Tilskudd

Bilder av prosjekter som har fått tilskudd
Her finn du fylkeskommunens ulike ordningar for tilskot til kulturmiljø og formidling. Vi har samla informasjon om kven som kan søkje og kva man kan få støtte til.

Det er fleire stader ein kan søkje tilskot til prosjekt knyttet til kulturarv. Vi i fylkeskommunen gjev i all hovudsak tilskot til kulturminne og -miljø som er freda etter kulturminnelova (sjå i boksane over).  

Om du eiger eit kulturminne som ikkje er freda, så finn du gode tips og oversikt over ulike ordningar på nettstaden til Bygg og bevar: Tilskotsordningar for kulturarv

Bygningsvern Telemark har tilbod om gratis fyrstegongssynfaring for eigarar av verneverdige bygg. Her kan du mellom anna få råd om tilskot og utføring. Les meir og bestill synfaring her: Bygningsvern Telemark.

Her er lenker til nokre av dei største ordningane: 

Kulturminnefondet

Fortidsminneforeningen

Stiftelsen UNI

Norsk kulturarv

Sparebankstiftelsen

Miljøtiltak i jordbruket

Smil-tilskudd