Bibliotek og bærekraft

Bærekraftig utvikling består av tre dimensjoner; klima og miljø, økonomi og sosiale forhold. Bibliotekene bidrar på alle de tre områdene.

Bibliotekenes fremste bidrag i arbeidet med å nå FNs bærekraftsmål ligger i tilgangen til pålitelig informasjon og kunnskap. Dette er en forutsetning i arbeidet for å nå alle bærekraftsmålene. Bibliotekene er dessuten en trygg og inkluderende møteplass for alle som er med på å utjevne forskjeller i tillegg til å fremme likestilling og inkludering.

De tre dimensjonene i bærekraftig utvikling er klima og miljø, økonomi (som også omhandler grønn vekst og mindre ulikhet) og sosiale forhold. Denne siden er en ressursside for bibliotekene hvor vi samler relevant informasjon og lenker.

 

Klima og miljø

Bibliotekene gir tilgang til sine samlinger som omhandler viktige tema i bærekraftsmålene. Samlingene er tilgjengelig for alle som bor i landet og bibliotekene har en godt etablert delekultur gjennom lånesamarbeidet. Materialet gjenbrukes gang på gang og er tilgjengelig for mange.

De siste årene har bibliotekene også økt sin bevissthet på bærekraftig drift av bibliotek, for eksempel Skiens miljøbibliotek

 

Økonomi

Under økonomi ligger også grønn vekst og mindre ulikhet. Bibliotekene bidrar til å utjevne forskjeller i samfunnet ved at alt stilles til rådighet for alle. Tjenestene er tilgjengelig for alle og uavhengig personlig økonomi, kjønn, alder, religion, etnisitet og hvor du bor.

Noen bibliotek har etablert frøbibliotek som oppmuntrer til å produsere sin egen mat . Kunnskap om hvordan så frø og høste igjen er viktig for å forstå hvordan vi kan utnytte ressursene rundt oss.

 

Sosiale forhold

En befolkning med god helse og livskvalitet er samfunnets viktigste kapital. Sosial bærekraft handler om å sikre alle mennesker kan leve et godt liv og handler blant annet om utdanning, anstendig arbeid, likestilling, kulturelt mangfold og et godt helsetilbud. I likhet med folkehelsearbeidet handler det om å sette menneskelige behov i sentrum. Bibliotekene legger til rette for rettferdighet og inkludering gjennom lik tilgang til goder og ressurser for alle mennesker.

Sosial bærekraft handler også om å skape de gode sosiale møteplassene for både opplevelser og deltakelse. De seneste årene har bibliotekene også tatt i bruk samskaping og medvirkning som verktøy for å bygge stedstilhørighet, sosial samhørighet og gode lokalsamfunn.

"Menneskelig utvikling og helse fremmes gjennom innsats på tvers av samfunnets sektorer og nivåer, gjennom myndiggjøring av lokalsamfunn og medvirkning fra befolkningen." Sitat fra NIBR-rapport om folkehelse og sosial bærekraft (s. 33).

 

Ressurser for bibliotekene

Norsk bibliotekforening har en temaside om bibliotek + bærekraft = sant.

FN-sambandet og Norsk barnebokinstitutt med samarbeidspartnere har utarbeidet  Bærekraftsbiblioteket som består av boklister med aktiviteter til FNs alle 17 bærekraftsmål. Dette er opplegg for skole, bibliotek og andre til å arrangere lesesirkler for barn og unge i alderen 6-15 år. (Det er også et nettkurs i Bærekraftsbiblioteket under utvikling, som vil bli publisert på bibliotekutvikling.no i løpet av våren 2023.)

Viken fylkeskommune har utarbeidet en sjekkliste for bærekraft som kan brukes til å gjøre en vurdering av bærekraftkonsekvenser og samfunnseffekter for ulike tiltak 

I undersøkelsen Folkebibliotekernes betydning for borgerne i Danmark ble det utarbeidet en rapport som så på hva bibliotekene betyr for de enkelte brukerne ut fra de fire dimensjonene sosialt, intellektuelt, kreativt og emosjonelt.

Fra IFLA

 

 

Publisert: 23.02.2023 Oppdatert: 27.02.2023 kl.09:38