Partnerskapsavtaler med frivillige organisasjoner 2025-2029

Telemark fylkeskommune lyser ut ny 4-årsperiode med partnerskapsavtaler mellom frivillige organisasjoner og fylkeskommunen. Dette ble vedtatt av hovedutvalg for utdanning, folkehelse og tannhelse 29.mai 2024.
Foto: fstop123/Getty Images Plus

 

Formålet med samarbeidet er felles innsats for å styrke måloppnåelse for begge parter. Telemarks hovedutfordring innen folkehelse er sosial ulikhet , og frivilligheten har en vesentlig rolle i utjevning av ulikhetene. Ordningen innebærer at fylkeskommunen inngår gjensidig forpliktende partnerskapsavtaler med et utvalg frivillige organisasjoner. Avtalene skal ivareta både frivillighetens autonomi og fylkeskommunens regionale utviklingsmål.

Innretningen på partnerskapet

I Telemark er sosial ulikhet vår største folkehelseutfordring og sosial utjevning er dermed et hovedmål. Sosial utjevning betyr at man arbeider for at alle skal ha mest mulig like muligheter, rettigheter og/eller levekår.

Fylkeskommunen ønsker å legge til rette for fleksible og tillitsbaserte tilskudd som kan brukes enten til drift eller mer varig prosjektetablering og knytter dermed ikke utlysningen av partnerskapsmidler til konkrete enkeltprosjekter. Derimot inviteres frivillige organisasjoner til å søke om partnerskap med fylkeskommunen for sammen med oss, og de øvrige partnerskapsorganisasjonene å utforske hvordan vi kan utvikle fylket til å være mer inkluderende for alle.

Hvem kan søke?

Partnerskapsordningen gjelder regionale, frivillige organisasjoner. For å søke om partnerskap må organisasjonen ha tilstrekkelig regional utbredelse og rette sin virksomhet mot store grupper av befolkningen med mål om å utjevne sosial ulikhet. Organisasjonen må ha medlemmer og/eller frivillige i minimum tre kommuner i Telemark. Søkerorganisasjoner må være registrert i Frivilligregisteret i Brønnøysund. 

Partnerskapsordningen gjelder ikke organisasjoner som kan få støtte fra statlige organ på regionalt nivå, for eksempel politiske partier, tros- og livssynssamfunn eller brukerorganisasjoner innen spesialisthelsetjenesten som kan få støtte fra Helse sør-øst eller Statsforvalteren.

Hva kan det søkes om? 

Telemark fylkeskommune ønsker å inngå partnerskap med organisasjoner som vil bidra på befolkningsnivå til å utjevne sosial ulikhet. Det innebærer at søkerorganisasjoner må se det som sammenfallende med egne målsettinger å øke innsatsen for å bli mer inkluderende, tilgjengelig og med lavere terskel for målgruppene. Fylkeskommunen ønsker å velge ut de organisasjonene som vurderes til best å kunne bistå i arbeidet med å utjevne sosial ulikhet.

Søknadsbeløp for den enkelte søker er satt til kr. 200.000- 350.000 kroner per år over fire år fra og med 2025. Tilskuddet vil bli utbetalt årlig med forbehold om årlig politisk bevilgning. 

Kriterier for å vurderes som partnerskapsorganisasjon

Organisasjoner som ønsker å søke må svare opp ulike kriterier og spørsmål for å bli vurdert som partnerskapsorganisasjon. Kriteriene er:

 1. Organisasjonen må vise til egne overordnede målsettinger om hvordan innsatsen skal bidra til bedre folkehelse i Telemark.
 2. Organisasjonens aktivitet må være rettet mot hele befolkningen eller alle i en gitt gruppe (for eksempel årskull eller geografiske rammer) uavhengig av om de er særlig utsatt
 3. Organisasjonen må beskrive hvor og hvordan virksomheten møter sosial ulikhet både gjennom 
  • aktiviteter  
  • rekruttering av frivillige

Fylkeskommunens forpliktelser i avtalen

 • Koordinere og administrere partnerskapet og arrangere samlinger
 • Legge til rette for kunnskaps- og erfaringsdeling, samt organisasjonsutvikling på tvers 
 • Bistå og understøtte organisasjonene (bl.a. ved å tilby kompetanseheving)
 • Dokumentere og dele erfaringer

Den enkelte partnerskapsorganisasjonens forpliktelser i avtalen 

 • Ha tett dialog med fylkeskommunen
 • Arbeide i tråd med kriteriene (se ovenfor)
 • Delta på partnerskapssamlinger
 • Dokumentere og dele erfaringer (herunder årlig rapportering)
 • Bidra til å styrke fylkets samlede kunnskap og tilbud om utjevning av sosial ulikhet

Tildeling av partnerskapsavtaler

Tildeling av partnerskapsavtaler vil bli politisk behandlet i Hovedutvalg for utdanning, folkehelse og tannhelse 01.10.2024. Svar vil bli sendt ut umiddelbart etter dette.

Ifølge Forvaltningsloven §28 er det ikke klageadgang på vedtaket.

Anbefalte linker 

De to følgende dokumentene inneholder kunnskap og tips som kan være nyttige for alle frivillige organisasjonene som ønsker å arbeide med sosial utjevning, -ikke begrenset til de som retter seg mot barn og unge. Det tredje dokumentet er Telemark fylkeskommunes oversiktsdokument.

 

Partnerskapsavtaler med frivillige organisasjoner 2020-2024

Vestfold og Telemark fylkeskommune inngikk i 2020 partnerskap med 13 ulike frivillige og humanitære organisasjoner. Målsetningen med avtalene er en felles innsats som skal bidra til å utjevne sosial ulikhet og fremme god psykisk helse. Avtalene skal ivareta både frivillighetens autonomi og fylkeskommunens regionale utviklingsmål.

Avtalene ble inngått med Vestfold og Telemark fylkeskommune og vil forsette ut 2024. Fra 1. januar 2024 vil ansvaret deles mellom de to nye fylkeskommunene etter hvor organisasjonen geografisk har sitt tyngdepunkt. Telemark har partnerskap med følgende organisasjoner: 

 • DNT Telemark
 • Kirkens bymisjon Aust-Agder og Telemark
 • Kirkens SOS Tunsberg og Kirkens SOS Telemark
 • Selvhjelp Norge, Vestfold, Telemark, Viken
 • Senter mot incest og seksuelle overgrep (SMISO)
 • Pensjonistforbundet Telemark
 • Telemark landbruksselskap
 • Telemark Røde kors
 • Vestfold og Telemark idrettskrets

Publisert: 31.08.2021 Oppdatert: 12.06.2024 kl.14:10

Søknadsskjema

Søknadsskjema

Søknadsskjemaet må lastes ned lokalt på egen PC.

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 15. august 2024

Søknader skal sendes elektronisk til: post@telemarkfylke.no og merkes med saksnummer 24/16256.

Har du spørsmål om utlysningen?

Mona Kluck
Rådgiver skoleutvikling og folkehelse
Linn Therese Jacobsen Bergheim
Rådgiver skoleutvikling og folkehelse