Kulturarv

Vårt oppdrag er å forvalte kulturarv som kilde til kunnskap, opplevelse, tilhørighet og bærekraftig bruk for oss og fremtidige generasjoner.

Menneskelig aktivitet setter spor som blir kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap. Kulturarv er spor fra både nær og fjern fortid, det vi lever med i dag, og det vi bringer videre til kommende generasjoner. Det er ikke-fornybare ressurser som er kilder til kunnskap, opplevelse, tilhørighet og bruk. Det er avgjørende for samfunnsutviklingen at kulturarven sikres, brukes og ivaretas som kilde for oss i dag og inn i framtiden.

Alle skal ha mulighet til å engasjere seg og ta ansvar for kulturmiljø. Kulturmiljø skal bidra til bærekraftig utvikling gjennom helhetlig samfunnsplanlegging. Et mangfold av kulturmiljø tas vare på som grunnlag for kunnskap, opplevelse og bruk.

Team kulturarv er regional kulturmiljømyndighet. Kulturminneloven, tilskuddsordninger, stortingsmeldinger og andre politiske føringer er blant de verktøyene vi har som grunnlag for vårt arbeid.

Følg gjerne vår Facebook-side for oppdateringer om kulturmiljøarbeidet i Telemark.