Interreg

Interreg er en internasjonal økonomisk støtteordning for bærekraftig regional utvikling. Interreg fremmer sosial og økonomisk utjevning på tvers av regioner og landegrenser i EUs 28 medlemsland, samt Norge og andre naboland. Programmet ble etablert i 1990, med norsk deltagelses siden 1996. Telemark fylkeskommune deltar på følgende Interreg-programmer:

Les mer om Interregprogrammet

 

Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak (ØKS) program

 • Støtter: private og offentlige organisasjoner
 • Prosjekter innenfor; Transport-mobilitet, innovasjon-entreprenørskap, arbeidsmarked og grønn omstilling
 • 141 300 000 euro totalt til utdeling for perioden 2021-2027
Les mer om ØKS programmet

Dette er samarbeidsregioner innenfor Interreg ØKS

Norske regioner som er med i Øks er Agder, Viken, Vestfold og Telemark, og Oslo. Samarbeidsregionene er Västra Gøtalandsregionen, Region Halland og Region Skåne i Sverige. Region Hovedstaden, Region Skjælland, Region Midtjylland og Region Nordjylland i Danmark.

 

Hvem kan søke om støtte?

 • Offentlige organisasjoner - Universiteter/høyskoler, forskningsinstitusjoner, offentlige myndigheter (nasjonalt, regionalt og lokalt nivå)
 • Private organisasjoner - Ideelle organisasjoner, næringslivs- og bransjeorganisasjoner
 • Bedrifter

 

Hvilken samarbeidsprosjekter kan du søke på:

Innovasjon og entreprenørskap

 • Forbedre forsknings- og innovasjonskapasiteten og bruk av avanserte teknikker
 • Utvikling av ferdigheter for smart spesialisering, strukturelle endringer og entreprenørskap

Grønn omstilling

 • Fremme fornybar energi
 • Fremme tilpasninger og forebyggende tiltak mot katastrofer i forbindelse med klimaendringer
 • Fremme overgangen til sirkulær økonomi

Transport og mobilitet

 • Utvikle bærekraftig, klimavennlig og intelligente nasjonal, regional og lokal mobilitet, inklusive forbedret tilgang til TEN-T og grenseoverskridende mobilitet 

Grenseløst arbeidsmarked

 • Styrke effektiviteten og inkluderingen i arbeidsmarkedene og tilgangen på kvalitetsysselsetting, gjennom utvikling av sosial infrastruktur og fremme sosial økonomi.

Programmet støtter både forprosjekter og hovedprosjekter.

 

Budsjett for 2021-2027 

Totale budsjett for EU på 141 300 000 euro og Norske interreg-midler er på 79 400 000 KR. Medfinansiering på norsk side vil være 50% og på EU-siden vil det være 60% 

Les mer om Interreg ØKS

 

Interreg North Sea Region Program

 • Støtter: utdanningsinstitusjoner, private, offentlige og frivillige sektorene
 • Mål: digitalisering, kobling mellom by og land, styrker og utfordinger i nordsjøbassenget
 • 151 000 000 euro totalt til utdeling for perioden 2021-2027
Les mer om Nordsjøprogrammet

Nordsjøprogrammet er en støtteordning som skal bidra til å sikre en grønn og bærekraftig fremtid for Nordsjøområdet. Programmet fremmer samarbeid på tvers av deltakende Nordsjøregioner gjennom prosjektsamarbeid hvor man kan teste ideer og løse konkrete stedbaserte utfordringer sammen med europeiske partnere.

Dette er samarbeidsregioner innenfor Nordsjøprogrammet for 2021-2027

Norske regioner som er inngår i programmet er Trøndelag, Agder, Vestland, Møre og Romsdal, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Oslo. Samarbeidspartner deler av Svergie, Danmark, Tyskland, Nederland og Flanders (Belgia)

 

Hvem kan søke om støtte?

Alle typer organisasjoner som tilhører det norske programområdet kan søke:

 • offentlig sektor
 • frivillig sektor
 • akademia og utdanningsinstitusjoner
 • stiftelser osv.
 • Privat sektor og bedrifter

 

Hvilken samarbeidsprosjekter kan du søke på?

Nordsjøprgrammet har fire hovedprioriteringer

 1. Robuste og smarte samfunn i Nordsjøregionen 
 2. Grønn omstilling i Nordsjøregionen 
 3. Nordsjøregionen i beredskap for klimaendringer 
 4. Bedre styring i Nordsjøregionen

I tillegg har har programmet definert tre tverrgående  tema som er viktig brikker for å oppnå programmets mål, disse er: 

 • digitalisering:
 • koblinger mellom by og land
 • styrker og utfordringer i Nordsjøbassenget 

Samarbeidsprosjektene må være innenfor hovedprioritering. Det finnes to typer prosjekter man kan gjennomføre i denne programmet. En småskalaprosjekt og hovedprosjekt.

Småskalaprosjektene har et maksimalt budsjett på € 500 000 og skal gå over maksimum 18 måned med mellom tre og syv partnere.

Hovedprosjektene har to faser. Det skal først søkes om «Expression of Interest» (E0l). Godkjente EoI kan søke om hovedprosjekt. Disse må ha minimum tre partnere fra tre forskjellige land i programområdet. Det er ingen budsjettbegrensinger, men sunn fornuft og kost/nytte er viktige prinsipper.

 

Budsjett for 2021-2027

Totale budsjett for EU er på 151.000.000 euro og Norske interreg-midler er på 2.291.262 euro. Støttegraden er 60% for partnere fra EU medlemsland og 50% for norske partnere. 

Les mer om Nordsjøprogrammet 

 

Interreg Baltic Sea Region Program

 • Støtter: bedrifter, offentlig organisasjoner og NGO, offentlig myndighet (på alle nivåer) og offentlig institusjoner som universiteter, forskningsinstitutter, utviklingsselskaper...etc.
 • Prosjekter innenfor: innovative samfunn, vann/hav, klimanøytrale samfunn og Institusjonell kapasitetsbygging for makroregionalt samarbeid
 • 250.984.822,93 euro totalt til utdeling for perioden 2021-2027
Les mer om Østersjøprogrammet

Interreg Østersjøprogrammet er et transnasjonalt samarbeidsprogram og støtteordning mellom elleve land rundt Østersjøen. Programmet fokuserer på grønn og smart omstilling til det beste for miljøet, økonomien og innbyggerne i regionen. 

Dette er samarbeidsregioner innenfor Østersjøprogrammet for 2021-2027

Programmet dekker alle regioner i Midt- og Sør-Norge. Samarbeidspartnere hele Sverige, Danmark, Finland, Estland, Latvia, Litauen, Polen og Hviterussland, samt nordlige deler av Tyskland og Nordvest-Russland.  

Hvem kan søke om støtte?

 • Offentlig myndigheter på alle nivåer
 • Bedrifter
 • Organisasjoner av offentlige myndigheter 
 • Institusjoner underlagt offentlig lov, som for eksempel utviklingsselskaper, universiteter, høyskoler, skoler, forskningsinstitutter, teknologisentra (herunder klynger og inkubatorer), offentlig eide energiselskaper og driftsselskaper for kollektivtransport.
 • kommersielle og ikke-kommersielle organisasjoner (NGO'er)

 

Hvilken samarbeidsprosjekter kan du søke på:

Innovative samfunn med fokus på:

 • Utvikling av mer robuste økonomier og samfunn
 • Mer brukervennlige offentlige tjenester

Vann og hav med fokus på:

 • Bærekraftig vannforvaltning
 • Blå vekst/maritim økonomi

Klimanøytrale samfunn med fokus på:

 • Sirkulær økonomi
 • Energiomstilling
 • Bærekraftig og smart mobilitet

Institusjonell kapasitetsbygging for makroregionalt samarbeid

I denne programperioden støtter programmet ordinære prosjekt (core projects) samt mindre prosjekt (small projects) (max € 500.000) innen de sju tematiske områdene.

 

Budsjett for 2021-2027

Totale budsjett for EU på 250.984.822,93 euro og Norske interreg-midler er på 1.850.000 euro. I tillegg til NDICI (Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument) midler på 8.800.000 euro. 

Støttegrad for norske aktører er 50/50. For øvrige programdeltakere er støttegraden 80/20.

Les mer om Interreg Østersjøprogrammet

 

Interreg Europe Program 

Interreg Europa har som mål å forbedre gjennomføringen av regional utviklingspolitikk gjennom erfaringsutveksling og overfæring av god praksis.

Les mer om Interreg Europa

Dette er samarbeidsregioner innenfor Østersjøprogrammet for 2021-2027 

Programmet dekker hele Norge (alle fylkene) og samarbeidspartnere er alle EU-land og sveits

 

Hvem kan søke om støtte?

 • Organisasjoner som styres av offentlig lov 
 • Offentlige myndigheter på alle forvaltningsnivåer
 • Ikke-profittsøkende private aktører (men de kan ikke være lead partnere)

 

Hvilken samarbeidsprosjekter kan du søke på:

Programmets overordnede mål er å forbedre gjennomføringen av regional utviklingspolitikk gjennom erfaringsutveksling, identifikasjon, formidling og overføring av god praksis. Det interreg-spesifikke målet «better cooperation governance» fungerer som overordnet politisk mål. Prosjektene har en varighet på fire år. 

80% av budsjettet vil bli fordelt på følgende politiske mål:

1. Et smartere Europa med fokus på

Forskning, innovasjon, digitalisering, SMB-ers konkurransekraft, smart spesialisering

2. Et grønnere Europa med fokus på

Energieffektivisering, fornybar energi, smarte energisystemer, klimatilpasning, vannforvaltning, sirkulærøkonomi, biologisk mangfold, reduksjon av forurensing og bærekraftig urban mobilitet

4. Et mer sosialt Europa med fokus på

Arbeidsmarked, sysselsetting, tilgang til helsetjenester, kultur- og turisme

20% av budsjettet vil bli fordelt på følgende politiske mål:

3. Et mer sammenbundet Europa med fokus på

Bærekraftig, intermodal mobilitet

4. Et mer sosialt Europa med fokus på

Utdanning, opplæring, livslang læring, inkludering og integrasjon av migranter

5. Et Europa tettere på sine innbyggere med fokus på

Bærekraftig integrert territoriell utvikling, kultur- og naturarv, bærekraftig turisme

 

Budsjett for 2021-2027

Totale budsjett for EU på 379 millioner euro og Norske interreg-midler er på 926.770 euro. Støttegrad er inntil 50 % for norske partnere og 70 og 80 % for EU-partnere avhengig av legal status.

Les mer om Interreg Europa

 

ESPON

ESPON 2030 er en støtteordning som skal inspirere og støtte politikkutvikling i Norge og Europa ved å ta fram ny, anvendbar og etterspurt forskningsbasert kunnskap.  

Les mer om ESPON

Dette er samarbeidsregioner innenfor Østersjøprogrammet for 2030

Programmet dekker hele Norge (alle fylkene) og samarbeidspartnere er EUs 27 medlemsland, Island og sveits

 

Hvem kan søke om støtte?

 

 

Hvilken samarbeidsprosjekter kan du søke på:

I første omgang vil ESPON 2030 ta fram kunnskap innen fire områder gjennom tematiske handlingsplaner. Disse er  

 • Klimanøytrale territorier
 • Governance/ nettverksstyring i funksjonelle regioner
 • Muligheter for alle mennesker og alle lokalsamfunn
 • Lokalsamfunn og byer som kan stå imot kriser

 

Budsjett for 2030

mer informasjon vil bli oppdatert snart

Les mer om Espon

 

Interessert?

 

Gå til prosjektbank 

 

Publisert: 18.03.2022 Oppdatert: 03.04.2023 kl.10:44