Middelalderruiner

Bilde av kirkeruinen på Holla i Nome kommune.
Kirkeruinen på Holla i Nome kommune Foto: Eystein Andersen

Publisert:

30.08.2021

Oppdatert:

10.05.2024 kl.10:56

Formålet med tilskuddsordningen er å sikre bevaring, istandsetting og konservering av ruiner fra middelalderen som unike kilder til bygningshistorien og kunsthistorien i Norge. Tilskuddsordningen skal sikre kildematerialet og bidra til bærekraftig bruk og formidling av historien disse kulturminnene forteller.

Fristen for å søke om tilskuddsmidler er 1. november. 

Søknaden sendes digitalt her: 

Søknadsportalen Digisak

Slik går du frem:
 • For å søke må du først logge inn. Det gjør du ved å trykke på knappen øverst i høyre hjørne. Digisak benytter seg av ID-porten for å pålogging. Håndverkere kan søke på vegne av eier. 
 • Under fanen «Jeg skal søke» finner du frem til riktig tilskuddsordningen for ditt prosjekt. Du kan lese om de ulike ordningene, men du må være innlogget for å kunne søke.

Du finner god hjelp og veiledning underveis. Dersom du likevel har spørsmål om utfyllingen, så ta kontakt med oss.  

Svar på søknaden vil normalt være klar i mars når fylkeskommunen får tildeling fra Riksantikvaren.

Dette kan du få tilskudd til

Det kan gis tilskudd til konservering, dokumentasjon, skjøtsel, vedlikehold eller overvåkning av middelalderruiner, samt til tiltak som utvikler og formidler kunnskap om ruinene.

Søknadens innhold 
 • Søkerens navn, adresse, organisasjonsnummer, kontonummer, e-postadresse, telefonnummer og kontaktperson
 • Navn eller adresse på anlegget/objektet som det søkes tilskudd til. 
 • Opplysning om hvilke tiltak som ønskes gjennomført. 
 • Beskrivelse av tiltaket, hvordan prosjektet skal gjennomføres, håndverksmetoder, eventuelt med tegninger.
 • Fotografier med forklaring som viser nåværende tilstand.
 • Budsjett. 
 • Spesifisert kostnadsoverslag fra utførende håndverker eller firma. Materialkostnader og arbeidskostnader må spesifiseres, med og uten mva.
 • Søknadssum. 
 • Har eier momskompensasjon knyttet til objektet/tiltakene, og i så fall hvor mye? 
 • Om og hvor mye støtte som er mottatt fra offentlig instans de siste to årene, og eventuelle søknader til eller tilskudd fra offentlig instans inneværende år 
Vurdering og prioritering

Fylkeskommunen fastsetter tilskuddet etter en skjønnsmessig vurdering av i hvilken grad tiltaket bidrar til å opprettholde eller forbedre ruinenes tilstand. For samiske kulturminner fastsetter Sametinget tilskuddet tilsvarende. 

Ved fastsettelsen av tilskuddet skal det særlig legges vekt på om

 • ruinene er i en tilstand der ordinært vedlikehold er tilstrekkelig
 • det er utarbeidet oppdaterte planer og avtaler for skjøtsel, vedlikehold og overvåking av ruinene
 • det foreligger oppdatert dokumentasjon av de enkelte ruinene
 • ruinene er tilgjengelige for besøkende og det er knyttet oppdatert informasjon til stedet
 • det finnes relevant og oppdatert kompetanse om konservering og murskjøtsel i regionen.

Tiltak som allerede er igangsatt, skal prioriteres. Det skal legges til rette for tiltak som bidrar til å opprettholde kompetanse om konservering og skjøtsel av mur.

Utbetaling

Tilskuddet utbetales normalt etter at arbeidene er sluttført. Etter nærmere avtale kan det gjøres utbetaling underveis i arbeidet, det kreves da en rapport på status og framdrift. Eventuelt tilskudd til lønn eller forvaltning, drift og vedlikehold utbetales i rater.

Utbetalingsanmodning legges inn i Digisak.

Rapportering 

Etter at tiltaket er gjennomført, skal du levere en sluttrapport til fylkeskommunen, som påser at arbeidene er utført i samsvar med vilkårene for tilskuddet. Sluttrapporten skal foreligge senest tre måneder etter at tiltaket er gjennomført, og skal inneholde: 

 • regnskapsoversikt over kostnader og finansiering, oppsatt i henhold til omsøkt budsjett, og hvor avvik er forklart
 • orientering om tiltaket er gjennomført i henhold til vilkår for tilskuddet
 • redegjørelse for hele prosjektet og rapport for utført arbeid
 • dokumentasjon av tiltaket fra før, under og etter arbeidet. 

Det kan gjøres unntak fra kravet om frist for sluttrapport dersom særlige grunner taler for det.

Sluttrapport legges inn i Digisak. 

Klage

Du kan klage på vedtak om og avslag på tilskudd, jf. forvaltningsloven § 28. Riksantikvaren er klageinstans for vedtak fattet av fylkeskommunen for denne tilskuddsordningen. Klage sendes i Digisak. 

Dine plikter når du mottar tilskudd

Dersom du mottar tilskudd, skal du: 

 • informere fylkeskommunen om endrede forhold, som tidsramme eller omfang, som er av betydning for tiltaket
 • gjøre eventuelle samarbeidspartnere kjent med vilkårene for tilskuddet
 • oppbevare regnskap med bilag i 3 år etter siste utbetaling.
 • bare bruke tilskuddet til aktiviteter tildelingsvedtaket omfatter. 
 • Dersom du driver økonomisk aktivitet, skal du føre separat regnskap for de aktivitetene det ytes tilskudd til.
Kontroll med betingelser og vilkår – rett til opplysninger

Fylkeskommunen kan kontrollere at betingelsene og vilkårene for tilskuddet er oppfylt gjennom å: 

 • kreve ytterligere opplysninger og dokumentasjon som er nødvendig for kontrollen
 • innhente opplysninger fra andre myndigheter som har adgang til å utlevere opplysningene
 • gjennomføre tilsyn underveis eller etter ferdigstillelse.
Forskrift

Tilskuddsordningen er regulert etter forskrift om tilskudd til stavkirker, bygg og anlegg fra middelalderen, konservering og brannsikring.

Line Grindkåsa

Arkeolog

line.grindkasa@telemarkfylke.no

40912386