Brannsikring av tette trehusmiljø

Bilde av Langesund sentrum tatt fra drone.
Langesund sentrum - ett av flere tette trehusmiljø i Telemark. Foto: Rune Nordseter, Vestfold og Telemark fylkeskommune

Publisert:

30.08.2021

Oppdatert:

10.05.2024 kl.10:59

Det kan gis tilskudd til bygg og anlegg innenfor tette trehusområder av kulturhistorisk verdi, til tiltak som bidrar til at brann oppdages raskt, hindrer spredning og tilrettelegger for enkel slukking, herunder til å utarbeide brannsikringsplan.

Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til brannsikring av bestemte tette trehusmiljøer. Fristen for å søke om tilskuddsmidler er 1. november, og søknaden sendes i Digisak.

Søknadsportalen Digisak

Svar på søknaden vil normalt være klar i mars når fylkeskommunen får tildeling fra Riksantikvaren. 

Søknadens innhold 
 • Søkerens navn, adresse, organisasjonsnummer, kontonummer, e-postadresse, telefonnummer og kontaktperson
 • Navn eller adresse på anlegget/objektet som det søkes tilskudd til. 
 • Opplysning om hvilke tiltak som ønskes gjennomført. 
 • Beskrivelse av tiltaket, hvordan prosjektet skal gjennomføres, håndverksmetoder, eventuelt med tegninger.
 • Fotografier med forklaring som viser nåværende tilstand.
 • Budsjett. 
 • Spesifisert kostnadsoverslag fra utførende håndverker eller firma. Materialkostnader og arbeidskostnader må spesifiseres, med og uten mva.
 • Søknadssum. 
 • Har eier momskompensasjon knyttet til objektet/tiltakene, og i så fall hvor mye? 
 • Om og hvor mye støtte som er mottatt fra offentlig instans de siste to årene, og eventuelle søknader til eller tilskudd fra offentlig instans inneværende år. 
Vurdering og prioritering

Fylkeskommunen fastsetter tilskuddet ut fra følgende prioriteringer:

 • Den kulturhistoriske verdien til trehusområdene.
 • Hvor tilgjengelig området er for brannvesenet, og risikoen for at en brann vil spre seg.
 • Hvor effektive tiltakene anses å være for å oppdage, hindre spredning og slukke brann, særlig i områder der det er stor avstand til brannvesenet.
 • Om det prøves ut nye metoder som har overføringsverdi til andre områder.
Utbetaling

Tilskuddet utbetales normalt etter at arbeidene er sluttført. Etter nærmere avtale kan det gjøres utbetaling underveis i arbeidet, det kreves da en rapport på status og framdrift. Eventuelt tilskudd til lønn eller forvaltning, drift og vedlikehold utbetales i rater.
Utbetalingsanmodning sendes i Digisak.

Rapportering 

Etter at tiltaket er gjennomført, skal du levere en sluttrapport til fylkeskommunen, som påser at arbeidene er utført i samsvar med vilkårene for tilskuddet. Sluttrapporten skal foreligge senest tre måneder etter at tiltaket er gjennomført, og skal inneholde: 

 •  regnskapsoversikt over kostnader og finansiering, oppsatt i henhold til omsøkt budsjett, og hvor avvik er forklart.
 •  orientering om tiltaket er gjennomført i henhold til vilkår for tilskuddet.
 •  redegjørelse for hele prosjektet og rapport for utført arbeid.
 •  dokumentasjon av tiltaket fra før, under og etter arbeidet. 

Det kan gjøres unntak fra kravet om frist for sluttrapport dersom særlige grunner taler for det.

Sluttrapport sendes i Digisak.

Klage

Du kan klage på vedtak om og avslag på tilskudd, jf. forvaltningsloven § 28.  Riksantikvaren er klageinstans for vedtak fattet av fylkeskommunen for denne tilskuddsordningen. Klage sendes i Digisak.

Dine plikter når du mottar tilskudd

Dersom du mottar tilskudd, skal du: 

 •  informere fylkeskommunen om endrede forhold, som tidsramme eller omfang, som er av betydning for tiltaket
 •  gjøre eventuelle samarbeidspartnere kjent med vilkårene for tilskuddet
 •  oppbevare regnskap med bilag i 3 år etter siste utbetaling.
 •  bare bruke tilskuddet til aktiviteter tildelingsvedtaket omfatter. 
 •  Dersom du driver økonomisk aktivitet, skal du føre separat regnskap for de aktivitetene det ytes tilskudd til.
Kontroll med betingelser og vilkår – rett til opplysninger

Fylkeskommunen kan kontrollere at betingelsene og vilkårene for tilskuddet er oppfylt gjennom å: 

 •  kreve ytterligere opplysninger og dokumentasjon som er nødvendig for kontrollen
 •  innhente opplysninger fra andre myndigheter som har adgang til å utlevere opplysningene
 •  gjennomføre tilsyn underveis eller etter ferdigstillelse.
Forskrift

Tilskuddsordningen er regulert etter forskrift om tilskudd til stavkirker, bygg og anlegg fra middelalderen, konservering og brannsikring.

Ved spørsmål, ta kontakt med:

Anund Johannes Grini

Antikvar

anund.johannes.grini@telemarkfylke.no

40912372

Gunnhild Randen

Antikvar

gunnhild.randen@telemarkfylke.no

91306283

Gunnhild Randen

Antikvar

gunnhild.randen@telemarkfylke.no

91306283

Anund Johannes Grini

Antikvar

anund.johannes.grini@telemarkfylke.no

40912372