Samarbeidsrådet og folkehelsenettverket

Fylkeskommunen samordner regional folkehelseinnsats gjennom nettverk og partnerskap. Fylkeskommunens oppgave er å være regional samordner og pådriver for folkehelseinnsatsen i eget fylke.
Foto: alphaspirit/iStock/Getty Images Plus

Oppdatert informasjon vil komme i løpet av første kvartal 2024

Folkehelsenettverket

Telemark leder folkehelsenettverket som samler en bredde av folkehelseaktører, som kommunene, regional stat, kompetansemiljø og organisasjoner. Folkehelsenettverket møtes ca. 4 ganger i året, for å bygge kompetanse, utveksle erfaringer, sette aktuelle tema på dagsorden og fremme samarbeid mellom aktørene. Oversiktsdokumentet Slik lever vi Vestfold og Telemark trekker fram to store folkehelseutfordringen som nettverket i særlig grad har fokus på: Sosial ulikhet i helse og psykiske helseplager.

Med folkehelsenettverket bidrar fylkeskommunen som pådriver og samordner av folkehelsearbeidet i fylket, etter folkehelselovens §20.

Fylkeskommunen inngår også partnerskapsavtaler sammen kommunene og frivillige organisasjoner, der det inngår tilskudd til tiltak.

Kontaktperson for folkehelsenettverket: Inger Elisabeth Borge, teamleder folkehelse, inger.elisabeth.borge@telemarkfylke.no, 476 45 495 

Neste møte for folkehelsenettverket er torsdag 14. mars 2024. Se program og invitasjon

Samarbeidsråd for folkehelse 

Samarbeidsrådet er et rådgivende organ for regionale planer og strategier innen opplæring og folkehelse og i tillegg oversikten over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer. Samarbeidsrådet skal bidra til å sikre samhandling om pågående og nye folkehelsesatsninger i fylket og holde seg orientert om disse. Det er samarbeidsrådet for folkehelse som fremmer innstilling til fylkestinget i tildelinger av midler til Program for folkehelsearbeid og Sammen mot. Samarbeidsrådet gjennomfører ca. 5 møter årlig. 

Representanter fra følgende organisasjoner sitter i Samarbeidsrådet: 

  • NAV
  • KS
  • Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
  • KoRus-Sør
  • Universitetet i Sørøst-Norge
  • Helse Sør-Øst
  • Frivillige organisasjoner

Telemark fylkeskommune er representert ved leder for hovedutvalg (utdanning, folkehelse og tannhelse), sjef for utdanning, folkehelse og tannhelse og teamleder folkehelse.

Kontaktperson for samarbeidsrådet: Inger Elisabeth Borge, teamleder folkehelse, inger.elisabeth.borge@telemarkfylke.no, 476 45 495

Publisert: 26.04.2021 Oppdatert: 26.02.2024 kl.14:33