Folkehelseundersøkelse

Forskrift om oversikt over folkehelsen omtaler i §7 gjennomføring av fylkesvise folkehelseundersøkelser blant innbyggerne. Dette er spørreundersøkelser som gir verdifull oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer, og i tillegg sosial ulikhet i helse.
Foto: Madelen Heian

Folkehelseundersøkelsen - Helse og trivsel i Vestfold og Telemark 2021

Høsten 2021 svarte i overkant av 34 000 innbyggere over 18 år på spørsmål om livskvalitet, søvn, psykiske helseplager, helsevaner, og tilgang til kulturtilbud og offentlig transport i nærmiljøet.

Resultater er presentert i ulike rapporter.

Folkehelseundersøkelsen i Vestfold og Telemark

I vedlegget til rapporten kan du gå ned i de enkelte kommunetabeller. 

Les mer om undersøkelsen på www.vtfk.no. Du kan også hente ut tall fra din kommune

De første rapportene gir mye ny og nyttig informasjon som ike er tilgjengelig fra andre kilder, samtidig ligger det mange flere analysemuligheter i et datamateriale basert på et så stort antall deltakere i regionen. Les mer under om planer for videre analysearbeid. 

Folkehelseundersøkelsen - Helse og trivsel i Vestfold 2015/2016

Vestfold fylkeskommune gjennomførte, i samarbeid med Folkehelseinstituttet og Agder-fylkene, for første gang Folkehelseundersøkelsen i 2015/2016. 

Spørreskjema brukt i undersøkelsen ga et overordnet bilde på befolkningens helsetilstand og livskvalitet. Det inkluderte viktige faktorer som virker inn på befolkningens helse, og som det er vanskelig å finne pålitelig informasjon om. Svar fra undersøkelsen ble koblet mot sosioøkonomisk bakgrunnsinformasjon fra registre hos Statistisk sentralbyrå. Undersøkelsen har gitt verdifull kunnskap om sosiale helseforskjeller på lokalt og regionalt nivå. Se mer i egen rapport og resultater fra dybdeanalyser inkludert i «Slik lever vi Vestfold og Telemark, oversiktsdokument 2020». 

Langsiktig mål for undersøkelsen

Ved gjentatte undersøkelser vil det bli mulig å få frem utvikling over tid. Dette kan være verdifullt for å vurdere om det går i riktig retning for folkehelsearbeidets overordnede formål om å utjevne sosiale helseforskjeller.

Folkehelseinstituttet har utarbeidet en mal som skal benyttes ved gjennomføring av slike undersøkelser. I 2018 kom en ny revidert versjon av spørreskjema. Skjemaet brukt i 2021-undersøkelsen var styrket på å måle livskvalitet i befolkningen.

Resultater

Her er resultatrapporter fra Folkehelseundersøkelser i fylket samlet:

Resultatrapport. Folkehelseundersøkelsen Helse og trivsel 2015 i Vestfold, Vest-Agder og Aust-Agder

Folkehelseundersøkelsen Helse og trivsel 2015. De første resultatene for Vestfold

Mer om Folkehelseinstututtets arbeid med fylkeshelseundersøkelser:

Folkehelseinsituttet om fylkeshelseundersøkelser

Folkehelseundersøkelsen i Vestfold og Telemark 2021 

Last ned rapporten 

Last ned kommunetabellrapport 

Last ned sammenlikningsrapport 

Videre arbeid med Folkehelseundersøkelsen i Vestfold og Telemark 2021

Vestfold og Telemark fylkeskommune har inngått et samarbeid med forskere fra Universitetet i Sørøst-Norge (USN) om å gjøre nye og dypere analyser basert på de over 34 000 svarene som ble samlet inn høsten 2021. Svarene skal også kobles opp mot registerdata fra Statistisk sentralbyrå for økte analysemuligheter. 

I disse analysene vil det særlig rettes et søkelys mot livskvalitet og det som styrker helsen. Det er planlagt å få frem kartfremstillinger av ulike resultater. I kommuner hvor mange personer har svart kan resultater på kart kan vises på mindre områder innad i en kommune. Kunnskap om befolkningens generelle livskvalitet i et område kan for eksempel være nyttig kunnskap for en kommune som vurderer ulike endringer eller tiltak, i avgrensede geografiske områder. 

Arbeidet med videre analyser er planlagt å foregå fram til slutten av 2028, men vi forventer resultater underveis. De vil bli tilgjengeliggjort via våre nettsider etter hvert som de er klare. 

Spørsmål?

Enten du deltok i undersøkelsen eller ikke og har spørsmål om dette arbeidet. Ta kontakt med Mari N. Espetvedt på e-post mari.espetvedt@vestfoldfylke.no eller telefon 908 48 929. 

Deltakere i undersøkelsen har egne rettigheter i forhold til oppbevaring og behandling av data. De kan du lese mer om på www.fhi.no  

Publisert: 18.06.2019 Oppdatert: 10.05.2024 kl.08:02