Telemark- Rusfritt, robust og rettferdig

Telemark fylkeskommune er med i tilskuddsordningen Program for folkehelsearbeid i kommunene. Midlene går til lokal tiltaksutvikling for å fremme trivsel og livskvalitet blant barn og unge.
Foto: www.colourbox.com

Satsingen Program for folkehelsearbeid er et samarbeid mellom KS, Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet. Den skal bidra til en langsiktig styrking av kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet, og legger særlig vekt på barn og unge, psykisk helse og rusforebygging. Kommunene som er med har tatt utgangspunkt i sine viktigste folkehelseutfordringer og på bakgrunn av det utviklet nye, samskapende tiltak. Hensikten er å utfylle folkehelsearbeidet i kommunene og utvikle ny kunnskap.

Målet med programmet

Barn og unge i Telemark opplever god psykisk helse og livskvalitet. De har tro på egne ressurser og opplever stor grad av mestring, trygghet og tilhørighet i hverdagen. 

Målgruppe

I programarbeidet skal det settes inn tiltak på de arenaene hvor barn og unge naturlig oppholder seg, eller det skal utvikles nye, universelle arenaer. Den primære aldersmålgruppen er 0-24 år. 

Ressurser

Livskvalitet, trygghet, trivsel, mestring og motstandskraft er ressurser som skal styrkes for at barn og unge skal ha et liv hvor rus og sosial ulikhet skal gi færrest mulig utfordringer og hvor den psykiske helsa er robust og god. 

Kommuner som er med i Program for folkehelsearbeid i Telemark

Gamle Telemark fylke ble med i Program for folkehelsearbeid i kommunene i 2018 og har mottatt årlige tilskudd. Pr. nå har vi i Telemark 12 tiltak i 10 kommuner med i programarbeidet. Kragerø, Hjartdal, og Notodden har vært med siden 2018. Skien og Vinje startet opp i 2019, mens Nissedal og Tinn ble tatt opp som programkommuner i 2020. Flere av disse tiltakene er nå i avsluttende fase av tilskuddsperioden og skal over i ordinær drift. I tillegg har også Midt- Telemark kommune vært programkommune med tiltaket "Ung Arena Midt-Telemark". Sluttrapport ble levert i 2023. 

I 2023 mottok Rusfritt, robust og rettferdig nye tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet til kommuner i Telemark som ønsker å bli del av Program for folkehelsearbeid i kommunene. I september 2023 vedtok Fylkestinget at fem kommuner får midler til nye tiltak. Disse fem tiltakene skal utvikles i henholdsvis; Bamble- og Porsgrunn (interkommunalt samarbeid), Skien, Nissedal og Seljord. Det betyr at fra 2023 er tre nye Telemarkskommuner tatt inn i programarbeidet.    

Felles for disse programkommunene er at de har tatt utgangspunkt i sine viktigste folkehelseutfordringer og på bakgrunn av det utviklet nye, samskapende tiltak. Hensikten er å utfylle folkehelsearbeidet i kommunene og utvikle ny kunnskap. Tiltakene er helsefremmende og universelle, samt har barn og unge som målgruppe. Det er viktig at tiltakene svarer på et reelt behov i kommunen. Les mer om de ulike tiltakene under. 

Bamble kommune 

Innhold kommer..

Hjartdal kommune

Innhold kommer..

Kragerø kommune

Innhold kommer..

Midt-Telemark kommune

Innhold kommer..

Nissedal kommune

Nissedal kommune har sidan 2020 vore ein del av Program for folkehelsearbeid i kommunane med prosjektet Ung i Nissedal. Vår målgruppe er unge frå 12-16 år. Vi jobbar for at unge har gode haldningar kring rus, er stolte av kommunen sin og trivast i aktivitet og på møteplassane. Om vi skal lukkast med dette må kommune, ungdom, næring, politikarar og frivillige samskape breitt. Vi bruker styrkebasert metode og leitar etter ressursar i ungdom og moglegheitene som ligg i samskaping. Sosialt samskapande innovasjon krev eit framoverretta og ope blikk for å lukkast i endringsarbeid. Eit fokus på ressursar framfor problem. Dette er også vår erfaring.

Hovudmål: I Nissedal har vi eit ungdomsmiljø prega av trivsel, inkludering og gode haldningar knytt til rus. 

Effektmål: 

 • Ungdom i Nissedal er fornøgde med oppvekstmiljøet sitt
 • Ungdom frå Nissedal er stolte av heimplassen sin 
 • Ungdom frå Nissedal har gode haldningar til rusbruk 
 • Ungdom frå Nissedal har integrerte verdiar om eigenverd og likeverd der personlege skilnader blir anerkjent og verdsett

Resultatmål: 

 • Barn og unges psykisk helse og rusførebygging er integrert i folkehelsearbeidet i planar og praksis
 • Samskaping blir brukt som metode i folkehelsearbeidet
 • Vaksne som er på barn og unges arena i Nissedal har fått ny kunnskap om trivsel, inkludering og førebygging av rusbruk
 • Vi har attraktive og inkluderande møteplassar for barn og unge
 • Vi bruker kreative uttrykksformer og digitale media i haldningsskapande arbeid
 • Vi formidlar kunnskap, fremjar haldningar som sikrar gode verdiar, likeverdige moglegheiter og nytta av å ta sjølvstendige val i tråd med Fagfornyelsen 2020
 • Andelen barn og unge som er fornøgde med oppvekstmiljøet sitt i ungdataundersøkinga har auka, og er på nivå med landsgjennomsnittet
 • Tal på unge som føler seg mobba har gått ned og er lågare enn landsgjennomsnittet på ungdataundersøkinga
 • I følgje ungdataundersøkinga rusar ungdom frå Nissedal seg i mindre grad enn landsgjennomsnittet

Målgruppe: Prosjektet vil fyrst og fremst rette seg mot barn og unge frå 12-16 år. 
For å nå denne målgruppa arbeider vi inn mot føresette og andre vaksne som møter på barn og unge gjennom jobb eller frivillig arbeid.

Aktuelle samarbeidspartar 

 • Frivillige lag og organisasjonar: idrettslag, menighetar, Røde Kors, Ungdomslag, Nissedal jeger- og fiskarlag
 • Politiet
 • Friluftsrådet Sør
 • Næringsliv/ lokale bedrifter
 • Lokalpolitikarar 
Notodden kommune

Innhold kommer..

Porsgrunn kommune

Innhold kommer..

Seljord kommune

Innhold kommer..

Skien kommune

Skien kommune har gjennom deltagelse i «Program for folkehelsearbeid i kommunene», både opparbeidet og utarbeidet tiltaket «Foreldrestyrke». Tiltaket er samskapende og et samarbeid mellom Skien kommune og frivilligheten. I hovedsak med utgangspunkt i to lokasjoner, Klyve Nærmiljøsenter og Herkules IF. 
Målsettingen for tiltaket er: 

 • Å være et foreldrestøttene tiltak basert på gjennomføring av temakvelder for foresatte i barnehager og på skoler.
 • Å bidra til økt refleksjon og dialog mellom foreldrene i den aktuelle barnegruppen eller klassen.
 • Å være et universelt tilbud ut mot alle foresatte med barn i barnehage og på skoler i Skien.

Hovedmål: 

Prosjektet har som hovedmål å fremme en trygg oppvekst for barn og unge i Skien kommune. 
Skien kommune bruker samskapende prosesser i sitt arbeid for å på best mulig måte å treffe målgruppen og bidra til økt refleksjon gjennom relevante og aktuelle temaer tilknyttet barn og unges oppvekst. 
En målsetting og holdning for vårt tiltak er at «Robuste voksne, gir robuste barn». Foreldrestyrke skal bidra til å gjøre foresatte mer trygge og robuste i sin rolle. 

Delmål: 

 • Øke dialogen i foresatt-gruppen og skape en arena for økt dialog også fremover i tid
 • Øke evnen til selvrefleksjon i fortsatt-gruppen gjennom samtaler om aktuelle problemstillinger tilknyttet foresatt-rollen. Dette gjøres ved at møtet tar utgangspunkt i at interaksjon er vesentlig og det har en dialogbasert tilnærmingsmetode.
 • Være «en dør inn» til andre tiltak i kommunen der behovet for støtte er større hos enkelte familier. 
 • Bidra med informasjon og kunnskap om aktuelle temaer tilknyttet foresatt-rollen. 

Samarbeidspartnere: 

 • Barn og unge, foresatte og ansatte i barnehage og skole
 • Forebyggende helse 
 • Frivillig sektor 
 • Barnas Stasjon – Blåkors 

Les mer på www.foreldrestyrke.no

Tinn kommune

Tinn kommune deltar i «Program for folkehelsearbeid i kommunene», og har i den anledning etablert og driftet møteplassen «Hjørnet» for ungdom mellom 16 og 20 år. Prosjektperioden varer fra 2020 til 2024. 

Hovedmål:

Målet er at vi gjennom samskaping med ungdom, samt interne og eksterne aktører, skal bidra til at ungdommene opplever tilhørighet og trivsel gjennom en lavterskel møteplass som er inkluderende og rusfri.  

Med dette menes det at Tinn kommune skal etablere og drifte en møteplass som er universell og uformell, i form av at det stilles få krav til ungdommene som benytter seg av tilbudet. Aktivitetene som planlegges skal være frivillig å delta på, og informeres om på forhånd. Ved at møteplassen tilrettelegger for sosial aktivitet vil det kunne bidra til at ungdommer opplever tilhørighet under trygge rammer. Dette vil kunne bidra til å minske risikoen for ensomhet, øke trivsel og bedre psykisk helse hos målgruppen.

«Hjørnet» - møteplass for ungdom

 • Åpen hver onsdag fra kl. 15.30 – 21.00

 • Sosial møteplass for ungdom fra siste halvdel av 10. klasse, til og med 20 år

 • Alltid gratis middag

 • Mulighet for å spille brettspill, shuffleboard og Nintendo Switch

 • Ulike arrangement og temakvelder som for eksempel Halloweenarrangement, gratis kino, sykveld, bingo etc.

 • Mekkegarasje hvor ungdommen kan mekke på bil, sammen med frivillige som har kunnskap

 • Samarbeid med interne og eksterne aktører 

«Hjørnet» har egen Facebookside: Hjørnet 

Vinje kommune

Vinje kommune deltek i Program for folkehelsearbeid, med prosjektet «Eg er meg og du er deg - livsmeistring og nærværstrening for barn» i perioda 2019-2023. 
Programmet har som hovudmålsetjing at barn og unge i Telemark opplever god psykisk helse og livskvalitet.

Hovudmål: 

Den overordna målsettinga for prosjektet har vore å gjere nærværstrening til ein integrert del av born si oppvekst i Vinje kommune.

Resultatmål for prosjektet: 

 • Tilsette i barnehage og skule har kompetanse til å gjennomføre nærværstrening.
 • Tilsette legg til rette for formelle og uformelle pusterom og gjennomfører systematisk nærværstrening.
 • Borna kan kjenne att, uttrykkje og handtere eigne kjensler.
 • Borna viser omsorg for seg sjølv og andre.  

Alle barnehagar, skular og helsesjukepleiarane i kommunen deltek i prosjektet. 

Gjennom systematisk arbeid med livsmeistring og nærværstrening i barnehage og skule ynskjer me at barn: 

 • får eit fast pusterom i kvardagen
 • får ein god balanse mellom aktivitet og kvile
 • får styrka sjølvkjensla
 • får auka empati og evne til å forstå andre
 • får evne til å setje sunne grenser og meistre eige liv
 • blir godt rusta til å takle motgang og stress

Dei praktiske øvingane er retta mot barn, med tanke på språk og innhald. Ei øving/aktivitet kan vare i alt frå 2-20 minutt, og vert tilpassa etter kva barna treng og er klare for der og då. Øvingane ber preg av leik, og ein er oppteken av å ha fokus på pust, kropp og hjartet. Det er også viktig med øvingar som styrkar fellesskap og samhald i gruppa, og som aukar samarbeid- og relasjonskompetanse.

Døme på tema/øvingar er: 

 • Pust
 • Avslapping og avspenning
 • Oppmerksomhet og fokus
 • Massasje
 • Yoga
 • Samarbeid og relasjon
 • Leik 

Prosjektet har eigen Facebookside: Eg er meg og du er deg - livsmeistring og nærværstrening for barn

Det ligg også noko informasjon på heimesida til kommunen (Under arbeid, så det vil kome meir etterkvart). 

Les mer om alle tiltakene i Program for folkehelsearbeid.

Publisert: 04.11.2019 Oppdatert: 18.03.2024 kl.09:28

Linn Therese Jacobsen Bergheim
Rådgiver skoleutvikling og folkehelse