Graving i landbruket

Hvis du er bonde/gårdbruker, gjelder kjørereglene du finner nedover på denne siden. Noen saker skal sendes oss til uttalelse.

Drenering

Reglene om tilskudd til drenering av jordbruksjord sier at kommunen skal vurdere om en søknad kan berøre automatisk fredete kulturminner. For å lette arbeidet, har vi vurdert at kun disse søknadene skal oversendes oss:

Staten betaler alle arkeologiske undersøkelser dersom arealet ikke overstiger 100 dekar. I motsatt fall betaler tiltakshaver alt.

Nydyrking

Disse søknadene skal sendes til oss:

  • Tiltak som berører automatisk fredete kulturminner, uavhengig av tiltakets størrelse. Dette kan du sjekke i kulturminnesøk. 
  • Uavhengig av om tiltaket berører kulturminner eller ei, skal det sendes oss hvis nydyrking overstiger femten dekar innenfor en femårsperiode.

Staten betaler alle arkeologiske undersøkelser dersom tiltaket er mindre enn femten dekar innenfor en femårsperiode. I motsatt fall betaler tiltakshaver alt.

Landbruksveier

Disse søknadene skal sendes til oss:

  • Tiltak som berører automatisk fredete kulturminner, uavhengig av tiltakets størrelse. Dette kan du sjekke i kulturminnesøk. 
  • Uavhengig av om tiltaket berører kulturminner eller ei, skal det sendes oss hvis anlegging av ny eller opprusting av eksisterende vei overstiger tre kilometer innenfor en femårsperiode.

Staten betaler alle arkeologiske undersøkelser dersom veistrekket er kortere enn tre kilometer innenfor en femårsperiode. I motsatt fall betaler tiltakshaver alt.

Stanse- og meldeplikt for alle typer tiltak

Hvis det dukker opp noe som kan være et gammelt kulturminne mens arbeider pågår, må arbeidene straks stanses. Tiltakshaver må varsle oss. Vi kommer raskt ut til stedet for å avgjøre hva som videre skal skje.

 

Publisert: 26.01.2018 Oppdatert: 08.04.2024 kl.12:38