Regional plan for folkehelse

Folkehelseutfordringene krever at flere samfunnssektorer går sammen om å finne løsninger. Fylkeskommunen mobiliserer og samordner folkehelseinnsatsen i fylket gjennom regional plan og tiltak i handlingsprogrammet. Dette foregår på tvers av fylkeskommunens fagsektorer og i samarbeid med kommunene, regional stat, kompetansemiljø og organisasjoner.

Telemark fylkeskommune har en regional plan for folkehelse, Regional plan for folkehelse i Telemark 2018-2030

Planen beskriver utfordringsbildet, langsiktige mål og strategier: Regional plan for folkehelse i Telemark 2018–2030

Handlingsprogram folkehelse i Telemark 2024

Handlingsprogram folkehelse i Telemark 2024 ble vedtatt i fylkestinget 28. februar 2024. 

Folkehelseutfordringene i Telemark danner grunnlaget for prioritering av tiltak i handlingsprogrammet. Sosial ulikhet i helse er pekt på som den største folkehelseutfordringen, og det anbefales å styrke følgende ressurser for god folkehelse i det regionale plan- og utviklingsarbeidet. God kvalitet i utdanning og et inkluderende arbeidsliv, støttende sosiale miljøer og helsefremmende nærmiljøaktiviteter. 

Strategiene og tiltakene i handlingsprogrammet, med tilhørende aktiviteter, er dels valgt ut fra de oppgaver og virkemidler fylkeskommunen er tillagt og dels prioritert ut fra eksternt tilførte midler. Handlingsprogrammet vil derfor ha en overvekt av aktiviteter knyttet til de områdene hvor statlige myndigheter og eksterne samarbeidsaktører bidrar med finansiering.

Les Handlingsprogram folkehelse 2024

Publisert: 14.06.2019 Oppdatert: 19.03.2024 kl.10:09