Dette skjer i nettverket

Kompetanseheving for å nå målet om klimagassreduksjon og klimatilpasning i Vestfold og Telemark står sentralt for aktivitetene som skjer i regi av klima- og energinettverket.

Aktivitetene i nettverket er basert på innspill sekretariatet har fått, og vil bli oppdatert fortløpende. Noter deg datoene allerede nå - eller tips en kollega som jobber med fagfeltet.

Program 2023

 • 8. – 11. mai: Industriuka i Porsgrunn.
 • 9. mai: Energifrokost i samarbeid med Skagerak Energi. Tema: «Hvor ble det av klimadebatten?».
 • 10. – 11. mai: Møt klima- og energinettverket på stand under Industriuka, Porsgrunn Arena.
 • 7. juni: Samling for innkjøpere i kommunene under prosjektet «Klimavennlige anskaffelser» i Porsgrunn
 • 15. – 16. juni: Lydløs-festivalen for elbåter i Arendal.
  • 15. juni: Oppvarming til festivalen, kl. 18-21. Klimanettverket i Vestfold og Telemark sammen med Klimapartnere Agder. På takterrassen til Arendals Fossekompani.
  • 16. juni: Fagkonferanse. Fremvisning av elbåter og mulighet for prøveturer. Pollen i Arendal.
 • Juni, andre halvdel: Fysisk medlemsmøte. Nettverket jobber med å få spikret dato og agenda.
 • 31. august: Dagskonferanse om areal og klima på Bølgen kulturhus, Larvik. I samarbeid med fylkesnettverket for Plan og utvikling. Tema: «Arealbruk - hvordan ivareta hensynet til både natur og klima?»
 • Oktober: Topplederforum for kommunedirektører, ordførere og andre sentrale beslutningstakere. Middag med nettverking og erfaringsutveksling kvelden i forveien.

Tidligere arrangementer i 2023 

 • 23. januar: Digitalt medlemsmøte.
 • 6. februar: Webinar om Klimaregnskap del 1.
 • 28. februar: Webinar om Klimaregnskap del 2.
 • 21. mars: Klimavennlige anskaffelser, Bø hotell.
 • 22. mars: Fossilfrie transportanskaffelser, webinar
 • 26. april: Fysisk medlemsmøte, Powerhouse Telemark i Porsgrunn.

 

Her kan du også se hvilke aktiviteter nettverket hadde i 2022

 

Aktivitetene er basert på forventningene til aktiviteter som er spilt inn av kommuner og næringsliv så langt, peker mot kompetanseheving innen temaer som:

 • klimaregnskap og klimabudsjett for egen virksomhet
 • bærekraftige og innovative anskaffelser
 • FNs bærekraftsmål i strategisk planlegging
 • energiproduksjon og energisystemer
 • sirkulær økonomi
 • klimatilpasning
 • bærekraftige og innovative anskaffelser
 • formidling av relevant regelverk

Praktisk om arbeidsformen til nettverket

Hvilke aktiviteter klima- og energinettverket gjennomfører, vil i stor grad kunne påvirkes av ønskene til bedrifter og virksomheter som blir medlemmer.

Men det er tenkt å legge opp til aktiviteter under temaene som er listet opp under. Disse aktivitetene vil være: 

 • Samlinger hvor man deler beste praksis, om temaer som klimaregnskap, klimaledelse og klimarisiko
 • Praktiske kurs og/eller aktiviteter for å heve kompetansen på sentrale temaer som klimaregnskap og offentlige anskaffelser
 • En kombinasjon av fysiske og digitale møteplasser
 • Regelmessige nyhetsbrev kan bli aktuelt

Hvem deltar i nettverket fra virksomheten?

En kontaktperson (minst) fra hver virksomhet kan fungere som et nav for å nå ut til relevante personer internt. Akkurat hvem som deltar på de ulike aktivitetene fra virksomhetenen, kan variere med hvilke temaer som settes på dagsordenen. 

Det kan være klimarådgivere som er interesserti klimaregnskap, ansaffelsesfolk som møter på aktiviteter om anskaffelser, ledere som deltar når klimaledelse er aktuelt tema. 

Vi kan også legge opp til formelle og/eller uformelle undergrupper etter tema, men dette kommer vi tilbake til når nettverket er etablert og i drift. 

Aktuelle temaer og hva du får som medlem

Medlemmene i klima- og energinettverket er selv med på å forme innholdet, men ved oppstarten av nettverket vil det bli aktiviteter knyttet til temaene under.

Tema 1: Klimaledelse og klimarapportering

Klimarapportering gjennom klimaregnskap og klimabudsjett er nyttige verktøy for å identifisere klimatiltak og planlegge for gjennomføring. De fleste virksomheter er fremdeles i startgropen med arbeidet. Hensikten er å gjøre den enkelte virksomhet bevisst på egne utslipp og reduksjonspotensiale og gi praktisk bistand til hvordan klimarapportering gjennomføres i virksomheten - på samme måte som økonomistyring. 

Integrering av klimaledelse i organisasjonen horisontalt og vertikalt er nødvendig for å få til en grønn omstilling. Klimaledelse handler om å forankre og integrere klima i de ulike deler av organisasjonen gjennom for eksempel etablering av klimarapportering og kobling til de ordinære budsjett- og regnskapsprosessene.

Klimaledelse handler også om å ha grønne strategier for anskaffelser og investeringer, klimarisiko, implementering av sertifiseringsordninger og klimakommunikasjon internt og eksternt. 

Vestfold og Telemark fylkeskommune ønsker å samarbeide med medlemmene i nettverket om klimarapportering og bruk av utslippsfaktorer. I første omgang fylkeskommunen utarbeider fylkeskommunen  klimaregnskap og klimabudsjett for egen drift basert på GHG-protokollen. Deretter  bygges det på med samfunnsbudsjett for klima.

Klima- og energinettverket:

 • skal arbeide for å øke kompetanse på klimarapportering hos medlemmene gjennom å arrangere aktiviteter som kan bidra til å utarbeide klimaregnskap- og budsjett. 
 • arbeider for å finne felles utslippsfaktorer.
 • legger til rette for erfaringsutveksling om klimaledelse og klimarapportering som sentrale virkemiddel for måloppnåelse.
 • muliggjør dokumentasjon av måloppnåelse og utslippsreduksjoner.
 • deler og innfører maler og forslag til utslippsfaktorer som kan benyttes i klimarapporteringen.
 • gir praktisk innføring i god klimaledelse gjennom å trekke frem beste praksis.
 • gir bistand til miljøsertifisering. 
Tema 2: Klimasmarte anskaffelser og investeringer

Anskaffelser og investeringer er viktig for å bidra til etterspørsel etter grønnere varer og tjenester.

Det offentlige anskaffelsesregelverket legger til rette for bruk av klima- og miljøparametere i anskaffelsesprosessen, men Klimakur 2030 peker på at mulighetsrommet så langt ikke utnyttes til sitt fulle. 

Det offentlige har en viktig rolle som innkjøper, men også private virksomheter gjør større og mindre anskaffelser med stort potensiale for utslippsreduksjoner. Anskaffelser og investeringer vil bidra til å utvikle grønnere varer og tjenester. 

Klima- og energinettverket:

 • vil tilby aktiviteter som bygger praktisk kompetanse for å gjøre klimasmarte investeringer og anskaffelser. Dette kan være investeringer i nye bygg, renovasjon av bygg, utslippsfrie byggeplasser, smarte transportløsninger og anskaffelser av andre varer og tjenester.
 • gjør virksomheter bedre rustet til å få ned utslippene fra egen virksomhet, gjennom økt kompetanse om hvordan investeringer og anskaffelser påvirker utslippene. 
Tema 3: Innovasjon og grønn vekst

Globale utfordringer krever et lokalt og tilpasningsdyktig næringsliv. Det er avgjørende å få til økt verdiskaping, flere arbeidsplasser og høy sysselsetting i alle deler av regionen gjennom grønn omstilling.

Vestfold og Telemark har et stort og variert næringsliv som historisk har vist stor omstillingsevne.

Landbruket, næringslivet og akademia vil spille en avgjørende rolle for å nå målet om verdiskaping gjennom grønn omstilling. Disse sektorene har allerede høy kompetanse og erfaring som vil være med å forme det grønne skiftet.

En viktig oppgave i nettverket vil være viktig å løfte frem de gode eksemplene som finnes i regionen og bidra til prosjektutvikling. 

Klima- og energinettverket:

 • blir et møtepunkt og en koblingsboks for virksomheter i vår region som kan bidra til innovasjon, videreutvikling og verdiskaping i næringsliv.
 • kobler virksomheter på tvers av bransjer. 
 • trekker frem beste praksis med relevante eksempler fra vår region og utenfra.
 • vil dekke temaer som fornybar energi, energieffektivisering, sirkulærøkonomi, klimatilpasning og klimarisiko, og eventuelle koblinger mot for eksempel anskaffelsesprosesser. 
 • bidrar til navigering i virkemiddelapparatet regionalt, nasjonalt og internasjonalt for å utløse prosjekter (regionale midler, Klimasats, Enova, Norges forskningsråd, EØS-midler og EU-midler).
 • skaper en arena for å utvikle prosjekter der flere går sammen om prosjekter med utslippsreduserende effekt. 
Tema 4: Klimatilpasning

Samtidig som samfunnet må redusere klimagassutslipp, er det nødvendig å tilpasse seg endringene klima, vær og natur som global oppvarming fører med seg. Norge vil få et varmere, våtere og villere klima, med mer nedbør, kortere vinter, og flere episoder med styrtregn, regnflom og overvann.

Samtidig vil klimaendringene gi muligheter for næringsutvikling og bedre lokalmiljø.

Klimaendringene påvirker bygninger, infrastruktur og landbruk. Klimatilpasning er en del av arbeid med plan og arealer i kommuner og fylkeskommuner, og kan være en kilde til forretningsutvikling i næringslivet. 

Klima- og energinettverket:

 • ønsker å skape gode møteplasser for å øke kompetanse og dele erfaringer om klimatilpasning i kommunene.
 • vise og dele erfaringer om hvilke forretningsmuligheter klimatilpasningen gir.
Tema 5: Internasjonalt samarbeid

Vestfold og Telemark fylkeskommune er godt orientert om internasjonale samarbeidsprogram og aktuelle prosjekt gjennom sine samarbeidsorganer i Norden, Europa og med enkeltland.
 
Klima- og energinettverket:

 • kan bruke fylkeskommunens internasjonale nettverk som grunnlag for prosjektsamarbeid, enten gjennom fremme egne prosjektideer eller bli invitert til prosjektsamarbeid fra andre.
 • har oppdatert informasjon om EUs initiativer innen fagområdet som kan deles med nettverksmedlemmene. 
 • kan fremme gode prosjekter i vår region i ulike internasjonale fora vi deltar i.
   
  Her finner du  mer informasjon.

Publisert: 17.03.2020 Oppdatert: 03.10.2023 kl.14:28