Program for folkehelsearbeid

Program for folkehelsearbeid er et statlig initiativ til en tiårig satsing (2017-2027), som skal styrke kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet. Barn og unge (0-24 år) er prioritert målgruppe.

Programmet skal fremme lokalt rusforebyggende arbeid og bidra til å integrere psykisk helse som en likeverdig del av det lokale folkehelsearbeidet.Det er etablert en statlig tilskuddsordning for utprøving av metoder og tiltak i kommunene. Fylkeskommunen er programansvarlig over for Helsedirektoratet, som forvalter tilskuddsordningen.

Program for folkehelsearbeid ble etablert før regionsreformen. Telemark fylkeskommune ble programkommune fra 2018 og fikk navnet Rusfritt, robust og rettferdig. 

Vestfold og Telemark fylkeskommune fikk i 2020 tilskuddsmidler til ny satsning mot vold og overgrep som del av Program for folkehelsearbeid. Denne satsningen har fått tittelen Sammen Mot.