Mellomalderbygg frå før 1537

Gammel dør dekorert med løver på rammen
Buret på Sud Åbø i Hjartdal kommune er frå mellomalderen. Foto: Eystein M. Andersen

Publisert:

30.08.2021

Oppdatert:

10.05.2024 kl.10:51

Tilskotsordninga skal sikre at mellomalderbygg vert sett i stand og konservera som unike kjelder til bygningshistoria i Norge. Målet med ordninga er å sikre kjeldematerialet og bidra til bærekraftig bruk og formidling av historia til desse kulturminna.

Fristen for å søkja om tilskotsmidlar er 1. november. 

Søknader blir sende inn digitalt på digisak.ra.no. Slik går du fram:

 • For å søkja må du først logga inn. Det gjer du ved å trykkja på knappen øvst i høgre hjørne. Digisak nyttar seg av ID-porten for å pålogging. Handverkarar kan søkja på vegner av eigar. 
 • Under fanen «Eg skal søkja» finn du fram til rett tilskotsordninga for prosjektet ditt. Du kan lesa om dei ulike ordningane, men du må vera innlogga for å søkja.

Du finn god hjelp og rettleiing undervegs. Om du likevel har spørsmål om utfyllinga; ta kontakt med oss.  

Svar på søknaden vil normalt vera klar i mars når fylkeskommunen får tildeling frå Riksantikvaren

Dette kan du få tilskot til

Tilskot kan gå til:

 • Sikring, istandsetjing og tyngre vedlikehald av freda mellomalderhus frå før 1537 som bidreg til å vareta eit normalt vedlikehaldsnivå, samtidig som kjeldeverdien i bygningane blir vareteken.
 • Tiltak som bidreg til dokumentasjon, kunnskapsutvikling eller forsking om mellomalderbygningar.

Tilskot er som hovudregel ei delfinansiering, og er ikkje meint å dekkja dei totale kostnadene. Søknader der det er lagt inn ei grad av eigendel blir prioritert. Eigendel i budsjettdelen av søknaden kan vera eigne midlar, dugnad eller bruk av eigne maskiner og materiale. Dugnadsinnsats har ein verdi på 350 kr/t. 

Tilskotet dekkjer ikkje eigen innsats og tiltak som allereie er gjennomførte.

Her kan du sjå døme på satsar og oppsett: 

Egenandel og oppsett pdf

Innhaldet i søknaden 
 • Namnet til søkjaren, adresse, organisasjonsnummer, kontonummer, e-postadresse, telefonnummer og kontaktperson.
 • Namn eller adresse på anlegget/objektet det blir søkt tilskot til. 
 • Opplysning om kva tiltak som skal gjerast.
 • Skildring av tiltaket, korleis det skal gjennomførast, handverksmetodar, eventuelt med teikningar.
 • Fotografiar med forklaring som syner tilstanden i dag.
 • Budsjett. 
 • Spesifisert kostnadsoverslag frå utførande handverkar eller firma. Materialkostnader og arbeidskostnader må spesifiserast, med og utan mva.
 • Søknadssum. 
 • Om eigar har momskompensasjon knytt til objektet/tiltaka, og i så fall kor mykje. 
 • Om og kor mykje støtte som er motteken frå offentleg instans dei siste to åra, og eventuelle søknader til eller tilskot frå offentleg instans inneverande år 
Vurdering og prioritering

Fylkeskommunen fastset tilskotet etter ei skjønnsmessig vurdering av i kva grad tiltaket bidreg til å betre tilstanden til bygningen og samstundes tek vare på kjeldeverdien.

Det vert lagt vekt på om tiltaket blir gjennomført på ein måte tek vare på og styrkjer det tradisjonelle bygningshandverket for slike bygningar. Handverkarkompetanse retta mot mellomalderbygg for prosjekterande og utførande er derfor avgjerande. 

Utbetaling

Tilskotet blir vanlegvis utbetalt etter at arbeida er sluttførte. Etter nærare avtale kan det gjerast utbetaling undervegs i arbeidet. Det krevst då ein rapport på status og framdrift. Når tilskotet skal betalast ut, legg du inn oppmoding om det i Digisak.

Eventuelt tilskot til løn eller forvaltning, drift og vedlikehald blir utbetalt i ratar.

Rapportering 

Når tiltaket er gjennomført, skal du levera ein sluttrapport til fylkeskommunen, som ser til at arbeida er utførte i samsvar med vilkåra for tilskotet. Sluttrapporten skal liggja føre seinast tre månader etter at tiltaket er gjennomført, og skal innehalda: 

 • Rekneskapsoversikt over kostnader og finansiering, oppsett i samsvar med søkt om budsjett, og der avvik er forklart
 • Orientering om tiltaket er gjennomført i samsvar med vilkår for tilskotet
 • Forklaring for heile prosjekt og rapport for utført arbeid
 • Dokumentasjon av tiltaket frå før, under og etter arbeidet. Det kan gjerast unntak frå kravet om frist for sluttrapport dersom særlege grunnar taler for det.

Sluttrapporten legg du inn i Digisak

Klage

Du kan klaga på vedtak om og avslag på tilskot, jf. forvaltningsloven § 28. Riksantikvaren er klageinstans for vedtak gjort av fylkeskommunen for denne tilskotsordninga. Klage sender du i Digisak

Dine pliktar når du får tilskot

Om du får tilskot, skal du: 

 • Informera fylkeskommunen om endra forhold, som tidsramme eller omfang, som har noko å seia for tiltaket
 • Gjere eventuelle samarbeidspartnarar kjende med vilkåra for tilskotet
 • Oppbevara rekneskap med bilag i 3 år etter siste utbetaling.
 • Berre bruke tilskotet til aktivitetar tildelingsvedtaket omfattar. 
 • Om du driv økonomisk aktivitet, skal du føra separat rekneskap for dei aktivitetane det blir ytt tilskot til.
Kontroll med vilkår og vilkår – rett til opplysningar

Fylkeskommunen kan kontrollera at vilkåra og vilkåra for tilskotet er oppfylte gjennom å: 

 • Krevja fleire opplysningar og dokumentasjon som er nødvendig for kontrollen
 • Innhenta opplysningar frå andre styresmakter som har tilgang til å utlevera opplysningane
 • Gjennomføra tilsyn undervegs eller etter ferdigstilling.
Forskrift

Tilskotsordninga er regulert etter forskrift om tilskudd til stavkirker, bygg og anlegg fra middelalderen, konservering og brannsikring

Anund Johannes Grini

Antikvar

anund.johannes.grini@telemarkfylke.no

40912372

Gunnhild Randen

Antikvar

gunnhild.randen@telemarkfylke.no

91306283

Eystein M. Andersen

Teamleder for kulturarv

eystein.m.andersen@telemarkfylke.no

40912367