kapital, jo mer effektivt og økonomisk er det.
Tiltaket må sees i et langsiktig perspektiv og vil være av primærforebyggende og helsefremmende karakter.

Kontaktperson

Signe Hordvei, signe.hordvei@notodden.kommune.no, 941 86 535

Opplæringskontoret for offentlig sektor i Telemark; Tilpasset opplæring i norsk språk og arbeidslivskultur

Tiltakets navn

Tilpasset opplæring i norsk språk og arbeidslivskultur

Tiltakets målgruppe

Minoritetsspråklige lærlinger. Søkere til læreplass med språkutfordringer

Tiltakseier-/e

Opplæringskontoret for offentlig sektor i Telemark. Samarbeidspartner er NAV Bamble

Hovedmålsetning

Øke andelen minoritetsspråklige som består fagprøven, har høy faglig stolthet og tilfredsstiller framtidas krav til fagarbeidere

Beskrivelse av tiltaket

Vi har i mange år jobbet med norskopplæring av minotitetsspråklige lærlinger. Vi ser at en stadig større andel av søkere til læreplass, spesielt i helsarbeiderfaget, er minoritetsspråklig. Helse- og omsorgssektoren har et stadig økende behov for fagarbeidere.
Vi ønsker nå å forsøke ut nye metoder, ikke bare "tavleundervisning". Dette handler bl.a. om tettere kontakt med opplæringssted og bruke prøvestasjonen/demonstrasjonsrom aktivt i norskopplæring. Vi ønsker også å bidra til at søkere til læreplass, som oppleves å ha for dårlige norskferdigheter, består nødvendige norsktester og får læreplass og fagbrev. Vi prøver ut målrettet undervisning mot norsktestene kombinert med språkpraksis.

Kontaktperson

May-Lill Asprusten, may-lill@okostelemark.no, 915 72 884

Sandefjord videregående skole; Inkludering av mangfold

Tiltakets navn

Inkludering av mangfold

Tiltakets målgruppe

Elever som opplever utenforskap og sviktende motivasjon for skole

Tiltakseier-/e

Sandefjord videregående skole, NAV ungdomsavdeling og IMDI

Hovedmålsetning

Forebygge frafall og bidra til at elevene er motivert til å være på skolen, og fullføre utdanningen

Beskrivelse av tiltaket

Sandefjord kommune er blant kommunene i landet som skårer høyest på unge uføre og unge utenfor arbeid og utdanning. Utenforskap er en stadig økende utfordring og det kreves tiltak også i regi av skolen for å kunne forebygge frafall og marginalisering i større grad. 

Første tiltak er sertifisering av ansatte som kursholdere i Flexid, og starte opp Flexid kurs på skolen. Den grunnleggende ideen i Flexid er at krysskulturelle skal bli bevisst og stolt av den personen de er, som deltaker i et mangfoldig samfunn, og forstå at deres flerkulturelle erfaringer er verdifulle både for dem selv og samfunnet. Fleixd instruktører kurser grupper med elever gjennom 12 temaer. Gjennom teori, lek og rollespill bevisstgjøres deltakerne på følelser som oppstår, når kulturelle verdier og praksiser møtes i en hverdag hjemme og ute. En trygg identitet er grunnlaget for å kunne jobbe med egne og andres fordommer, møte rasisme og ta bevisste valg for egen fremtid. 

Andre tiltak er motivasjonsgrupper med en metodikk utviklet av miljøterapeuter på SVGS. To voksne leder gruppene, hvor opp til åtte elever deltar. Et viktig bidrag til trygghet og åpenhet i motivasjonsgrupper, er at de voksne også deltar med egne personlige utfordringer og mål. Holdningen er at alle har noe å jobbe med i livet, uavhengig av alder.

Tredje tiltak er møteplassen «Pusterom», for elever som opplever utfordringer i forhold til sorg eller utenforskap. Dette organiseres som en utvidet lunsj en dag i uken, og skolens miljøterapeuter og elever fra elevrådets livsmestringsgruppe bidrar sammen med å skape en trygg og hyggelig møteplass. Det serveres gratis varm lunsj.
Et LHBTQ nettverk er fjerde tiltak, og skal være en trygg og inkluderende møteplass for skeive ungdommer. Erfaringen er at mange skeive ungdommer opplever ekstra utfordringer i hverdagen. Dette gjelder spesielt våre krysskulturelle elever. Organisering av nettverket skjer i et samarbeid mellom skolen, minoritetsrådgiver (IMDI) og Forandringshuset.

Kontaktperson

Olav H. Frøysnes, olav.froysnes@vtfk.no, 987 69 882

Sandefjord videregående skole; Relasjonskompetanse

Tiltakets navn

Program for videreutvikling av ferdigheter innen relasjonsbygging

Tiltakets målgruppe

Matematikklærere på Sandefjord videregående skole (SVGS)

Tiltakseier-/e

Sian Stickler, avdelingsleder IB og Randi Djupvik, avdelingsleder realfag

Hovedmålsetning

Ivareta elever som strever med matematikkfaget eller matematikkundervisningen, slik at de består faget og ikke faller ut av opplæringen. 
Alle lærere som underviser matematikk på SVGS, har gode ferdigheter innen relasjonsbygging.
Elevene er trygge i matematikkundervisningen, møter fram til timene og har jevnlig kontakt med faglæreren sin.

Beskrivelse av tiltaket

Matematikk er et fag vi vet at mange elever synes er vanskelig. Det er forskjellige årsaker til det. Noen har gått glipp av undervisning og har derfor ikke grunnlaget som er nødvendig når de kommer til VGS, andre har ikke opplevd mestring i faget og har en forventning om at det er vanskelig og at de ikke kommer til å klare faget nå heller. Vi jobber for gode relasjoner mellom lærere og elever slik at elevene kan ta opp sine utfordringer med læreren istedenfor å slutte med faget. Når elevene har gode strategier for å lære matematikk og de opplever mestring i faget, kan vi forhindre at de faller ut og ikke fullfører videregående skoler.

Når alle elever er en del av matematikkfaget og føler seg trygge i klasserommet er de inkludert i fellesskapet. 

Det første året av prosjektet har vi samlet alle matematikklærere på skolen og invitert Marit Lysebo til å holde forelesninger / work shop der vi fokuserer på gode relasjoner og trener på hvordan vi møter ulike elever.

De neste årene jobber vi videre med dette, enten i små grupper av lærere som har like elevgrupper, eller i større grupper der vi kan utveksle erfaringer om hvordan vi snakker med og møter elevene. 

Kontaktperson

Kristin Normann, kristin.normann@vtfk.no, 414 58 175

Seljord Folkehøyskole; Ungt innenforskap

Tiltakets navn

Ungt innenforskap

Tiltakets målgruppe

Unge voksne

Tiltakseier-/e

Seljord folkehøgskole

Hovedmålsetning

Hovedmålet i prosjektet er å øke opplevelsen av livsmestring hos unge voksne og øke motivasjon for å starte/fullføre læretid, arbeid eller studier. Prosjektet tar sikte på å styrke tilbudet ved Seljord folkehøgskole og UngRehab-tilbudet ved rehabiliteringssenteret AiR.

Beskrivelse av tiltaket

Prosjektgruppa består av Seljord folkehøgskole (SFHS), nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering (NK-ARR) og rehabiliteringssenteret AIR. Både SFHS og AIR har kompetanse og erfaring med å jobbe med unge voksne. Målet med prosjektet er å tilegne seg ny kunnskap om målgruppen, identifisere behov og styrke tjenestene for å fremme ungt innenforskap. 

Det er to hovedlinjer i prosjektet: 

 1. Øke kunnskap om individene og gruppa. Kartlegge en rekke faktorer for å identifisere behov i tjenestene. Utvikle kartleggingsverktøy som kan benyttes pedagogisk av lærere og annet personell. Kartleggingen tar sikte på å lære mer om gruppa og ikke minst avdekke hva som skjer med dem etter et år på folkehøgskole eller fire uker på UngRehab-tilbudet på AiR
 2. Styrke tilbud og tjenestene utifra avdekket behov. Et eksempel på dette å utvikle rutiner og  protokoller som lærere/andre kan følge for håndtering og forebygging av helseutfordringer. Prosjektet innebærer kompetanseutvekskling mellom aktørene, samt utvikle ny kunnskap om gruppen og utarbeidelse av nytt materiell. 

Prosjektperioden er på fire år hvor det kontinuerlig vil drives evaluering av kartleggingen og kompetanseutvikling. I prosjektperioden skal det utvikles verktøy, materiell og kompetanse som kan skaleres til andre skoler/aktører. I prosjektet er det i tillegg planlagt en oppfølgingsstudie av hvordan livsstil og psykisk helse som barn og ungdom hos telemarkingar født 1997 påvirker livsstil, arbeidsevne og utenforskap som ung voksen. Planlegges av Sykehuset Telemark, arbeidsmedisinsk avdeling i samarbeid med Universitet i Sørøst-Norge (USN) og NK-ARR. 

Kontaktperson

Lill-Katrin Nyhus, lill-katrin.nyhus@arbeidoghelse.no, 986 19 987

Siljan kommune; Ressursteam

Tiltakets navn

Ressursteam- sammen om overganger

Tiltakets målgruppe

Elever fra mellomtrinnet, ungdomsskole og vg1

Tiltakseier-/e

Siljan kommune

Hovedmålsetning

Å styrke overgangene fra barneskole til ungdomsskole og fra grunnskole til videregående opplæring for de sårbare elevene. 

Beskrivelse av tiltaket

Styrke overgangene fra barneskole til ungdomsskole og fra grunnskole til videregående opplæring for de sårbare eleven, ved å øke miljøterapeutstillingene i barneskolen og ungdomsskolen. På barneskolen skal vi følge opp sårbare elever og deres foresatte enda tettere og mer systematisk. Vi vil også trygge overgangen til ungdomsskolen ved at kjente voksne fra barneskolen følger disse eleven den første tiden. 

Gjennom samskapende prosesser skal vi utvikle nye og bærekraftige tiltak som sikrer sårbare elever en trygg overgang fra grunnskole til videregående skole, ved at ressurspersonen på ungdomsskolen følger de spesielt sårbare elevene over til videregående skole og gjennom vg1. 

Etablere tverrfaglige strukturer for nettverksbygging og samarbeid mellom kommunen og fylkeskommune, Rbup og frivillighet rundt det forebyggende arbeidet mot frafall i skole. Vi skal inngå et tett samarbeid med Rbup for veiledning og kompetansehevning, samt videreføre og forsterke samarbeidet med OT.

Sammen med frivilligheten skal vi etablere en mekke-gruppe for ungdom. Denne gruppa skal jobbe med motivasjon og mestring, samt tilby utprøving av praktisk yrkesfag for å ruste ungdom som er usikre på egne ferdigheter. Hensikten er å gi ungdom forhåndskunnskap rettet mot yrkesfag i videregående. Tilbudet vil også kunne gi ungdom som er usikre på veivalg, mulighet til å prøve ut hva praktiske fag innebærer. 

Kontaktperson

Hege Ekornrød Ulsnes, HegeEkornrod.Ulsnes@skole.siljan.no, 416 90 156

Ung Arena & Midt-Telemark kommune; Kraftkollektivet 

Tiltakets navn

Kraftkollektivet - empatiske voksne og robust ungdom

Tiltakets målgruppe

Hovedmålgruppe er elever ved Bø videregående skole, i tillegg til ansatte og foresatte ved skolen

Tiltakseier-/e

Bø videregående skole, Ung Arena - Midt Telemark kommune

Hovedmålsetning

Utvikle en modell for strukturert samhandling mellom Ung Arena og Bø videregående skole for å stimulere til økt inkludering i ungdomsgruppa.

Beskrivelse av tiltaket

Ta i bruk kompetansen fra Ung Arena og bruke denne i skolens tverrfaglige arbeid, men samtidig ta i bruk kompetansen ved Bø vgs i aktiviteter i regi av Ung Arena.
Det utvikles en modell for samhandling som kan driftes videre etter prosjektperioden.

Utvikle en rutine for trinnvis definert innsats ved bekymringsfulle signaler fra ungdom.

Sammen med ungdommen utvikle, planlegge, gjennomføre og evaluere pro-sosiale aktiviteter som fremmer inkludering.

Sette inkludering på dagsordenen gjennom skolering av skolens ansatte og foreldre/foresatte.

Kontaktperson

Jon Helge Bergane, jon.helge.bergane@vtfk.no, 947 88 696

USN; Frafall og skreddersydd retur

Tiltakets navn

Frafall og skreddersydd retur til ny deltakelse 

Tiltakets målgruppe

Unge i pågående skoleavbruddssituasjoner 

Tiltakseier-/e

Universitetet i Sørøst-Norge (USN)

Hovedmålsetning

Frafall og skreddersøm. Vi vil utvikle individuelt tilpassede veier til ny deltakelse for unge som har avbrutt eller er i ferd med å avbryte sin skoledeltakelse. 

Beskrivelse av tiltaket

Nyere forskning viser at flere og flere unge fullfører videregående opplæring på normert tid. Utviklingen er svært positiv, men skaper samtidig – og som konsekvens av dette – økende fare for langvarig utenforskap for de som likevel ikke fullfører. For når nesten alle fullfører risikerer de som ikke gjør det å bli stående mer isolert enn noen gang. 

Vi må kanskje flytte fokuset fra gruppen til individet: 
Hvordan kan vi lage individuelt tilpassede returløp til ny samfunnsdeltakelse? 

Vi vil systematisk undersøke hvordan erfaringsoverføring fra unge voksne med egne avbrudd kan bistå unge som befinner seg i pågående skoleavbruddssituasjoner til ny individuelt tilpasset deltakelse. 

Kan vi lage en panel-modell for erfaringsoverføring i en konkret setting som kan tas i bruk lokalt andre steder i vår region?   

Kontaktperson

Geir H. Moshuus, geir.moshuus@usn.no, 400 44 410

Vinje kommune; Læringsmiljøteam

Tiltakets navn

Læringsmiljøteamet

Tiltakets målgruppe

Barnehagar og skular i Vinje og Vest-Telemark vidaregåande skule

Tiltakseier-/e

Vinje kommune v/oppvekstsjef Anders Sandvik

Hovedmålsetning

Å førebygge utanforskap ved å jobbe for at alle barn og unge i Vinje kjenner at dei høyrer til, og opplever å vere ein verdifull del av fellesskapa i barnehagen, på SFO og på skulen. Dette skal føre til inkludering. 

Å bidra til at barn og unge i Vinje blir trygge, slik at dei kan ta ein aktiv rolle i kanpen mot utanforskap og for innanforskap. 

Beskrivelse av tiltaket

Læringsmiljøteamet er eit tverrfagleg rettleiingsteam som skal støtte barnehagane og skulane i Vinje, og Vest-Telemark vidaregåande skule, i  arbeidet med å sikre at barna har eit trygt og godt barnehage- og skulemiljø.

Teamet skal både bidra i det førebyggande arbeidet til barnehagane og skulane og gje støtte i enkeltsaker. Teamet består av representantar frå barnehage, skulefritidsordning, grunnskule, vgs og skulehelsetenesta.

Vinje kommune har inngått eit samarbeid med  Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger. Dei skal bidra i prosessen med å etablere og kvalifisere dette teamet. På den måten ynskjer me å sikre at Læringsmiljøteamet får spisskompetanse på det å fremje trygge og gode barnehage- og skulemiljø, førebygge og handtere mistrivnad, utanforskap, mobbing og andre krenkingar.

Kontaktperson

Grethe Seim (koordinator i teamet), grethe.seim@vinje.kommune.no, 991 08 683

Våre Unge Larvik; Larvik lærlingkontor

Tiltakets navn

Larvik lærlingkontor 

Tiltakets målgruppe

Unge i alderen 15-25 år

Tiltakseier-/e

Larvik kommune

Hovedmålsetning

Larvik læringkontor skal bidra til å realisere den politisk vedtatte læringesatsningen i Larvik kommune samt styrke opplærings-, kvalifiserings- og arbeidsmuligheter i Larvik kommune for utsatte unge

Beskrivelse av tiltaket

Vi etablerer Larvik læringkontor som en del av Våre unge-satsingen for å samordne, utvikle og koordinere de ulike fagmiljøene som jobber med ulike deler av opplærings- og kvalifiseringsløpene for arbeid i Larvik kommune.

Opprettelsen av Larvik lærlingkontor samordner kommune, videregående opplæring og NAV i et felles fag- og kompetansemiljø for å utvikle sømløse og individuelt skreddersydde opplærings- og kvalifiseringsløp for unge i målgruppen inn mot ansettelse i kommunen. 

Det vil resultere i nye måter å jobbe på for de ulike fagpersoner som har ulike roller og ansvar/ delansvar for opplæring, kvalifisering og ansettelse av unge i målgruppen og den nødvendige tilretteleggingen og oppfølgingen underveis. 

Larvik læringkontor vil også bidra til innovasjon i kommunens rolle som arbeidsgiver gjennom å øke inkluderingskompetansen og utvikle nye samarbeidssystemer både internt og mellom forvaltningsnivåene stat, fylke og kommune knyttet til opplæring og kvalifisering av utsatte unge.

Vi har erfart at det er mange ulike aktører som har ansvaret for hver sin “del” av prosessen fra utdanning til lære, samtidig som det er liten tradisjon i kommunen for å ta inn unge fra alternative opplæringsløp som vekslingsmodellen, praksisbrevkandidater og lærekandidater. 

Ny samordnet og samskapt praksis gjennom etableringen av Larvik læringkontor skal erstatte uhensiktsmessig fragmentering, og sikre gode systemer og tjenester i overgangen fra opplæring til lære/praksis og arbeid. 

Kontaktperson

Frøydis Straume, froydis.straume@larvik.kommune.no, 464 44 022

Målsetting

I fellesskap utvikler vi varige tiltak og arbeidsmåter som forebygger utenforskap og fremmer inkludering i Vestfold og Telemark!

Sentrale elementer i programmet:

 • Samarbeid utover egen organisasjon
 • Medvirkning fra brukere/innbyggere/elever
 • Forankring av tiltak hos beslutningstakere
 • Systematisk evaluering 
 • Planer for implementering og varig drift
 • Innovativt tilsnitt
 • Faglige begrunnelser
Inger Elisabeth Borge
Prosjektleder