Metallsøk

Bruk av metallsøker er en viktig metode i en del arkeologisk arbeid. Det er viktig at også de som bruker metallsøker på frivillig basis kjenner regelverket. For eksempel må grunneier gi tillatelse før det kan søkes på dyrka mark.
Mann i åker med metalldetektor i hånden og bilder av syv metallfunn på sort bakgrunn.

Metallsøking som hobby har blitt stadig mer populært de siste årene, og har bidratt til en stor økning i antall funn. Metallsøkere kan imidlertid oppleve å finne historiske gjenstander som tilhører staten. Dette gjelder alle gjenstander eldre enn 1537 (reformasjonen) og mynter eldre enn 1650. Dette er innleveringspliktige gjenstander som skal leveres til kulturminnemyndighetene. I Telemark betyr dette at gjenstanden skal leveres til fylkeskommunens  kulturarvsteam for registrering, og vi sender så funnene videre til kulturhistorisk museum.

Riksantikvaren har laget en veiledning for privat bruk av metallsøker.   

Vi anbefaler at personer som bruker metallsøker blir medlem av en forening, du finner lenker til noen av dem til høyre på denne siden.

Hvor kan du søke?

Det eneste stedet du bør søke er på dyrket mark og du må ha tillatelse fra grunneier.

Det er ulovlig å søke aktivt etter gjenstander som er fredet i kulturminneloven. Sjekk derfor Kulturminnesøk.

Kulturminnesøk er ditt viktigste verktøy utenom detektoren. Her er automatisk fredete kulturminner registrert og det er tegnet inn en fredet sone på minst fem meter rundt dem. Dersom du er i tvil kan du spørre oss.

Når du er ute - kartfesting

Kartfesting er veldig viktig hvis du finner noe du tror er innleveringspliktig, derfor trenger du verktøy som registrerer GPS-koordinater. Enten som en egen enhet eller på mobiltelefonen din. Legg funn i egen pose merket med koordinater eller nummerering slik at du vet hvilket funn som tilhører hvilket punkt. Gårdsnavn, gårds- og bruksnummer og dato er også fint å skrive på posen.

Et eksempel på kartfesting er GPS-koordinat (øst) 512496 GPS-koordinat (nord) 6605798 Datum /projeksjon UTM 32.  Det er viktig at GPSen er skrudd på i god tid før innmålingen gjøres, slik at det er sikkert at den gir riktige koordinater. 

Levere inn innleveringspliktig funn, funnskjema

Hvis du har funnet noe som er innleveringspliktig skal funnet inn til oss så snart som mulig. De må aldri vaskes, renses eller pusses. Hvis du er i tvil om hva du har funnet, er det mange facebookgrupper med erfarne metalldetektorister og arkeologer som kan hjelpe deg med identifisering, eller du kan komme til oss med funnet selv om du er i tvil.

Funnskjema skal fylles ut:

 Funnskjema. 

Gårdsnavn, gårds- og bruksnummer, samt grunneiers navn og adresse i tillegg til ditt eget er viktig her. Vi registrerer funnet på nett og sender gjenstanden videre til Kulturhistorisk museum som konserverer funnet om det trengs.

Hva skjer med funnet mitt

Etter innlevering av metallsøkerfunn er det mange som lurer på hva som skjer med funnet. I Telemark fylkeskommune tar vi i mot funnet og registrerer det inn i både Askeladden og i vår egen metallsøkerdatabase. Etter at funnet er registrert hos oss i fylkeskommunen blir funnet levert videre inn til Kulturhistorisk museum. Der blir funnene katalogisert, konservert og dokumentert/fotografert. Kulturhistorisk museum tar imot funn fra store deler av landet og har dessverre et stort etterslep av funn som skal behandles. Derfor kan det ofte være lang ventetid før finner får et takkebrev for innleverte funn.

All informasjon som blir registrert om funnet, både hos fylkeskommunen og museet, bidrar til at metallsøkerfunn kan bli en del av et vitenskapelig kildemateriale. Det er derfor svært viktig at informasjonen som er levert inn med funnet er riktig og tydelig. Når muset har katalogisert og dokumentert funnet er det mulig å finne det på DigitaltMuseum. Se lenke her: https://digitaltmuseum.no/owners/KHMUIO-A

Finnerlønn

Det er kulturhistorisk museum og riksantikvaren som avgjør om du har rett til finnerlønn. Dersom du ønsker finnerlønn må du skrive navn og kontonummer til både finner og grunneier i funnskjemaet. 

Informasjon til deg som er grunneier

Metallsøkere må få nødvendig tillatelse fra grunneier før de setter i gang med metallsøking. Dette gjelder på både privat og offentlig grunn. Grunneiers interesser er beskyttet i straffeloven §346 om ulovlig bruk av fast eiendom.

Grunneiere har rett på halvparten av finnerlønnen. Dette gjelder både for innleveringspliktige funn (gjenstander eldre enn 1537, maritime gjenstander eldre enn 100 år og mynter eldre enn 1650) og nyere tids funn.

Det er svært få steder hvor funn av gjenstander leder til fredning av arealer, og nesten aldri til driftsmessige begrensninger. Det er fortsatt lov å pløye like dypt som vanlig og fortsette å dyrke jorden selv om det er funnet flere innleveringspliktige gjenstander på jordet.

Det er viktig at grunneiere tenker over på hvem de gir tillatelse. Det er bra hvis søker er medlem i en detektorklubb, og det er lurt å lage en skriftlig avtale.

Metallsøkerfunn som blir gjort på din gård gir små innblikk i virksomheten som har funnet sted i området i forhistorisk tid og kan gi et innblikk i gårdens lange historie.

Metallsøker i fylkeskommunens forvaltning

Vi bruker metallsøking aktivt ved arkeologiske registreringer. Vi har faste samarbeidspartnere, og vi har derfor sjelden behov for ytterligere kapasitet.

Brudd på kulturminneloven

Overtredelse av kulturminneloven ser Økokrim svært alvorlig på. Telemark har nulltoleranse for brudd på kulturminneloven og anmelder alle overtredelser.

Innlevering og formidling

Mottak av funn fra metallsøk har gjennom en tiårsperiode gått fra å være en sjelden og kuriøs hendelse, til noe som nå opptar flere månedsverk hvert år for våre arkeologer.

tabell over innleverte søk som viser en eksplosiv økning av innleverte funn

Fordi dette feltet vokser så eksplosivt gir det også nye muligheter til å få kunnskap om forhistorien og kulturmiljøene våre.

Geodatabase

For å kunne holde oversikt og hente ut kunnskap fortløpende, har Telemark fylkeskommune valgt å organisere informasjonen om metallsøkfunn i en egen geodatabase. Her registreres funnstedet, sammen med den viktigste informasjonen om funnstedet, materialet funnet er laget av, hva det er, funndato og hvem som er finner. Dette bruker vi for eksempel til å lage statistikker om hvordan funnutviklingen skjer, hva som er typiske funnbilder i ulike regioner, og også til å avdekke kunnskapshull.

Informasjonen brukes inn i rapporter, artikler og forskning som vi utarbeider eller samarbeider om. Dette har vært viktig for oss, og en forutsetning for at vi har kunnet håndtere de store mengdene med funn vi har fått de siste årene. Ikke minst har basen vært en forutsetning for at det flotte materialet fra metalldetektoristene faktisk blir omsatt i ny kunnskap om forhistorien. Og det er jo dette vi vil!

 

Samtykke

Dersom du leverer inn metallsøkfunn til oss, ber vi derfor om ditt samtykke til at din finnerinformasjon oppbevares i vår geodatabase, i tråd med regelverket for GDPR. Samtykke her er også en forutsetning for å bli nevnt i våre funnkavalkader eller andre typer oppslag der vi får vist fram de fantastiske funnene som de frivillige detektoristene gjør i fylket vårt!

Personvern og samtykkeerklæring for opplysninger om innleverte metallsøkfunn

Les dokumentet nøye før du skriver under, og merk særlig at det er to steder å sette kryss:

  • Samtykke til at vi oppbevarer navnet i databasen
  • Samtykke til publikasjon av navnet i funnkavalkader, rapporter, artikler og annet som vi publiserer
  • Det er mulig å bare samtykke til at vi har navnet i databasen, uten å samtykke til publikasjon. Det er derimot ikke mulig å bare samtykke til publikasjon – har vi ikke navnet ditt kan vi heller ikke publisere.

Det er bare de ansatte i Kulturarv, med tjenstlig behov, som har direkte tilgang til dataene.
Du kan trekke samtykket tilbake når som helst – da vil vi slette navnet ditt fra listene i basen.
Utfylt skjema kan scannes og sendes post@telemarkfylke.no, i posten til Telemark fylkeskommune, Postboks 2844, 3702 Skien, eller leveres i resepsjonen til fylkeskommunen – eller til din nærmeste fylkeskommunale arkeolog. Har du spørsmål om GDPR-skjemaet, kan de sendes på epost til b.baldursdottir@telemarkfylke.no. 

Publisert: 14.11.2017 Oppdatert: 06.05.2024 kl.11:56

Metallsøkerklubber og foreninger

Ved å bli medlem av en forening har du noen å spørre, og kan lære mer.