Middelalderbygninger oppført før 1537

Gammel dør dekorert med løver på rammen
Sus Åbø i Hjartdal kommune Foto: Eystein M. Andersen

Publisert:

30.08.2021

Oppdatert:

02.09.2021 kl.08:49

Formålet med tilskuddsordningen er å sikre bevaring, istandsetting og konservering av middelalderbygg fra før 1537 som unike kilder til bygningshistorien i Norge. Tilskuddsordningen skal sikre kildematerialet og bidra til bærekraftig bruk og formidling av historien disse kulturminnene forteller.

Fristen for å søke om tilskuddsmidler er 1. november. 

Søknaden sendes til: post@vtfk.no eller Vestfold og Telemark fylkeskommune, Postboks 2844, NO-3702 Skien

Søknadsskjema 

Svar på søknaden vil normalt være klar i mars når fylkeskommunen får tildeling fra Riksantikvaren. 

Dette kan du få tilskudd til

Det kan gis tilskudd til 

 • sikring, istandsetting og tyngre vedlikehold av fredete middelalderhus fra før 1537 som bidrar til å ivareta et normalt vedlikeholdsnivå, samtidig som bygningenes kildeverdi blir ivaretatt.
 • tiltak som bidrar til dokumentasjon, kunnskapsutvikling eller forskning om middelalderbygninger.

Tilskudd er som hovedregel en delfinansiering, og er ikke ment å dekke de totale kostnadene. Søknader hvor det er lagt inn en grad av egenandel blir prioritert. Egenandel i budsjettdelen av søknaden kan være egne midler, dugnad eller bruk av egne maskiner og materialer. Dugnadsinnsats har en verdi på 277 kr/t. 
Tilskuddsmidlene dekker ikke egeninnsats og tiltak som allerede er gjennomført. 

Søknadens innhold 

 • Søkerens navn, adresse, organisasjonsnummer, kontonummer, e-postadresse, telefonnummer og kontaktperson
 • Navn eller adresse på anlegget/objektet som det søkes tilskudd til. 
 • Opplysning om hvilke tiltak som ønskes gjennomført. 
 • Beskrivelse av tiltaket, hvordan prosjektet skal gjennomføres, håndverksmetoder, eventuelt med tegninger.
 • Fotografier med forklaring som viser nåværende tilstand.
 • Budsjett. 
 • Spesifisert kostnadsoverslag fra utførende håndverker eller firma. Materialkostnader og arbeidskostnader må spesifiseres, med og uten mva.
 • Søknadssum. 
 • Har eier momskompensasjon knyttet til objektet/tiltakene, og i så fall hvor mye? 
 • Om og hvor mye støtte som er mottatt fra offentlig instans de siste to årene, og eventuelle søknader til eller tilskudd fra offentlig instans inneværende år 

Vurdering og prioritering

Fylkeskommunen fastsetter tilskuddet etter en skjønnsmessig vurdering av i hvilken grad tiltaket bidrar til å bringe middelalderhusene til et normalt vedlikeholdsnivå og ivareta bygningenes kildeverdi.

Det vil bli vektlagt om tiltaket gjennomføres på en måte som ivaretar og styrker det tradisjonelle bygningshåndverket for slike bygninger. Håndverkerkompetanse rettet mot middelalderbygg for prosjekterende og utførende er derfor avgjørende. 

Utbetaling

Tilskuddet utbetales normalt etter at arbeidene er sluttført. Etter nærmere avtale kan det gjøres utbetaling underveis i arbeidet, det kreves da en rapport på status og framdrift. Eventuelt tilskudd til lønn eller forvaltning, drift og vedlikehold utbetales i rater.
Utbetalingsanmodning sendes til: post@vtfk.no eller Vestfold og Telemark fylkeskommune, Postboks 2844, NO-3702 Skien

Rapportering 

Etter at tiltaket er gjennomført, skal du levere en sluttrapport til fylkeskommunen, som påser at arbeidene er utført i samsvar med vilkårene for tilskuddet. Sluttrapporten skal foreligge senest tre måneder etter at tiltaket er gjennomført, og skal inneholde: 

 •  regnskapsoversikt over kostnader og finansiering, oppsatt i henhold til omsøkt budsjett, og hvor avvik er forklart
 •  orientering om tiltaket er gjennomført i henhold til vilkår for tilskuddet
 •  redegjørelse for hele prosjektet og rapport for utført arbeid
 •  dokumentasjon av tiltaket fra før, under og etter arbeidet. Det kan gjøres unntak fra kravet om frist for sluttrapport dersom særlige grunner taler for det.

Sluttrapport sendes til: post@vtfk.no eller Vestfold og Telemark fylkeskommune, Postboks 2844, NO-3702 Skien

Klage

Du kan klage på vedtak om og avslag på tilskudd, jf. forvaltningsloven § 28. Riksantikvaren er klageinstans for vedtak fattet av fylkeskommunen for denne tilskuddsordningen. Klage sendes til: post@vtfk.no eller Vestfold og Telemark fylkeskommune, Postboks 2844, NO-3702 Skien 

Dine plikter når du mottar tilskudd

Dersom du mottar tilskudd, skal du: 

 •  informere fylkeskommunen om endrede forhold, som tidsramme eller omfang, som er av betydning for tiltaket
 •  gjøre eventuelle samarbeidspartnere kjent med vilkårene for tilskuddet
 •  oppbevare regnskap med bilag i 3 år etter siste utbetaling.
 •  bare bruke tilskuddet til aktiviteter tildelingsvedtaket omfatter. 
 •  Dersom du driver økonomisk aktivitet, skal du føre separat regnskap for de aktivitetene det ytes tilskudd til.

Kontroll med betingelser og vilkår – rett til opplysninger

Fylkeskommunen kan kontrollere at betingelsene og vilkårene for tilskuddet er oppfylt gjennom å: 

 •  kreve ytterligere opplysninger og dokumentasjon som er nødvendig for kontrollen
 •  innhente opplysninger fra andre myndigheter som har adgang til å utlevere opplysningene
 •  gjennomføre tilsyn underveis eller etter ferdigstillelse.

Forskrift

Tilskuddsordningen er regulert etter forskrift om tilskudd til stavkirker, bygg og anlegg fra middelalderen, konservering og brannsikring

Ved spørsmål, ta kontakt med: 

Anund Johannes Grini

Antikvar

anund.johannes.grini@telemarkfylke.no

40912372

Gunnhild Randen

Antikvar

gunnhild.randen@telemarkfylke.no

91306283

Eystein M. Andersen

Teamleder for kulturarv

eystein.m.andersen@telemarkfylke.no

40912367