Freda og avtalefesta verneverdige fartøy

Ferge på vei til å bli satt i stand
Storegut på slipp Foto: Cecilie Nørberg, Telemark fylkeskommune

Publisert:

30.08.2021

Oppdatert:

13.05.2024 kl.10:56

Eiere og forvaltere av freda eller verna fartøy kan få tilskudd. Det samme gjelder organisasjoner, foreninger og prosjekter som opererer innenfor tilskuddsordningens formål.

Tilskudd til verna og freda fartøy skal bidra til bevaring av kulturminner som forteller om Norges utvikling som sjøfartsnasjon. Det er et mål å øke kunnskapen om mangfoldet av bevarte fartøy og deres rolle i samfunnet, før og nå. For å nå dette er målet skal tilskuddsordningen bidra til å sikre fartøyene mot tap, sette dem i stand og bidra til å holde dem operative.

Tilskuddsposten skal medvirke til at verna og freda fartøy kan istandsettes etter antikvariske retningslinjer og benyttes som ressurser i en bærekraftig samfunnsutvikling.

For mer informasjon om tilkusddsposten se: Post 74 Fartøyvern - Riksantikvaren

Fristen for å søke om tilskuddsmidler er 1. november.

Søknader skal sendes inn digitalt her: 

 digisak.ra.no

Slik går du frem:

 • For å søke må du først logge inn. Det gjør du ved å trykke på knappen øverst i høyre hjørne. Digisak benytter seg av ID-porten for å pålogging. Håndverkere kan søke på vegne av eier. 
 • Under fanen «Jeg skal søke» finner du frem til riktig tilskuddsordningen for ditt prosjekt. Du kan lese om de ulike ordningene, men du må være innlogget for å kunne søke.

Du finner god hjelp og veiledning underveis. Dersom du likevel har spørsmål om utfyllingen, så ta kontakt med oss.  

Svar på søknaden vil normalt være klar i mars når fylkeskommunen får tildeling fra Riksantikvaren.

Dette kan du få tilskudd til

Det kan gis tilskudd til sikring, vedlikehold, istandsetting og restaurering av freda og verna fartøy. Med freda fartøy menes i forskriften fartøy som er freda etter kulturminneloven § 14a. Med verna fartøy menes i forskriften fartøy som er tildelt status som vernet etter søknad og særskilt avtale med Riksantikvaren.

For tilskudd er det et vilkår at fartøyet har tilstrekkelig grunnlagsdokumentasjon til å kunne vurdere tiltakene det søkes tilskudd til. Med grunnlagsdokumentasjonen menes en oppdatert tilstandsvurdering, en teknisk-historisk dokumentasjonsrapport og en restaureringsplan. Dokumentasjonsrapporten og restaureringsplanen skal være godkjent av kulturmiljøforvaltningen.

Tilskuddsmottaker kan bruke 10–15 % av tilskudd til prosjektledelse og prosjektoppfølging forbundet med tiltak det gis tilskudd til.

Det gis ikke tilskudd til:

 • kostnader knyttet til dugnadsinnsats
 • reise og opphold
 • sertifiseringsutgifter som ikke kan defineres som antikvariske tiltak
 • administrative utgifter hos eier
 • museumsdrift eller -virksomhet.
Krav til kompetanse

Prosjekterende og utførende foretak skal oppgi formell kompetanse og referanseprosjekter med kontaktinformasjon. Generelt skal det stilles krav til at håndverkerne har deltatt i minst to prosjekter tidligere med tilsvarende arbeidsoppgaver. Som et alternativt eller supplerende krav til erfaring, kan det stilles krav om gjennomført relevant utdanning eller kurs.

Det kan lempes på kravene om referanseprosjekter og tidligere deltakelse med tilsvarende oppgaver, under forutsetning av at utførende foretak knytter til seg den nødvendige kompetansen fra andre aktører med relevant erfaring. Det skal i slike tilfeller opplyses hvilken kompetanse som blir tilknyttet prosjektet. Også denne kompetansen må dokumenteres.

Søknadens innhold
 • Søkerens navn, adresse, organisasjonsnummer, kontonummer, e-postadresse, telefonnummer og kontaktperson.
 • Navn eller adresse på anlegget/objektet som det søkes tilskudd til.
 • Opplysning om hvilke tiltak som ønskes gjennomført.
 • Beskrivelse av tiltaket, hvordan prosjektet skal gjennomføres, håndverksmetoder, eventuelt med tegninger.
 • Fotografier med forklaring som viser nåværende tilstand.
 • Budsjett.
 • Spesifisert kostnadsoverslag fra utførende håndverker eller firma. Materialkostnader og arbeidskostnader må spesifiseres, med og uten mva.
 • Søknadssum.
 • Har eier momskompensasjon knyttet til objektet/tiltakene, og i så fall hvor mye?
 • Om og hvor mye støtte som er mottatt fra offentlig instans de siste to årene, og eventuelle søknader til eller tilskudd fra offentlig instans inneværende år.
Vurdering og prioritering

Fylkeskommunen avgjør om det skal gis tilskudd og fastsetter tilskuddsbeløpets størrelse, etter en skjønnsmessig vurdering av fartøyets kulturminneverdi og tiltakets virkning på dette, for ett år av gangen. Tilskudd fordeles etter følgende prioritering:

 1. Prosjekter som er igangsatt, eller opptar slipp eller dokk, som følge av tilskudd fra kulturmiljøforvaltningen.
 2. Fartøy som har pålegg som må gjennomføres for å beholde sertifikater.
 3. Fartøy som er fredet.
 4. Fartøy og prosjekter med stor frivillig innsats.
Utbetaling

Tilskuddet utbetales normalt etter at arbeidene er sluttført. Etter nærmere avtale kan det gjøres utbetaling underveis i arbeidet, det kreves da en rapport på status og framdrift. Eventuelt tilskudd til lønn eller forvaltning, drift og vedlikehold utbetales i rater.

Utbetalingsanmodning sendes i Digisak (digisak.ra.no).

Rapportering

Etter at tiltaket er gjennomført, skal du levere en sluttrapport til fylkeskommunen, som påser at arbeidene er utført i samsvar med vilkårene for tilskuddet. Sluttrapporten skal foreligge senest tre måneder etter at tiltaket er gjennomført, og skal inneholde:

 • regnskapsoversikt over kostnader og finansiering, oppsatt i henhold til omsøkt budsjett, og hvor avvik er forklart
 • orientering om tiltaket er gjennomført i henhold til vilkår for tilskuddet
 • redegjørelse for hele prosjektet og rapport for utført arbeid
 • dokumentasjon av tiltaket fra før, under og etter arbeidet

Det kan gjøres unntak fra kravet om frist for sluttrapport dersom særlige grunner taler for det. Sluttrapport leveres digitalt sammen md utbetalingsanmodning ved pålogging i Digisak på digisak.ra.no.

Klage

Du kan klage på vedtak om og avslag på tilskudd, jf. forvaltningsloven § 28. Riksantikvaren er klageinstans for vedtak fattet av fylkeskommunen for denne tilskuddsordningen. Klage sendes i Digisak (digisak.ra.no).

Dine plikter når du mottar tilskudd

Dersom du mottar tilskudd, skal du:

 • informere fylkeskommunen om endrede forhold, som tidsramme eller omfang, som er av betydning for tiltaket
 • gjøre eventuelle samarbeidspartnere kjent med vilkårene for tilskuddet
 • oppbevare regnskap med bilag i 3 år etter siste utbetaling.
 • bare bruke tilskuddet til aktiviteter tildelingsvedtaket omfatter.
 • Dersom du driver økonomisk aktivitet, skal du føre separat regnskap for de aktivitetene det ytes tilskudd til.
Kontroll med betingelser og vilkår – rett til opplysninger

Fylkeskommunen kan kontrollere at betingelsene og vilkårene for tilskuddet er oppfylt gjennom å:

 • kreve ytterligere opplysninger og dokumentasjon som er nødvendig for kontrollen
 • innhente opplysninger fra andre myndigheter som har adgang til å utlevere opplysningene
 • gjennomføre befaring tilsyn underveis, eller etter ferdigstillelse.
Forskrift

Tilskuddsordningen er regulert etter forskrift om tilskudd til fartøyvern. 

Cecilie Nørberg

Antikvar

cecilie.norberg@telemarkfylke.no

45225832

Eystein M. Andersen

Teamleder for kulturarv

eystein.m.andersen@telemarkfylke.no

40912367