Tekniske og industrielle kulturminner

rustne jernbaneskinner med stasjon i bakgrunnen
Rjukanbanen Foto: Eystein M. Andersen

Publisert:

30.08.2021

Oppdatert:

10.05.2024 kl.10:48

Formålet med tilskuddsordningen er å sette i stand og vedlikeholde tekniske og industrielle kulturminner for å bidra til kunnskap, opplevelser, bruk og verdiskaping.

Fristen for å søke om tilskuddsmidler er 1. november. 

Søknader skal sendes inn digitalt her:

Digisak.ra.no 

Slik går du frem:

 • For å søke må du først logge inn. Det gjør du ved å trykke på knappen øverst i høyre hjørne. Digisak benytter seg av ID-porten for å pålogging. Håndverkere kan søke på vegne av eier. 
 • Under fanen «Jeg skal søke» finner du frem til riktig tilskuddsordningen for ditt prosjekt. Du kan lese om de ulike ordningene, men du må være innlogget for å kunne søke.

Du finner god hjelp og veiledning underveis. Dersom du likevel har spørsmål om utfyllingen, så ta kontakt med oss.  

Svar på søknaden vil normalt være klar i mars når fylkeskommunen får tildeling fra Riksantikvaren.

Dette kan du få tilskudd til

Tekniske og industrielle kulturminner er spor etter industriell kultur som er av historisk, teknologisk, sosial, arkitektonisk eller vitenskapelig verdi. Tekniske og industrielle kulturminner omfatter blant annet samferdsel og industrielle anlegg med bygninger og produksjonslinjer med maskineri, transport og øvrig infrastruktur samt den sosiale delen av industrihistorien med boliger, religiøse byggverk, skoler og rekreasjon- og grøntanlegg.

 • sikring
 • istandsetting 
 • vedlikehold
 • kulturminne- og tilstandsregistrering
 • dokumentasjon
 • mulighetsstudier
 • lønn til stillinger som er direkte knyttet til forvaltning, drift og vedlikehold.

Tilskuddsmottaker kan bruke 10–15 % av tilskudd til prosjektledelse og prosjektoppfølging forbundet med tiltak det gis tilskudd til.

Tilskudd er som hovedregel en delfinansiering, og er ikke ment å dekke de totale kostnadene. Søknader hvor det er lagt inn en grad av egenandel blir prioritert. Egenandel i budsjettdelen av søknaden kan være egne midler, dugnad eller bruk av egne maskiner og materialer. Dugnadsinnsats har en verdi på 350 kr/t. 
Tilskuddsmidlene dekker ikke egeninnsats og tiltak som allerede er gjennomført. 

Søknadens innhold 
 • Søkerens navn, adresse, organisasjonsnummer, kontonummer, e-postadresse, telefonnummer og kontaktperson
 • Navn eller adresse på anlegget/objektet som det søkes tilskudd til. 
 • Opplysning om hvilke tiltak som ønskes gjennomført. 
 • Beskrivelse av tiltaket, hvordan prosjektet skal gjennomføres, håndverksmetoder, eventuelt med tegninger.
 • Fotografier med forklaring som viser nåværende tilstand.
 • Budsjett. 
 • Spesifisert kostnadsoverslag fra utførende håndverker eller firma. Materialkostnader og arbeidskostnader må spesifiseres, med og uten mva.
 • Søknadssum. 
 • Har eier momskompensasjon knyttet til objektet/tiltakene, og i så fall hvor mye? 
 • Om og hvor mye støtte som er mottatt fra offentlig instans de siste to årene, og eventuelle søknader til eller tilskudd fra offentlig instans inneværende år 
Vurdering og prioritering

Fylkeskommunen avgjør om det skal gis tilskudd og fastsetter tilskuddsbeløpet, etter en skjønnsmessig vurdering av objektets kulturminneverdi og tiltakets virkning på dette, for ett år av gangen.

Anlegg må oppfylle ett eller flere av følgende kriterier for å kunne få tilskudd:

 •  tekniske og industrielle kulturminner med bevart produksjonslinje, maskineri eller teknisk infrastruktur
 •  tekniske og industrielle kulturminner med forankring i nasjonale strategiske satsninger
 •  tekniske og industrielle kulturminner med grunnlag for forskning, formidling og tilgjengeliggjøring
 •  tekniske og industrielle kulturminner med lokalt, regionalt engasjement eller medfinansiering
 •  ivaretakelse av kompetanse som er nødvendig for å ivareta tekniske og industrielle kulturminner
 •  anlegg som er fredet etter kulturminneloven eller vernet etter plan- og bygningsloven
 •  anlegg som har inngått i Riksantikvarens bevaringsprogram for tekniske og industrielle kulturminner.

Fylkeskommunen vil inntil videre prioritere Rjukanbanen som er fredet verdensarv og står som ikke ferdig i Riksantikvarens bevaringsprogram for tekniske og industrielle kulturminner.

Utbetaling

Tilskuddet utbetales normalt etter at arbeidene er sluttført. Etter nærmere avtale kan det gjøres utbetaling underveis i arbeidet, det kreves da en rapport på status og framdrift. Eventuelt tilskudd til lønn eller forvaltning, drift og vedlikehold utbetales i rater.
Utbetalingsanmodning sendes i Digisak (digisak.ra.no).

Rapportering 

Etter at tiltaket er gjennomført, skal du levere en sluttrapport til fylkeskommunen, som påser at arbeidene er utført i samsvar med vilkårene for tilskuddet. Sluttrapporten skal foreligge senest tre måneder etter at tiltaket er gjennomført, og skal inneholde: 

 •  regnskapsoversikt over kostnader og finansiering, oppsatt i henhold til omsøkt budsjett, og hvor avvik er forklart
 •  orientering om tiltaket er gjennomført i henhold til vilkår for tilskuddet
 •  redegjørelse for hele prosjektet og rapport for utført arbeid
 •  dokumentasjon av tiltaket fra før, under og etter arbeidet. 

Det kan gjøres unntak fra kravet om frist for sluttrapport dersom særlige grunner taler for det.

Sluttrapport sendes i Digisak (digisak.ra.no).

Klage

Du kan klage på vedtak om og avslag på tilskudd, jf. forvaltningsloven § 28.  Riksantikvaren er klageinstans for vedtak fattet av fylkeskommunen for denne tilskuddsordningen. Klage sendes i Digisak (digisak.ra.no).

Dine plikter når du mottar tilskudd

Dersom du mottar tilskudd, skal du: 

 •  informere fylkeskommunen om endrede forhold, som tidsramme eller omfang, som er av betydning for tiltaket
 •  gjøre eventuelle samarbeidspartnere kjent med vilkårene for tilskuddet
 •  oppbevare regnskap med bilag i 3 år etter siste utbetaling.
 •  bare bruke tilskuddet til aktiviteter tildelingsvedtaket omfatter. 
 •  Dersom du driver økonomisk aktivitet, skal du føre separat regnskap for de aktivitetene det ytes tilskudd til.
Kontroll med betingelser og vilkår – rett til opplysninger

Fylkeskommunen kan kontrollere at betingelsene og vilkårene for tilskuddet er oppfylt gjennom å: 

 •  kreve ytterligere opplysninger og dokumentasjon som er nødvendig for kontrollen
 •  innhente opplysninger fra andre myndigheter som har adgang til å utlevere opplysningene
 •  gjennomføre tilsyn underveis eller etter ferdigstillelse.
Forskrift

Tilskuddsordningen er regulert etter forskrift om tilskudd til tekniske og industrielle kulturminner.

Eystein M. Andersen

Teamleder for kulturarv

eystein.m.andersen@telemarkfylke.no

40912367