Kulturmiljøplaner i kommunene

Solsvidde eldre lafta bygg
Gamle gårdsbygg på rekke og rad på Groven i Haukeligrend

Av:

Siv Abrahamsen

Publisert:

12.03.2021

Oppdatert:

13.06.2024 kl.14:12

Kulturminner er samfunnets felleseie og stedenes historiefortellere til glede for både fastboende og besøkende i et område. Det er viktig at kommunene har oversikt over arvesølvet i egen kommune og hvor de ligger.

Enkelte kulturminner er spesielt verdifulle for lokalsamfunnet og for at disse både skal hensyntas og berike kommunen og befolkningen må man ha riktig og god kunnskap om dem. Kommunene har en svært viktig rolle som forvalter av kulturminner og kulturmiljø. Kommunene har ansvar for alle saker etter plan- og bygningsloven og det er gjennom denne loven man kan sørge for bevaring av kulturminner og kulturmiljø.

Viktig verktøy

Kulturmiljøplaner er viktige verktøy for kommunene. Dette er konkrete planer med oversikt over hva som finnes av kulturminner og kulturmiljø og hvilken historie de forteller. Planene gir kommunen og befolkningen kunnskap om lokalhistorien og en oversikt over hvilke kulturminner og kulturmiljø som skal prioriteres. Planene kan også bidra til å gjøre kulturminnene lettere å bruke for å skape gode turopplevelser, reiselivsopplevelser og i skoleundervisning for å nevne noe.

Lokalt viktige kulturmiljø og kulturminner

Kulturminner fra krigen er et eksempel på viktige kulturminner som ikke har et automatisk vern og som må sikres i kommunenes planer. I kulturminneplan for Sande er Guriløkka fangeleir (1944-45) et av kommunens prioriterte og viktige kulturmiljø.

sort hvitt bilde av fangeleir

Fotografi av Guriløkka fangeleir i Sande under frigjøringen i 1945. Foto: Bent Weierud, milorg. Tilhører Sande historielag 

I Guriløkka fangeleir bodde sovjetiske  krigsfanger som ble satt til slavearbeid for okkupasjonsmakten. Med lite mat sultet krigsfangene.  Selv om det var forbudt, stakk folk mat til dem når de kunne mens mange vakter valgte se vekk. Solidariteten med krigsfangene var også en del av mange nordmenns daglige og beskjedne motstandsaktivitet.

Andre eksempler på viktige kulturminner er bygningsmiljøer og arkitekturhistorisk viktige bygninger, industrihistoriske kulturminner, husmannsplasser, brygger og veier.  Tabellen under er klippet ut fra Kviteseid sin kulturminneplan og viser kulturminner knyttet til fortidens ferdsel. Disse kulturminnene er spennende opplevelser når man går tur langs gamle ferdselsveier.

Fra Kviteseid kulturminneplan, tabell over kulturminner langs veiene. Kommunen oppfordrer til fortsatt registrering inn i tabellen.

Det er et nasjonalt mål at alle kommuner i Norge skal ha en kulturmiljøplan. Kommunene kan søke om støtte om dette årlig og søknadene oversendes Vestfold og Telemark fylkeskommune som sender samlet søknad for fylket til Riksantikvaren. Kulturarv i Vestfold og Telemark vil holde samlinger for de kommunene som holder på med å lage kulturmiljøplaner.

I Nordland har de laget digitale kurs om utarbeiding av kulturmiljøplaner og disse ligger på YouTube.

Du kan lese mer om kulturmiljøplaner og finne nyttige veiledere på Riksantikvarens hjemmesider

Ferdige kulturminne-/kulturmiljøplaner

Færder 

Holmestrand

Sande

Kviteseid

Midt-Telemark: kulturminneplan for Bø og Saueherad

Nome

Skien

Kragerø

Kulturminne-/kulturmiljøplaner under arbeid

Bamble

Hjartdal

Larvik

Nissedal

Porsgrunn; ferdig laget, men ikke politisk vedtatt

Siljan

Tønsberg

Vinje

Tinn

Drangedal, Kontaktperson: Anne Kjendsheim