Verdiskapingsarbeid på kulturminneområdet

Foto: Rune Nordseter

Publisert:

31.08.2021

Oppdatert:

29.04.2024 kl.11:54

Tilskot frå posten (kap. 1429, post 77) skal bidrege til oppfølging av nasjonale mål og satsingar gjennom lokale og regionale utviklingsprosjekt. Det er Riksantikvaren som tek imot søknadane og fordelar midlane, men søkjarar blir tilrådde å ta kontakt med fylkeskommunen tidleg i søknadsprosessen for å drøfte aktuelle prosjekt. Kontaktperson i Telemark fylkeskommune er Line Grindkåsa; line.grindkasa@telemarkfylke.no

For oppdatera informasjon om ordninga, sjå heimesida til Riksantikvaren: 

 Tilskot til verdiskapingsarbeid 

Line Grindkåsa

Arkeolog

line.grindkasa@telemarkfylke.no

40912386